BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedż na zapytanie do SIWZ

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska
Znak sprawy
BiRG ZP.271.1.2014.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że


Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącymi „Sprzedaży energii elektrycznej” proszę o wyjaśnienie i ewentualnie zmianę następujących kwestii, treści ogłoszenia i SIWZ.
Pytanie 1:

Bardzo proszę o udostępnienie załączników 1a i 1b w wersji edytowalnej? Wykonawca musi dokonać odpowiednich wyliczeń (zużycia w każdej taryfie) aby móc przygotować wycenę, a w przypadku tak dużej liczby PPE arkusze w formie PDF mogą być one obarczone błędami

Odpowiedź na pytanie 1

Załączniki w wersji edytowalnej zostały zamieszczone na stronie http://bip.bialapiska.pl/index.php?k=260
Pytanie 2:

Czy obiekty w grupie taryfowej B mają układy pomiarowe dostosowane do zmiany sprzedawcy?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający w Rozdziale III. SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia pkt 7 opisał, że układ pomiarowy nie jest dostosowany do zmiany sprzedawcy.
Pytanie 3:

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz zawarciem nowej umowy dystrybucyjnej?

Odpowiedź na pytanie 3

W Rozdziale XVIII. Informacje dodatkowe pkt 6 oraz § 6 ust 1 umowy, Zamawiający zamieścił informację, że Wykonawcy udzielone zostaną stosowne pełnomocnictwa. Natomiast w pkt 9 Rozdziału XVIII SIWZ widnieje informacja, że Wykonawca nie ma obowiązku wypowiadania umów.

Pytanie 4:

Do kiedy zawarte są umowy dystrybucyjne w punktach z kolejną zmianą sprzedawcy?

Odpowiedź na pytanie 4
Zwyczajowo umowy dystrybucyjne zawierane są na czas nieoznaczony.
Pytanie 5:

Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do dokonania procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź na pytanie 5
Zamawiający przekaże Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, dane do zmiany sprzedawcy zgodnie z treścią pkt 7 rozdziału XVIII SIWZ.
Pytanie 6:

Czy do poszczególnych płatników będą wystawiane odrębne faktury ujmujące ich punkty poboru, czy na każdy PPE ma być wystawiona odrębna faktura.

Odpowiedź na pytanie 6
W §13 Umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ), dopuszczono wystawienie jednej faktury obejmującej zużycie w kilku punktach poboru jednego odbiorcy/płatnika.
Pytanie 7:

Proszę o następujące zmiany w projekcie umowy:
a) Bardzo proszę o wykreślenie z par. 10 ust. 3, brak możliwości rozliczenia bonifikat w fakturach.
Odpowiedź :
W §10 ust 3 Umowy (wzór umowy stanowi załącznik nr 7 do SIWZ) w zdaniu drugim zamawiający wskazał, że „W przypadku braku możliwości uwzględnienia bonifikaty na fakturze, Wykonawca udzieli jej w oparciu o inny dokument, np. notę księgową”.

b) W par. 11 ust. 1 wskazali Państwo, że wyliczenie należności za zużyta energie odbywać ma się poprzez pomnożenie ilości zużycia przez cenę jednostkową brutto za 1 MWh. W tym miejscu wskazuję , iż zużycie na fakturach wyliczamy poprzez pomnożenie zużycia przez cenę jednostkową netto i do tej wartości doliczany jest podatek VAT. Jest to forma zgodna z obowiązującymi przepisami. Proszę o stosowna zmianę SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmian w treści § 11 ust 1 – treść ustępu jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

c) Proszę o następującą modyfikację par. 12 ust. 1 : „Okres rozliczeniowy za pobraną energię elektryczną dostosowany będzie do okresów przekazywania odczytów od OSD.” Żadnermu potencjalnemu Wykonawcy nie jest znany okres rozliczeniowy Państwa Operatora. Faktury wystawiane są zgodnie z danymi i okresem za jaki przekazało dane OSD.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmian w treści § 12 ust 1 – ponieważ w ust. 2 wprost wskazano, że „Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wyłącznie na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej przekazanych przez OSD za dany okres rozliczeniowy (…)”.

d) Wnioskuję o następującą zmianę treści par. 12 ust. 3 poprzez wydłużenie 10 dniowego terminu do co najmniej 14 dni, na wystawienie faktury Vat. Powyższy termin obostrzony został karami w związku z powyższym aby, mieć pewność, że będziemy w stanie zrealizować powyższe zapisy prosimy o wspomnianą zmianę.
Odpowiedź
Zamawiający nie dokonuje zmian w treści § 12 ust 3, przy czym zamawiający podkreśla, że termin na wystawienie faktur wyznaczony został na 10 dni roboczych od daty otrzymania danych od OSD.

e) Wnosimy o następującą modyfikację par. 12 ust. 7: „W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą. Nadpłatę wynikającą z wyliczonej korekty zalicza się na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Zamawiający nie zażąda jej zwrotu:” Systemy bilingowe umożliwiają jedynie taką formę rozliczenia nadpłaty. Bardzo proszę o pozytywne przychylenie się do wskazanej zmiany, ponieważ nie możemy dokonać takich zmian w systemie bilingowym, a w każdej chwili mogą Państwo zawnioskować o zwrot nadpłaty, który jest bez problemów realizowany.
Odpowiedź:
Zamawiający wprowadza następująca modyfikację treści §12 ust 7:
„W przypadku uwzględnienia reklamacji, Wykonawca niezwłocznie wystawi fakturę korygującą lub inny dokument księgowy (np. nota księgowa), a powstałą nadpłatę zwróci na rachunek bankowy Zamawiającego (Odbiorcy/Płatnika) w terminie 14 dni bez dodatkowego wezwania”.
f) Wnoszę o następująca modyfikację par. 12 ust. 8: „Wniesienie przez Zamawiającego lub Odbiorcę/Płatnika reklamacji do Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze.” W tym miejscu informujemy, iż w przypadku błęnego wystawienia faktury wystawiana jest stosowna korekta.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dokonuje zmian w treści § 12 ust 8.

g) Wnioskujemy o usunięcie zapisów dotyczących kar umownych objętych postanowieniami par. 18 ust. 3 ponieważ wpływają one niekorzystnie na wartość oferty jaką Wykonawcy składają w prowadzonym postepowaniu, z uwagi na konieczność kalkulowanie jej w taki sposób aby uwzględniła ewentualne ryzyko zapłaty powyższych kar przez Wykonawcę. Należy wobec tego uznać, iż powyższy zapis negatywnie wpływa na interes Zamawiającego, a co za tym idzie prowadzone przez niego finanse publiczne. Prośba ta podyktowana jest tym, iż cały Państwa przetarg dotyczy 2296 PPE, a więc ewentualne ryzyko poniesienia kar jest duże.
Odpowiedź:
g) Zamawiający nie dokonuje zmian w treści § 18 ust 3.


Data powstania: środa, 22 sty 2014 13:12
Data opublikowania: środa, 22 sty 2014 14:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:53
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 77833 razy