BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o przetargu

Wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Biała Piska w 2014 roku.
Przedmiotem zamówienia jest wyłapywanie w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r. bezdomnych psów z terenu gminy Biała Piska oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz przetrzymywanymi w schronisku zwierzętami według stanu na dzień 31 stycznia 2014 r.
3.1 Wyłapywanie w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Biała Piska oraz ich transport do schroniska w miejscowości, w której wykonawca będzie sprawował opiekę nad bezdomnymi psami będzie prowadzone najpóźniej w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia, a w przypadku psa, który pogryzł człowieka odłowienie go w czasie nie dłuższym niż 4 godziny i dostarczenie go do lekarza weterynarii w celu dokonania obserwacji.
3.2 Zapewnienie wyłapanym i przetrzymywanym psom w schronisku kompleksowej opieki weterynaryjnej.
3.3 Zapewnienie zwierzętom w schronisku właściwej opieki oraz właściwego traktowania i odżywiania.
3.4 Prowadzenie ewidencji przyjmowanych, wydawanych psów oraz przebywających w schronisku z terenu gminy Biała Piska.
3.5 Wykonywanie szczepień psów zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi.
3.6 Prowadzenie sterylizacji i kastracji zwierząt ściśle według wskazań lekarza weterynarii w okresie nie krótszym niż 14 dni od umieszczenia zwierzęcia w schronisku 50 psów w ciągu roku ( w tym 30 zabiegów kastracji i 20 zabiegów sterylizacji ).
3.7 Usypianie ślepych miotów zwierząt.
3.8 Aktywne poszukiwanie osób chętnych do adopcji zwierząt bezdomnych poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości.
3.9 Wykonawca nie będzie pobierał od nowych opiekunów opłat za przyjęcie psa.
3.10 Wyłapywanie bezdomnych psów będzie następowało w terminie określonym w pkt 1, po telefonicznym zgłoszeniu przez pracowników Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, którzy powiadomią Wykonawcę o lokalizacji bezdomnych zwierząt.
3.11 Udzielanie pomocy weterynaryjnej bezdomnym rannym zwierzętom, w tym zabieranie ich z miejsca wypadku, po kolizjach drogowych i innych, u których wymagana jest interwencja weterynaryjna i transport do lekarza weterynarii, w ciągu 1 godziny od otrzymania zgłoszenia dokonywanego przez pracownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej lub Policji.
3.12 Wykonanie badań i leczenie rannych, bezdomnych zwierząt oraz wykonanie niezbędnych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych, sprawowanie opieki zgodnie z potrzebami zwierząt przebywających w gabinecie weterynaryjnym do czasu wyleczenia i umieszczenia w schronisku lub do śmierci zwierzęcia z przyczyn doznanych obrażeń w wyniku wypadku. W razie konieczności wykonanie zabiegu uśmiercenia i utylizacji zwłok.
3.13 Zbieranie i utylizację zwłok lub szczątków bezdomnych zwierząt domowych na skutek wypadków drogowych lub innych zdarzeń.
3.14 Przestrzeganie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2014 roku zgodnie z uchwałą Nr XLIX/399/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2013 r.
3.15 Zapewnianie całodobowego kontaktu telefonicznego.
3.16 Przedkładanie wraz z fakturą następującego zestawienia:
a) ilość psów w schronisku według stanu na ostatni dzień miesiąca,
b) ilość psów odłowionych oraz przewiezionych do schroniska z podaniem dat i miejsc ich odłowienia,
c) ilość psów oddanych do adopcji i poddanych uśmierceniu,
d) zestawienie wykonanych zabiegów sterylizacji i kastracji.
3.17 Przy zawarciu umowy Wykonawca ma obowiązek wystąpić do Burmistrza Białej Piskiej z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jeżeli takowego nie posiada.
3.18 W przypadku konieczności przetransportowania 135 psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach do innego schroniska prowadzonego przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu, Wykonawca zapewni transport tych psów w ramach kosztów wykonania umowy.
*Szacunkowa ilość bezdomnych psów do odłowienia z terenu Gminy Biała Piska – około 70 sztuk rocznie.
*Ilość psów przebywających obecnie w schronisku wynosi – 135 sztuk.
Usługa powinna być wykonywana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm. ), Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657 ), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753 ), Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).
Dokładne informacje zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która dostępna jest poniżej w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w pokoju nr 9 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 17 sty 2014 15:13
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2014 15:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 cze 2017 14:52
Opublikował(a): Eleonora Jagier
Zaakceptował(a): Sławomir Słonawski
Artykuł był czytany: 78188 razy