BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz modyfikacji treści SIWZ.

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska
Biała Piska, dnia 22.01.2014 r.
BiRG ZP.271.1.2014
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska
Gmina Biała Piska działając zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) dokonuje zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Suplemencie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Dz. U./S S4 07/01/2014 3552-2014PL oraz w dniu 03.01.2014 r. na stronie internetowej: www.bialapiska.pl w zakładce Zamówienia publiczne, na stronie BIP Urzędu Gminy Biała Piska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.01.2014 r. poprzez zmianę zapisu określonego w sekcji II. pkt. II.1.5 w następujący sposób:
w ogłoszeniu jest:
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 11.547,20 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.”
w ogłoszeniu powinno być:
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 11.377,23 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.”

Informacje o częściach zamówienia – częśc nr 1.
Krótki opis
w ogłoszeniu jest:
• Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 602 szt.
• Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 9.687,70 kW
• Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
• Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 7.696,04 MWh
(+/- 15%), z tego:
Strefa I 5.653,46 MWh
Strefa II 2.042,58 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Informacje o częściach zamówienia – częśc nr 1.
Krótki opis
w ogłoszeniu powinno być:
• Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 591 szt.
• Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 9.410,70 kW
• Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
• Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 7.526,07 MWh
(+/- 15%), z tego:
Strefa I 5.523,95 MWh
Strefa II 2.002,12 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Podsumowanie część I zamówienia Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
w ogłoszeniu jest:
19 Powiat Grajewski 737,00 359,57 40,46 0,00 400,03 28
Podsumowanie część I zamówienia Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

w ogłoszeniu powinno być
19 Powiat Grajewski 460,00,00 230,06 0,00 0,00 230,06 17

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4a pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) modyfikuje także treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska
Zakres modyfikacji jest następujący:
W rozdziale Nr III opis przedmiotu zamówienia ust. 1 SIWZ:
zamiast:
„Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 11.547,20 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.”
powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym wolumenie 11.377,23 MWh (+/- 15%) w okresie od dnia 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.

W szczegółowym opisie zamówienia część I zamówienia – Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów w ust. 1,2,3,4:
zamiast:
• Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 602 szt.
• Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 9.687,70 kW
• Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
• Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 7.696,04 MWh (+/- 15%), z tego:
Strefa I 5.653,46 MWh
Strefa II 2.042,58 MWh
Strefa III 0,00 MWh
powinno być:
• Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną 591 szt.
• Całkowita moc umowna dla punktów poboru energii elektrycznej: 9.410,70 kW
• Szczegółowy opis punktów poboru Zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.
• Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy: 7.526,07 MWh (+/- 15%), z tego:
Strefa I 5.523,95 MWh
Strefa II 2.002,12 MWh
Strefa III 0,00 MWh
Podsumowanie część I zamówienia Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
w ogłoszeniu jest:
19 Powiat Grajewski 737,00 359,57 40,46 0,00 400,03 28
Razem: 9.687,70 5.653,46 2.042,58 0,00 7.596,07 602

Podsumowanie część I zamówienia Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów
w ogłoszeniu powinno być

19 Powiat Grajewski 460,00,00 230,06 0,00 0,00 230,06 17
Razem: 9.410,70 5.523,95 2.002,12 0,00 7.526,07 591


Załącznik nr 2a formularz oferty jest:
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] Cena jednostkowa netto [zł/MWh]
(uśredniona) Podatek VAT
[zł] Cena jednostkowa brutto [zł/MWh]
(uśredniona) Wartość oferty netto [zł]
Wartość oferty brutto [zł]

1 2 3 4 5 6
3=kol.2 x stawka podatku VAT 4=kol.2 +kol.3 5=kol.1 x kol.2 6=kol.1 x kol.4
Lokale i obiekty 7696,04

Załącznik nr 2a formularz oferty powinno być:
Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy [MWh] Cena jednostkowa netto [zł/MWh]
(uśredniona) Podatek VAT
[zł] Cena jednostkowa brutto [zł/MWh]
(uśredniona) Wartość oferty netto [zł]
Wartość oferty brutto [zł]

1 2 3 4 5 6
3=kol.2 x stawka podatku VAT 4=kol.2 +kol.3 5=kol.1 x kol.2 6=kol.1 x kol.4
Lokale i obiekty 7.526,07

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.
Załączniki:
1. Publikacja ogłoszenia w DUUE.
2. SIWZ po modyfikacji.
3 Załącznik 1a po modyfikacji.
4. Załącznik 1a wersja edytowalna po modyfikacji
5. Załącznik 2a (formularz oferty) po modyfikacji.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 22 sty 2014 14:39
Data opublikowania: środa, 22 sty 2014 17:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:54
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 77849 razy