Serwis miejski | Rejestr zmian | Mapa serwisu | http://bip.gov.pl
Menu podmiotowe: Urząd Miejski | Referaty Urzędu | Jednostki organizacyjne gminy | Jednostki pomocnicze gminy | Rada Miejska |
Menu tematyczne: Jak załatwić sprawę | Prawo miejscowe | Rejestr spraw
   Strona główna » Referaty Urzędu » Referat Gospodarki Mieszkaniowej » Dodatek Mieszkaniowy i Energetyczny ·

Wyszukiwarka

Archiwum wiadomości Wiadomości w archiwum: 0

DODATEK ENERGETYCZNY

NOWE ŚWIADCZENIE OD 1 STYCZNIA 2014R.
DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH DODATKI MIESZKANIOWE

Zryczałtowany dodatek energetycznego przyznawany jest na podstawie art. 5 d ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U.2012.1059 z póz. zm. ),

OSOBY UPRAWNIONE DO DODATKU ENERGETYCZNEGO
Jako odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej definiuje się osobę, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, otrzymując dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie tego zadania w granicach kwot określonych na ten cel w ustawie budżetowej.

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy
i jednocześnie jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 1.
2. Kopia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń
z opieki społecznej z powodu ubóstwa ( zwalniające z opłaty skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów
Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej , ul. Plac Adama Mickiewicza 25 (pok. nr 3) od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 do 15.00
Informacje udzielane telefonicznie pod numerem telefonu 87-42-41-371
Opłaty
DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ – w wysokości 10,00 zł
PODSTAWA PRAWNA  art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (t. j. z 2012 r. poz. 1282)  o opłacie skarbowej.
Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają czynności urzędowe (w tym decyzje), dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, dla których w Części I Załącznika do Ustawy zostały określone stawki opłaty skarbowej. Decyzje, dla których nie ustalono odrębnej stawki, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 10 zł (ust. 53 Części I Załącznika do Ustawy), jeżeli mają do nich zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (t. j. z 2013r. poz. 267) kodeksu postępowania administracyjnego. Stawka ta ma zastosowanie w przypadku, gdy na wniosek zainteresowanego podmiotu wydawana jest decyzja administracyjna, która nie stanowi zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a ponadto nie jest objęta innymi opłatami o charakterze publicznoprawnym lub nie jest od takich opłat zwolniona.
Zgodnie z art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dodatek energetyczny przyznaje się w drodze decyzji na podstawie przepisów Ustawy kodeks postępowania administracyjnego i tym samym podlega ona opłacie skarbowej na podstawie wskazanych wyżej przepisów Części I ust. 53 Załącznika do Ustawy, w wysokości 10 zł.
Opłatę skarbową należy wnieść w dniu złożenia wniosku.
Dane do wpłaty : Nazwa i adres odbiorcy wpłaty: Gmina Biała Piska – Urząd Miejski
w Białej Piskiej ul. Plac Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, na rachunku odbiorcy: 399364000020070003 03160001
Tytuł wpłaty: opłata skarbowa - decyzja zryczałtowany dodatek energetyczny
ZWOLNIENIE Z OPŁATY :
Na podstawie art. 7 ust 5 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. z 2012 r. poz. 1282 ze zm). z opłaty zwolnione będą osoby, które w dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku energetycznego i przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

Termin i sposób załatwienia sprawy
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 966 z późn.zm.).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. z 2012 r. poz. 1282 ze zm).
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Białej Piskiej.
Inne informacje
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wynosił wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku
Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi:
1. dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,36 zł. miesięcznie;
2. dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,77 zł. miesięcznie;
3. dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł. miesięcznie.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2014 r.
do 30 kwietnia 2015 r. zostanie ogłoszona przez ministra właściwego do spraw gospodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 30 kwietnia 2014 r.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny będzie wypłacony w kasie Warmińsko Mazurskiego Banku Spółdzielczego Oddział w Białej Piskiej.

Opublikował(a): Administrator

Data powstania: śr, 15 stycznia 2014 14:26
Data upublicznienia: śr, 15 stycznia 2014 14:29
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 728 razy

Pliki do pobrania:

    ·  WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO
 
 Copyright @ 2003-2005 Urząd Miejski w Białej Piskiej Administrator: Damian Modzelewski