BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na części. Numer ogłoszenia: 482082 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Drygałach , Ul. Szkolna 2, 12-230 Drygały, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (087) 425 80 01, faks (087) 425 80 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsdrygaly.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Drygałach z podziałem na 7 części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.22.00.00-6, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.33.11.70-9, 15.81.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.1 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny netto przedmiotu umowy w drodze aneksu na pisemny i uzasadniony wniosek, w przypadku zmian cen podyktowanych zmianami cen u producenta. Zmiana cen może nastąpić również w przypadku zaoferowania cen niższych, zgodnie z aktualną promocyjną ceną przedstawioną przez Wykonawcę. Zmiana stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsdrygaly.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Drygałach, Drygały, ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska, sekretariat (pokój nr 15).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2013 godzina 15:00, miejsce: Zespół Szkół w Drygałach, Drygały, ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska, sekretariat (pokój nr 15).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świeże-schłodzone, wg załącznika 3.01 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Produkty owocowo-warzywne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warzywa korzeniowe workowane od 5 kg do 15kg, ziemniaki workowane 15 kg, bez zanieczyszczeń, warzywa zielone świeże, gat. I wg załącznika 3.02 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ryby mrożone, filety rybne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filety mrożone, wg załącznika 3.03 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Różne produkty spożywcze.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wg załącznika 3.04 do SIWZ, produkty polskie, kl. I, wysokiej jakości pod względem organoleptycznym.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Produkty mleczarskie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wg załącznika 3.05 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warzywa mrożone - owoce mrożone.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mrożone w opakowaniach do 3 kg. wg załącznika 3.06 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczywo świeże w odpowiednich opakowaniach i pojemnikach, chleb krojony, wg załącznika 3.07 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 25 lis 2013 13:51
Data opublikowania: poniedziałek, 25 lis 2013 14:13
Opublikował(a): Andrzej Rosiński
Zaakceptował(a): Andrzej Rosiński
Artykuł był czytany: 86799 razy