BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ.

„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.
Znak sprawy
BiRG ZP.271.4.2014.
Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ
„Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej”.

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie informujemy, że

Pytanie:
W odniesieniu do Państwa odpowiedzi umieszczonej w dniu 20.01.2014 na stronie internetowej na pytanie dotyczące zastosowania podłogi ARIM SPORT / DOUBLE 2 S jako produktu równoważnego do określonego w projekcie informuję, iż system podłogi ARIM SPORT / DOUBLE 2 S nie jest systemem równoważnym.
Załączona przez Państwa tabela dotycząca podłogi ARIM SPORT / DOUBLE 2 S określa tylko wycinek obowiązującej normy dla tego typu nawierzchni sportowych. Pełna norma posiada 12 parametrów (załącznik tabela), które musi spełniać system podłogi sportowej. Ważnym elementem dla podłóg sportowych jest również:
- Certyfikat dotyczący trudnopalności w klasie CFI – S1
- Certyfikat PZKoSZ,
- oraz deklaracja CE.
Parametr
dla podłóg typu A4 – płaszczyznowo-elastycznych Nowa norma
PN-EN 14904
Absorpcja energii uderzenia KA/amortyzacja 55-75%
Odkształcenia standardowe StVv/pionowe 2,3 – 5,0[mm]
Odbicie piłki BR min.90%
Współczynnik tarcia GV 80 - 110
Obciążenie tłoczne VRL 1500 N
Odporność na zużycie max 80 mg
Reakcja na ogień trudnopalny
Emisja formaldehydu EL 0,124 mg/m³
Zawartość pentachlorofenolu max 0,1 masy
Odbicie światła – połysk przy kącie 85 max 45%
Odporność na wgłębienie max 0,5 [mm]
Odporność na uderzenie max 0,5 [mm]
Powyższe parametry w większości spełniają producenci profesjonalnych podłóg sportowych, które stosuje się do tego typu obiektów jak w Państwa przypadku. Uważamy, iż zapis dopuszczający zastosowanie podłogi ARIM SPORT / DOUBLE 2 S jako równoważna dla opisanej w dokumentacji projektowej jest niezgodny wymaganiami technicznymi, projektem budowlanym oraz narusza zapis Ustawy o Zamówieniach Publicznych art. 7 ust. PZP. W zakresie uczciwej konkurencji dla potencjalnych Wykonawców.
W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie dopuszczenia wskazanego zamiennika systemu podłogi ARIM SPORT / DOUBLE 2 S.


Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem w pkt. 3 ppkt. 3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów zostały użyte wyłącznie
w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemu podłogi np.; ARIM SPORT/Double 2.S jako systemu równoważnego do wskazanego w dokumentacji projektowej mając przede wszystkim na uwadze zapisy art. 7 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907). Zadaniem systemu równoważnego jest spełnienie wymogów technicznych i parametrów dla systemu proponowanego lub sugerowanego w dokumentacji technicznej.

Data powstania: czwartek, 23 sty 2014 14:57
Data opublikowania: czwartek, 23 sty 2014 15:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:54
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 77753 razy