BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Informacja dla właścicieli gruntów leśnych położonych na terenie gminy Biała Piska

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 t.j. ze zm.) uprzejmie informuję, iż w dniu 02 września 2013 roku do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wpłynęło 47 projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, celem wyłożenia do publicznego wglądu na okres 60 dni.
Projekty te udostępnione są w siedzibie Urzędu Miejskiego w pokoju numer 15 w godzinach pracy Urzędu, tj. od 7.00 do 15.00 w terminie do 02 listopada 2013 roku. Burmistrz Białej Piskiej jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie wszystkich właścicieli lasów na terenie Gminy Biała Piska, z zaznaczeniem, iż uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
Właściciele lasów mogą składać w terminie 30 dni, tj. od 03 października 2013 r. do 02 listopada 2013 r., zastrzeżenia i wnioski w sprawie w/w planu.