BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dla mieszkańców

Szanowni Państwo

Od 01 lipca 2013 roku, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz nadzorować gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.


Obowiązują następujące zasady

I. Obowiązki właściciela nieruchomości
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemnik do żużlu i popiołu.
Ilość i pojemność pojemników powinna uwzględniać ilość wytwarzanych odpadów i liczbę mieszkańców oraz częstotliwość odbierania odpadów.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą zbierane raz w roku w miesiącu maju sprzed nieruchomości.
Odpady budowalne i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie. Odbiór odpadów budowalnych i rozbiórkowych odbywać się będzie na podstawie złożonych odrębnie deklaracji, na zlecenie i koszt prowadzącego roboty budowlane.
Każdy mieszkaniec Gminy Biała Piska (osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej) we własnym zakresie i na własny koszt może dostarczyć do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej, w/w odpady, które zostaną odebrane bezpłatnie.
W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej zobowiązany jest złożyć do Gminy deklarację, która będzie podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. W przypadku nie złożenia deklaracji Gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek przestrzegać zasad zbierania odpadów, określonych w gminnym regulaminie.

II. Firmy odbierające odpady z terenu nieruchomości
Zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu wyłoniono przedsiębiorców, którzy opróżnią pojemniki na odpady w terminach określonych w stosownym harmonogramie odbioru odpadów komunalnych:
- MPO Spółkę z o.o. z Białegostoku, która ma odebrać odpady komunalne z miejscowości: Kożuchy Małe, Kożuchy, Rolki, Danowo, Cibory, Świdry, Świdry Kościelne, Łodygowo, Pawłocin,
- oraz firmę BIALZUK Spółka Cywilna z Białej Piskiej, która ma odebrać odpady z Białej Piskiej, Drygał, Bemowa Piskiego i pozostałych miejscowości gminnych.

III. Wysokość opłaty
Dla nieruchomości zamieszkałych opłata liczona jest miesięcznie od jednego mieszkańca, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych stanowi iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności razy stawka opłaty.
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Opłaty należy uiszczać w banku lub przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który właściciel nieruchomości otrzyma po zweryfikowaniu przez Gminę złożonej deklaracji.

IV. Częstotliwość pozbywania się odpadów
1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych wolnostojących i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywać się będzie raz na dwa tygodnie.
2. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości wypełniają:
- osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492),
- lub właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany,
- lub właściciele nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych
odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywać się będzie raz na tydzień.
3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne min. domki letniskowe, ogrody działkowe, przedsiębiorstwa odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywać się będzie zgodnie ze złożoną deklaracją nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie i nie częściej niż raz w tygodniu (właściciel nieruchomości musi zapewnić odrębny pojemnik).
4. Żużel i popiół odbierany będzie od 01 maja do 30 września raz w miesiącu, natomiast od 01 października do 30 kwietnia dwa razy w miesiącu.
5. Odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.) odbierane będą z terenu całej gminy raz w roku podczas zbiórki w formie wystawki organizowanej przez Urząd Miejski w Białej Piskiej.
 
Każda nieruchomość otrzyma szczegółowy harmonogram wywozu odpadów, ponadto harmonogram wywozu odpadów będzie dostępny od sierpnia 2013 roku na stronie internetowej Gminy Biała Piska w zakładce „Gospodarka Odpadami Komunalnymi”.
 
V. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej
1. Podmiotami uprawnionymi do bezpłatnego przekazania odpadów są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, zamieszkujące na obszarze gminy Biała Piska.
2. Odpady w Punkcie Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów odbierane będą w dniach:
a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500,
b) w soboty w godzinach od 700 do 1100.
3. Odpady mogą być dostarczone odpady pojazdami o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony.
4. Wykaz odpadów, jakie mogą być przyjęte nieodpłatnie w PDGO:
- sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD.
- szkło opakowaniowe
- metale
- inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe (nie mogą zawierać azbestu, papy, smoły itp.)
- odpady wielkogabarytowe (meble, drewno, itp.),
- popioły
- odpady niebezpieczne (przeterminowane leki, baterie i akumulatory, świetlówki i inne odpady zawierające rtęć, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne).
4. Osoba dostarczająca odpady nieodpłatnie rozładowuje je sam, pod kontrolą pracownika Spółki, który wskaże miejsce do ich umieszczenia.
5. Odpady przyjmowane nieodpłatnie będą ewidencjonowane przez obsługę wagi przy wjeździe na teren Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej.
Data powstania: wtorek, 11 lut 2014 15:01
Data opublikowania: wtorek, 11 lut 2014 15:03
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 17811 razy