BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej – III etap.
znak sprawy:
BiRG ZP.271.20.2013
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:
zadania pn; Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej – III etap wpłynęło 9 ofert złożonych przez:
1. BUDIPOL Sp. z o.o. ul. Ludowa 6A, 06-400 Ciechanów.
2. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o. o, ul. Suwalska 27, 11-500 Giżycko.
3. GRUNDUNG Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 8/210, 15-703 Białystok.
4. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. ul. Piaskowa 7, 16-400 Suwałki.
5. Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk.
6. Budownictwo Ogólne Andrzej Ladziński, Bartosze 35, 19-300 Ełk.
7. ABIES Kuczyńscy, Miecze 26, 19-206 Rajgród.
8. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Karwowski – Lipa” Spółka Jawna, ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap.
9. KONSPROJEKT Sp. z o.o. ul. Lidzka 54, 81-533 Gdynia.
Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny ofert wybrano do realizacji zamówienia ofertę nr 1 złożoną przez firmę:
BUDIPOL Sp. z o.o.
ul. Ludowa 6A
06-400 Ciechanów
Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. zawierała
najniższą cenę – 732 415,10 zł brutto.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 100 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa CHEMI-PLON Sp. z o. o. ul. Suwalska 27,11-500 Giżycko.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 69,44 pkt.
2. Oferta nr 3 – GRUNDUNG Sp. z o.o. ul. Zwycięstwa 8/210, 15-703 Białystok.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 88,24 pkt.
3. Oferta nr 4 – Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. ul. Piaskowa 7,16-400 Suwałki.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 79,42 pkt.
4. Oferta nr 5 – Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. ul. Suwalska 84, 19-300 Ełk.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 60,15 pkt.
5. Oferta nr 6 – Budownictwo Ogólne Andrzej Ladziński, Bartosze 35, 19-300 Ełk.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 74,59 pkt.
6. Oferta nr 7 – ABIES Kuczyńscy, Miecze 26, 19-206 Rajgród.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 88,85 pkt.
7. Oferta nr 8 – Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Karwowski – Lipa” Spółka Jawna, ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 74,62 pkt.
8. Oferta nr 9 – KONSPROJEKT Sp. z o.o. ul. Lidzka 54, 81-533 Gdynia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena – 67,70 pkt.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 ppkt 3 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
Data powstania: piątek, 31 sty 2014 10:31
Data opublikowania: piątek, 31 sty 2014 14:26
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:23
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 77315 razy