BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

„Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego”
znak sprawy:
BiRG ZP.271.7.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Zakup i dostawa nowego średniego samochodu pożarniczego” wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1. Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. ul. Okólna 15, Korwinów, 42-263 Wrzosowa.
2. Oferta nr 2 - WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo – Akcyjna, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko – Biała.
Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny złożonych ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez firmę:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.
ul. Okólna 15, Korwinów,
42-263 Wrzosowa

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wskazane w SIWZ jak również mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -100 punktów.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:
Oferta nr 2 – WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. Spółka Komandytowo – Akcyjna, ul. Leszczyńska 22, 43-300 Bielsko – Biała.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 92,29 pkt.


Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej .
Data powstania: wtorek, 29 kwi 2014 08:58
Data opublikowania: wtorek, 29 kwi 2014 09:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:28
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 71450 razy