BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 kwietnia 2013 r.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. na XLIII sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej podjęte zostały uchwały:

1. Uchwała Nr XLIII/362/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2012 r. Programu współpracy Gminy Biała Piska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

2. Uchwała Nr XLIII/363/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Biała Piska w 2013 r.”,

3. Uchwała Nr XLIII/364/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Biała Piska na 2012 r.,

4. Uchwała Nr XLIII/365/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały XLI/356/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk „ Moje boisko ORLIK 2012” zlokalizowanego w miejscowości Drygały,

5. Uchwała Nr XLIII/366/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Biała Piska,

6. Uchwała Nr XLIII/367/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała Piska,

7. Uchwała Nr XLIII/368/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/08 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad dotyczących gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska.

8. Uchwała Nr XLIII/369/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na rok 2013

9. Uchwała Nr XLIII/370/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

10. Uchwała Nr XLIII/371/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso


11. Uchwała Nr XLIII/372/2013 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/343/2012 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz stawki za pojemnik o pojemności 110L, 1100L, KP-7

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 9 maj 2013 13:15
Data opublikowania: czwartek, 9 maj 2013 14:29
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 5658 razy