BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE

      Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) i Uchwały Nr Rady Miejskiej w Białej Piskiej XVI/129/2004 w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Miasta i Gminy Biała Piska na 2004 r.- Burmistrz Miasta i Gminy Biała Piska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o nazwie ,, kultura fizyczna i sport”.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 43.000 zł.
Zlecenie realizacji zadania publicznego, jako zadania zleconego nastąpi w oparciu o ustawy: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansowach publicznych i o zamówieniach publicznych oraz na podstawie przepisów wykonawczych do tych ustaw, według następujących kryteriów:
*prawo ubiegania się o dotację przysługuje podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.
*postępowanie o udzielenie dotacji będzie prowadzone w trybie jawnego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o zasadę powszechności, jawności, uczciwej konkurencji.
*podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania z zasadami uczciwej konkurencji gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
Wzór oferty realizacji zadania publicznego określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz.1891).
Termin realizacji zadania: do końca 2004 r.
Podmiot ubiegający się o dotację składa ofertę w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej.
Termin składania ofert: 17 maja 2004 r. do godz.15.00.
Złożone oferty będą oceniane pod względem:
1.możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy oraz jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
2.przedstawionej kalkulacji realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3.wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w prasie lokalnej ,,Gazeta Piska”, Biuletynie Informacji Publicznej, lokalnej telewizji kablowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Białej Piskiej”.

Burmistrz
Andrzej Kurzątkowski
Data powstania: czwartek, 3 cze 2004 13:03
Data opublikowania: czwartek, 3 cze 2004 13:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sty 2006 08:58
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 3209 razy