BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim z przeznaczeniem na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych".

znak sprawy:
ZP.271.1.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim z przeznaczeniem na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych” wpłynęły 3 oferty złożone przez:
1. Oferta nr 1 – Usługi Ogólno-Budowlane WAS-BUD Waśkiewicz Janusz Borki 2/2,12-200 Pisz.
2. Oferta nr 2 – Firma Handlowo-Usługowa „MAG-BUD” Piotr Lipsk ul. Nowo Osiedle 11, 19-200 Grajewo.
3. Oferta nr 3 – PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Na podstawie badania i oceny ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 2 złożoną przez firmę:
Firma Handlowo-Usługowa „MAG-BUD” Piotr Lipski
ul. Nowo Osiedle 11
19-200 Grajewo

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
najniższą cenę – 222 795,81 zł brutto.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – Usługi Ogólno-Budowlane WAS-BUD Waśkiewicz Janusz Borki 2/2, 12-200 Pisz
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 78,55 pkt.
2. Oferta nr 3 – PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 93,31 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim
Data powstania: środa, 28 maj 2014 14:15
Data opublikowania: środa, 28 maj 2014 14:18
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:28
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 69384 razy