BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Budowa parkingu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej.
znak sprawy:
BiRG ZP.271.6.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Budowa parkingu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej” wpłynęło 9 ofert złożone przez:
1. Oferta nr 1 – BRUKLAND Piotr Dadełło, ul. Perkunowska 25,11-500 Giżycko.
2. Oferta nr 2 – PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz, ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo.
3. Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” S. C. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo.
4. Oferta nr 4 –- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A,19-500 Gołdap.
5. Oferta nr 5 –- TYSZMARK – POL MPBO Marek Tyszka, ul. Fabryczna 18, 07- 410 Ostrołęka.
6. Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLBET” Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz.
7. Oferta nr 7 – Przedsiębiorstwo Usługowe „DIGGER” Andrzej Płoszczuk, ul. Lipowa 12/32, 12-200 Pisz.
8. Oferta nr 8 – Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz.
9. Oferta nr 9 – Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL”, Łupki 108 d, 12-200 Pisz.
Wybór najkorzystniejszej oferty:
Na podstawie badania i oceny ofert, do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 7 złożoną przez firmę:
Przedsiębiorstwo Usługowe „DIGGER”
Andrzej Płoszczuk
ul. Lipowa 12/32
12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
najniższą cenę – 79 749,26 zł brutto.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – BRUKLAND Piotr Dadełło, ul. Perkunowska 25,11-500 Giżycko.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 71,09 pkt.
2. Oferta nr 2 – PBO „BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz ul. Targowa 12, 19-200 Grajewo.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 71,38 pkt.
3. Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego „BIO-STAN” S. C. Lachman & Górski, ul. Szkolna 4/8, 11-700 Mrągowo.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 68,45 pkt.
4. Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja 1A,19-500 Gołdap.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 68,25 pkt.
5. Oferta nr 5 – TYSZMARK – POL MPBO Marek Tyszka, ul. Fabryczna 18, 07-410 Ostrołęka
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 67,59 pkt.
6. Oferta nr 6 – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POLBET”, Elżbieta Mieczkowska, Szczechy Wielkie 15, 12-200 Pisz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 94,58 pkt.
7. Oferta nr 8 – Usługi Transportowe Janusz Robert Olszewski, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 58,93 pkt.
8. Oferta nr 9 – Olszewski Wojciech P.P.H.U. „OLECH POL”, Łupki 108 d, 12-200 Pisz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 79,87 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Data powstania: środa, 26 mar 2014 09:35
Data opublikowania: środa, 26 mar 2014 12:39
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:26
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 73800 razy