BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim z przeznaczeniem na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych”.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w Szkole Podstawowej im gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim z przeznaczeniem na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych - I etap.
Zakres robót obejmuje:
a) Roboty rozbiórkowe,
b) Roboty budowlano-montażowe,
c) Wykonanie schodów zewnętrznych i pochylni dla osób niepełnosprawnych,
d) Roboty sanitarne i elektryczne,
e) Malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych,
f) Wymianę i montaż stolarki okiennej,
g) Wymianę i montaż stolarki drzwiowej.
3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Wykonawca winien uwzględnić
w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej. Występujące
w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie
w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.
UWAGA!
W związku z tym, że roboty budowlane będą prowadzone w obiekcie Szkoły Podstawowej
w trakcie roku szkolnego należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Szkoły. Do 27 czerwca 2014 r. wykonywanie prac w budynku
w czasie godzin pracy Szkoły należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły.
Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim, ul. Bema, 12-230 Biała Piska, w pokoju nr 1 (sekretariat Szkoły Podstawowej).

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 12 maj 2014 10:47
Data opublikowania: poniedziałek, 12 maj 2014 11:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:28
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 70605 razy