BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót pn.:"Termomodernizacja budynku mieszkalnego Drygały ul. Mickiewicza 4 z pokryciem dachu papą termozgrzewalną"

Znak sprawy 01/ZEC/WM/2013 Biała Piska, dnia 15.03.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych pn.: „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego DRYGAŁY ul. Mickiewicza 4 z pokryciem dachu papą termozgrzewalną”

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Mickiewicza 4 w m. Drygały zaprasza do złożenia ofert na „Termomodernizację budynku mieszkalnego Drygały ul. Mickiewicza 4 z pokryciem dachu papą termozgrzewalną”

I.Informacje ogólne

1.Zamawiający :
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 4 DRYGAŁY
12-230 Biała Piska
NIP 849-15-02-211

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Jan Bąbka
Wiesław Brzozowy

2.Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę , referencje i udzieloną gwarancję .

II . Informacje szczegółowe:
1.Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego DRYGAŁY ul. Mickiewicza 4 z pokryciem dachu papą termozgrzewalną”
2.Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem :
2.1.Zakres robót obejmuje:
2.1.1..Docieplenie w systemie WEBER ścian zewnętrznych podłużnych budynku styropianem gr. 14 cm EPS 70 040) ,ścian szczytowych budynku gr. 12 cm. EPS 70 040) wykończonego tynkiem cienkowarstwowym silikatowo - silikonowym - baranek gr. ziarna 1,5 mm z montażem listew wykończeniowych (okapnikowych , narożnych , dylatacyjnych)
2.1.2. Wymiana obróbek blacharskich
parapety zewn.(lokale mieszkalne , kl. schodowa) z profilem zakończeniowym bocznym z blachy powlekanej gr. nie mniej niż 0,55mm( z jednej długości blachy bez łączenia) w kolorze ustalonym z inwestorem .
obróbki blacharskie daszków nad wejściami do budynków , ścian szczytowych (ogniomurki), połączenie ściany z murkiem ogniowym ściany szczytowej kotłowni– z blachy płaskiej ocynkowanej gr. 0,55 mm
montaż i demontaż rur spustowych śr. 12 cm z blachy ocynkowanej (materiał z rozbiórki do ponownego montażu)
2.1.3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z przeszkleniem szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym o U-1,1 W/m2K, dla całych drzwi 2,6 W/m2K. Skrzydło większe o szerokości minimum 90 cm (prześwit w ościeżnicy minimum 90 cm) i wysokości 200 cm. Profil i wypełnienie w kolorze brązowym, mocowanie skrzydła drzwiowego na trzy zawiasy, wyposażenie w zamek , klamkę i samozamykacz.
2.1.4. Wymiana stolarki okiennej na klatkach schodowych, drewnianej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,7 W/m2K dla całego okna (zgodnie z projektem bud.) Projektuje się okna dwuszybowe , zespolone, szklone szkłem niskoemisyjnym o U-1,1 W/m2K, Profil z PCV biały, najmniej pięciokomorowy, twardy na bazie stabilizatorów wapniowo-cynkowych o grubości zewnętrznej ścianek min. 3 mm z wkładka usztywniającą stalową ocynkowaną. Okucia obwiedniowe rozwierno – uchylne z rozszczelnieniem. Parapety wewnętrzne systemowe np. MDF dopasowane do stolarki okiennej. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze białym zakończone profilem PCV
2.1.5. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV (piwnice). Okna dwuszybowe , jednodzielne okucia obwiedniowe rozwierno - uchylne.
2.1.6. Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi Eurolan C lub równorzędnymi cokołu
2.1.7. Docieplenie stropu nad piwnicą wełną mineralną gr. 6 cm w systemie natrysku - Termogran
2.1.8. Docieplenie stropodachu wentylowanego Ekofiber gr. docelowa 15 cm.
2.1.9. Docieplenie Ekofibrem , metodą pneumatycznego wdmuchiwania, szczeliny pionowej szer. 10 cm pomiędzy ścianą szczytową budynku a ściana szczytową przyległej kotłowni.
2.1.10. Modernizację instalacji wewnętrznej c.o. obejmującą uzupełnienia izolacji przewodów, wymianę zaworów przygrzejnikowych termostatycznych ,zaworów powrotnych z możliwością opróżniania instalacji , płukanie i regulację instalacji c.o. regulację hydrauliczną, montaż automatycznych zaworów odpowietrzających poprzedzonych przelotowym zaworem kulowym z demontażem istniejącego odpowietrzenia grawitacyjnego . Prace wykonać zgodnie z projektem budowlanym modernizacji instalacji c.o.
2.1.11. Wymiana - demontaż zwykłych i montaż automatycznych zaworów podpionowych równoważących z dynamiczna regulacją różnicy ciśnień, z przygotowaniem koniecznych podejść. Należy uwzględnić wszystkie piony c.o. Prace wykonać zgodnie z projektem budowlanym modernizacji instalacji c.o.
2.1.12. Wymiana opraw z kloszem – wejścia do budynku
2.1.13. Obsadzenie kratek wentylacyjnych (stropodach)
2.1.14. REMONT DACHU
- Pokrycie dachu papą termozgrzewalną wentylowaną Extra Wentylacja Top 5,2 Szybki Syntan SBS , z przygotowaniem podłoża , montażem kominków wentylacyjnych , izoklinów styropianowych laminowanych papą oraz obróbek blacharskich (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, rynny, kaplistwy na kominach)
- Wymiana tynków na kominach wzmocnionych siatka Rabitza oraz czapek betonowych z ich malowaniem . Malowanie czapek kominowych powłoką ochronną weber.tec 960 (Superflex FDF)w kolorze szarym z wcześniejszym gruntowaniem podłoża preparatem gruntującym weber.prim 801 (Eurolan TG 2) malowanie tynków kominów farbą elewacyjną silikatową.
2.1.15. Wykonanie opaski przy budynku szer. 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z montażem obrzeży betonowych. W zakres wchodzi demontaż istniejącej zniszczonej opaski z płytek betonowych.
2.1.16. REMONT POSADZEK LOGGII
Zakres robót :
- rozbiórka istniejącej posadzki betonowej z obróbką blacharską
- oczyszczenie podłoża i widocznej stali zbrojeniowej
- pokrycie widocznej stali zbrojeniowej powłoką ochronną Cerinol MK
- zagruntowanie podłoża preparatem weber PG 201
- wyrównanie podłoża z wyprowadzeniem spadku na zewnątrz min. 1,5% zaprawą cementową
weber ZT601 / ZT602
- uzupełnienie ubytków na krawędziach i spodzie płyty loggii zaprawą naprawczą ZT 601 / ZT602
- ułożenie elastycznej masy uszczelniającej Weber Superflex 10
- wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze brązowym (obróbka winna wystawać min. 5 cm od lica płyty ). Na wierzchniej warstwie obróbki blacharskiej należy nałożyć jako warstwę szczepną epoksydowy środek gruntujący na powierzchni którego należy wykonać posypkę z piasku kwarcowego frakcji od 03 do 0,7 mm
- zabezpieczenie naroży i połączeń z obróbką blacharską, siatką zbrojącą do uszczelnień bitumicznych wtopioną w masę uszczelniającą
- wykonanie posadzki cementowej - Weber.floor 1000 z zachowaniem spadków na zewnątrz płyty min. 1,5 %
- wykonanie elastycznego uszczelnienia powierzchni posadzki cementową zaprawą uszczelniającą weberPE237 (superflex 5610)
- oczyszczenie i pomalowanie balustrady loggii (kolor w uzgodnieniu z inwestorem)
2.1.17. Wykonanie innych robót naprawczych i wykończeniowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis robót przedstawiony jest w dalszej części SST,
a także pozostałych robót wynikających z realizacji przedmiotowego zamówienia polegającego min. na :
-wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórek i demontażu wraz z kosztami ich składowania,
-zabezpieczeniu pomieszczeń i wyposażenia przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót.
Szczegółowy opis robót przedstawiony jest w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla robót termoodernizacyjnych i dla robót dachowych .

2.2.Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.
2.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.
2.4.Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć kosztorys ofertowy uproszczony z tabelą elementów scalonych,
2.5.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat . Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.
2.6.Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 zł.
2.7.Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i aby Wykonawca był przeszkolony w zakresie stosowania systemów BSO oraz posiadał certyfikat szkolenia producenta pap /ICOPAL/ w zakresie zasad wykonania pokryć dachowych w technologii Szybki Syntan SBS . Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać , że w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (tj. 3 roboty w zakresie BSO, i 3 roboty w zakresie układania pap termozgrzewalnych) potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone.
2.8.Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierowania prowadzonymi robotami przez kierownika robót.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje:
- kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)
wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ) oraz posiadających aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

- kierownikiem robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji centralnego – ogrzewania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ) oraz posiadających aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

2.9.Dokumentacja ( Projekt budowlany termomodernizacji , Projekt budowlany modernizacji instalacji c.o. , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wraz z przedmiarem robót znajduje się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-20 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe.
2.10.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą być konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
2.11.Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).
2.12.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2004 r Nr 92, poz.880 z późn. zm.)
2.13.Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.
2.14.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia lub zlecenia opracowania planu BIOZ.

3.Termin wykonania zamówienia :
Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 22.06.2013r.

4.Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:
a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca składa Formularz ofertowy na całe przedsięwzięcie budowlane. (Załącznik nr 1 ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie).
b) Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2).
c)Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2.
d)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250,000,00zł . (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku).
f) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 3 roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. 3 roboty w zakresie BSO, i 3 roboty w zakresie układania pap termozgrzewalnych) potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone. Zał. Nr 3
g) Wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz kierownikiem robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji centralnego – ogrzewania wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 )
h) Oświadczenie, że osoba/(y), o której/(ych) mowa w ppkt „g” posiada/(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) (Załącznik nr 5 ). Wykonawca zamiast w/w oświadczenia może dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoba, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia oraz aktualny dokument stwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
i)W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie prac przez podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres i wartość tych prac. (Zał. nr 7)
j) Parafowany wzór umowy z załącznikiem .( Zał. nr 6)
k) Kosztorys ofertowy uproszczony z tabelą elementów scalonych.
l) Certyfikat potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie systemów BSO (ETICS) z widoczna datą ważności obejmującą termin zakończenia inwestycji lub wystawiony nie wcześniej niż 12 m-cy przed upływem określonego terminu zakończenia inwestycji.

ł). Certyfikat potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie zasad wykonania pokryć dachowych z zastosowaniem pap termozgrzewalnych w technologi Szybki Syntan SBS z widoczną datą ważności obejmującą termin zakończenia inwestycji lub wystawiony nie wcześniej niż 12 m-cy przed upływem określonego terminu zakończenia inwestycji.

Sposób przygotowania oferty.
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe
spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowionego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.
2.Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 .
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.4.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.
6. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
8. Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego Drygały ul. Mickiewicza 4
z pokryciem dachu papą termozgrzewalną. ”
oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).
10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją :
„ Termomodernizacja budynku mieszkalnego Drygały ul. Mickiewicza 4
z pokryciem dachu papą termozgrzewalną. ”
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie .przepisy kodeksu cywilnego.

13.Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji

Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dokumentację techniczną , ustali cenę ryczałtową oferty. Przedmiary robót które są załączone do Zapytania ofertowego są orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej, oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary wykonawca wykorzystuje wyłącznie na własne ryzyko. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym i dokumentacją projektową.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności przez Inspektora Nadzoru.

1.Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia , oddzielnie dla robót związanych z termomodernizacja, oddzielnie dla robót dachowych–zgodnie z załącznikiem nr 1
2.Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
3.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego jak również następujące koszty:-
koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr .6 )
koszty podłączenia do instalacji elektrycznej i wodociągowej dla potrzeb budowy w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym i Zakładem Wodociągów i Kanalizacji.
4.Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5.Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 6 ).
7.Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
8. Przyjmuje się , że prawidłowo podano cenę oferty bez względu na sposób jej obliczenia.
9. Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
10. Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

7.Ocena ofert .
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę , dołączone referencje, udzieloną gwarancję.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

8.Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska do dnia 29.03.2013r. do godz. 15.00

9. Zakończenie postępowania :
1)Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania ofertowego.
2)Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia trudnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.
3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a) dokonania czynności wstrzymujących postępowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,
b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
Załączniki :
1/ Formularz ofertowy
2/ Oświadczenie Wykonawcy
3/ Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
4/ Wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia
5/ Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
6/ Wzór umowy z załącznikiem
7/ Wykaz prac przewidzianych do realizacji zamówienia przez podwykonawców.
8/ Przedmiary robót

Projekt architektoniczno – budowlany , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót , przedmiar robót znajduje się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12 230 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe.


Zatwierdził

…............................................................

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 15 mar 2013 11:27
Data opublikowania: piątek, 15 mar 2013 12:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lip 2013 07:01
Opublikował(a): Jan Bąbka
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1417 razy