BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska
Znak sprawy
BiRG ZP.271.1.2014.

Odpowiedź na zapytanie dotyczące SIWZ
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Grupy Zakupowej – Lider Gmina Biała Piska

Zgodnie z art. 38 ust.2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.907) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania informujemy, że

Pytanie 1:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po wyborze Wykonawcy? Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego punktu poboru:
- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa (obecna i nowa);
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE

Odpowiedź na pytanie 1
Dane do zmiany sprzedawcy Zamawiający przekaże w wersji edytowalnej wg wzorca stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Pytanie 2:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże Wykonawcy Wykaz Punktów Poboru załącznik 1a i 1b w wersji edytowalnej? Wersja edytowalna w dużym stopniu ułatwi kalkulację cen oferty.

Odpowiedź na pytanie 2

Załącznik nr 1a i 1b w wersji edytowalnej Zamawiający umieścił na stronie www.bip.bialapiska.plPytanie 3:

W załączniku nr 7 do SIWZ § 14 rekomendujemy, aby dostosowując do zmienionych przepisów prawa energetycznego wykreślić dotychczasową treść ustępu 2 i zastąpić ją nową w brzmieniu: „Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie dostarczenia energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, z zastrzeżeniem § 12 ust. 8 Umowy”.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający nie dokonuje proponowanych zmian w treści SIWZ. Wprowadzone przez Zamawiającego zapisy w Umowie nie stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego.

Pytanie 4:

W załączniku nr 7 do SIWZ § 18 wnioskujemy, aby zmienić w ust. 5 aby naliczenie kary było płatne w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej, ponieważ automatyczne potrącanie kary, nie daje Wykonawcy możliwości podjęcia jakichkolwiek działań zmierzających do jej naliczania.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanych zmian w treści SIWZ.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 20 sty 2014 13:41
Data opublikowania: poniedziałek, 20 sty 2014 14:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:53
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 77954 razy