BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Świadczenia usług transportowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej w 2014 r. Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych oraz wykonanie innych prac transportowych.
znak sprawy:
BiRG ZP.271.3.2014


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: Świadczenia usług transportowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w 2014 r. Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych
oraz wykonanie innych prac transportowych.
wpłynęły 2 oferty złożone przez:

1. Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-200 Grajewo.
2. ŻWIROWNIA USŁUGI ZIEMNO – BUDOWLANE Cezary Leszczyński ul. Tęczowa 16, 12- 200 Pisz, Jagodne.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:

ŻWIROWNIA
USŁUGI ZIEMNO – BUDOWLANE
Cezary Leszczyński ul. Tęczowa 16, 12-200 Pisz, Jagodne


Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu:

Oferta nr 1 – Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-200 Grajewo
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 93,22 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Data powstania: poniedziałek, 24 lut 2014 14:01
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lut 2014 14:09
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:25
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 75804 razy