BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Zakup pospółki oraz żwiru do wykonania bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych”
znak sprawy:
BiRG ZP.271.2.2014


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego: „Zakupu pospółki oraz żwiru do wykonania bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchniach żwirowych” wpłynęły 2 oferty złożone przez:
1. Oferta nr 1 - Zakłady Produkcji Kruszyw RUPIŃSCY Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo
2. Oferta nr 2 - ŻWIROWNIA Usługi Ziemno – Budowlane Cezary Leszczyński, ul. Tęczowa 16,12-200 Pisz, Jagodne.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:
ŻWIROWNIA Usługi Ziemno – Budowlane
Cezary Leszczyński
ul. Tęczowa 16
12-200 Pisz

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 93,16 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono:
Oferta nr 1- Zakłady Produkcji Kruszyw RUPIŃSCY Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 28, 18-305 Szumowo.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 83,51 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
Data powstania: poniedziałek, 24 lut 2014 11:28
Data opublikowania: poniedziałek, 24 lut 2014 13:00
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:25
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 75807 razy