BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty.

Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej.
znak sprawy:
BiRG ZP.271.4.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego zadania pn; „Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej” wpłynęły 4 oferty złożone przez:
1. Oferta nr 1 - TENEO Piotr Grabarczyk, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa.
2. Oferta nr 2 - teNeo s. c. Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski, Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa.
3. Oferta nr 3 - „KOLBUD” Spółka Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy, ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno.
4. Oferta nr 4 - PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz.

Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 2 złożoną przez firmę:
teNeo s. c. Łukasz Wasielewski, Maciej Wasielewski
ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
najniższą cenę – 615 000,00 zł brutto.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 1 – TENEO Piotr Grabarczyk, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60,91 pkt.
2. Oferta nr 3 – „KOLBUD” Spółka Jawna Waldemar i Bogumiła Skrodzcy, ul. Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 81,96 pkt.
3. Oferta nr 4 – PHU GROT Jacek Olszewski, ul. Czerniewskiego 16, 12-200 Pisz.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 72,63 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
Data powstania: środa, 5 lut 2014 12:07
Data opublikowania: środa, 5 lut 2014 12:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:23
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 76956 razy