BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2014 roku.
znak sprawy:
BiRG ZP.271.5.2014
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Białej Piskiej informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego:
zadania pn; „Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2014 roku” wpłynęła 1 oferta złożona przez: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski Radysy 13, 12-230 Biała Piska.
Wybór najkorzystniejszej oferty: Na podstawie badania i oceny złożonej oferty wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez firmę:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zygmunt Dworakowski
Radysy 13,
12-230 Biała Piska

Uzasadnienie – Oferta w/w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu oraz spełnia wszystkie warunki wskazane w SIWZ jak również mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena -100 punktów.

Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 litera a ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Niniejsza informacja została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
Data powstania: czwartek, 30 sty 2014 14:57
Data opublikowania: czwartek, 30 sty 2014 15:07
Data przejścia do archiwum: piątek, 9 cze 2017 07:23
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 77162 razy