BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zagospodarowanie terenów przy ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, oraz ul. Krótkiej w Białej Piskiej
Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Zagospodarowanie terenów przy ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, oraz ul. Krótkiej w Białej Piskiej” wpłynęła 1 oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Usługowe „DIGGER” Andrzej Płoszczuk, Snopki 48 A, 12-200 Pisz.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Na podstawie badania i oceny ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Usługowe „DIGGER”
Andrzej Płoszczuk
Snopki 48 A
12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w SIWZ jak również mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -100 punktów.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2014 14:14
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2014 14:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:30
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 66876 razy