BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

DODATEK ENERGETYCZNY

ŚWIADCZENIE DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATKI MIESZKANIOWE

Zryczałtowany dodatek energetycznego przyznawany jest na podstawie art. 5 d ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z póz. zm. ),

OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU ENERGETYCZNEGO
Jako odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej definiuje się osobę, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, otrzymując dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie tego zadania w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy
i jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 1.
2. Kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
z opieki społecznej z powodu ubóstwa ( zwalniające z opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej , ul. Plac Adama Mickiewicza 25 (pok. nr 3) od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 do 15.00
Informacje udzielane telefonicznie pod numerem telefonu 87-42-41-371
Opłaty:
DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

Termin i sposób załatwienia sprawy
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. z 2012 r. poz. 1282 ze zm).
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej.
Inne informacje
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku
Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO:

MONITOR POLSKI  DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Poz.377 OBWIESZCZENIE Z DNIA 2015.04.17

w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 MAJA 2015 R. 
do dnia 30 KWIETNIA 2016 R.

 Na podstawie art. 5c ust.4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ( Dz.U. 2012 r. poz. 1059 z późn. zm. ) ogłasza się, co następuje:

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. dla gospodarstwa domowego ;

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,09 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,40 zł/miesiąc;

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,48 zł/miesiąc.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz

Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacany jest  w kasie Warmińsko Mazurskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Białej Piskiej lub na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Data powstania: środa, 15 sty 2014 14:26
Data opublikowania: środa, 15 sty 2014 14:29
Data edycji: środa, 25 lut 2015 08:41
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1319 razy
Ilość edycji: 4