BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - "Termomodernizacja budynku mieszkalnego Biała Piska ul. Warszawska 4 A z wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej"

Biała Piska: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Biała Piska ul. Warszawska 4 A z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej.
Numer ogłoszenia: 80720 - 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA , ul. Warszawska 4a, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 42 39 003, faks 87 42 39 003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Biała Piska ul. Warszawska 4 A z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Biała Piska ul .Warszawska 4 A , z wymianą pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej . Zakres prac obejmuje : Termomodernizacja 1) Docieplenie systemowe ścian zewnętrznych podłużnych i szczytowych budynku styropianem gr. 14 cm EPS 70 040) , wykończonego tynkiem cienkowarstwowym silikatowo - silikonowym - baranek gr. ziarna 1,5 mm , z montażem listwy cokołowej , listwy dylatacyjnej z siatką na styku ocieplenia z kominem oraz listew przyokiennych z siatką . 2) Wymiana obróbek blacharskich a) parapety zewn.(lokale mieszkalne + kl. schodowa) z profilem zakończeniowym bocznym z blachy powlekanej gr. nie mniej niż 0,55mm( z jednej długości blachy bez łączenia) w kolorze białym . b) obróbki blacharskie daszku nad wejściami do budynków z blachy powlekanej gr. nie mniej niż 0,55 mm (kolor należy uzgodnić z inwestorem ) , ścian szczytowych (ogniomurki)- z blachy płaskiej ocynkowanej gr. 0,55 mm 3) Zamurowanie otworów po zdemontowanych luksferach - kl. schodowa , oraz podmurowanie części istniejących otworów okiennych piwnicznych przed montażem stolarki okiennej. 4) Wymiana drzwi wejściowych do budynku na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z przeszkleniem szkłem bezpiecznym niskoemisyjnym o U<1,1 W/m2K, dla całych drzwi <1,7 W/m2K. Skrzydło większe o szerokości minimum 90 cm (prześwit w ościeżnicy minimum 90 cm) 5) Wymiana stolarki okiennej (oraz montaż okna nowoprojektowanego) na klatkach schodowych, drewnianej na stolarkę PCV o współczynniku U=1,7 W/m2K dla całego okna (zgodnie z projektem bud.) Projektuje się okna dwuszybowe dwudzielne, zespolone, szklone szkłem niskoemisyjnym o U<1,1 W/m2K, okno nowoprojektowane jednoskrzydłowe jednodzielne . Profil z PCV Biały, najmniej pięciokomorowy, twardy na bazie stabilizatorów wapniowo-cynkowych o grubości zewnętrznej ścianek min. 3 mm z wkładka usztywniającą stalową ocynkowaną. Okucia obwiedniowe rozwierno - uchylne z rozszczelnieniem. Parapety wewnętrzne systemowe np. MDF dopasowane do stolarki okiennej. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze białym zakończone profilem PCV 6) Pokrycie daszku nad wejściem z blachy powlekanej w kolorze ustalonym z inwestorem . 7) Docieplenie stropu nad piwnicą z przyklejeniem wełny mineralnej gr. 8 cm. o współczynniku przewodności lambda 0,41 W/m2K + 1 warstwy siatki System (w oparciu o aprobatę techniczną ) polegający na umocowaniu do powierzchni stropów (od strony sufitów) płyt izolacyjnych z wełny mineralnej, a następnie wykonanie na niej warstwy zewnętrznej z zaprawy zbrojonej siatką z włókna szklanego a następnie uzyskaną powierzchnię pokryć farbą elewacyjną w kolorze białym. Kołki z trzpieniem stalowym 6,3 szt/m2 ,średnica talerzyka min. 130 mm 8) Docieplenie stropodachu wentylowanego Ekofiber gr. docelowa 15 cm. 9) Modernizację instalacji wewnętrznej c.o. obejmującą uzupełnienia izolacji przewodów, wymianę zaworów przygrzejnikowych termostatycznych ,zaworów powrotnych z możliwością opróżniania instalacji , płukanie i regulację instalacji c.o. regulację hydrauliczną, montaż automatycznych zaworów odpowietrzających poprzedzonych przelotowym zaworem kulowym z demontażem istniejącego odpowietrzenia grawitacyjnego . Prace wykonać zgodnie z projektem budowlanym modernizacji instalacji c.o. 10) Wymiana - demontaż zwykłych i montaż automatycznych zaworów podpionowych równoważących z dynamiczna regulacją różnicy ciśnień, z przygotowaniem koniecznych podejść. Należy uwzględnić wszystkie piony c.o. 11) Obsadzenie kratek wentylacyjnych (stropodach) Wykonanie innych robót naprawczych i wykończeniowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Roboty pozostałe 1) Wymiana rur spustowych śr. 12 cm z blachy ocynkowanej. 2) Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV (piwnice)szt. 6 wys okna 535mm. Okna dwuszybowe , jednodzielne , okucia obwiedniowe rozwierno - uchylne, z podmurowaniem do projektowanej wysokości okna . 3) Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi Eurolan C lub równorzędnymi cokołu 4) Wymiana oprawy z kloszem - wejście do budynku 5) Obsadzenie tablicy informacyjnej (nr budynku) oraz wsporników do flag po robotach dociepleniowych. Należy doliczyć koszt tablicy o wym. 50x60 cm. . 6) Wymiana istniejącego pokrycia papowego z zastosowaniem nowej papy termozgrzewalnej w układzie dwuwarstwowym z papą wentylowaną ,z przygotowaniem podłoża , montażem kominków wentylacyjnych , izoklinów styropianowych laminowanych papą oraz obróbek blacharskich (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, rynny, kaplistwy na kominach) 7) Przemurowanie komina z cegły ceramicznej pełnej o wym. 0,68*0,40*0,70, wymiana wszystkich żelbetowych czapek kominowych, zbicie istniejącego i wykonanie nowego tynku na kominach wzmocnionego siatką Rabitza, malowanie kominów farbą silikatową elewacyjną ( kolor w uzgodnieniu z inwestorem), malowanie wszystkich czapek kominowych emulsją bitumiczną. 8) Wykonanie opaski przy budynku szer. 50 cm ( jedna ściana podłużna i dwie ściany szczytowe) z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z montażem obrzeży betonowych. W zakres wchodzi demontaż istniejącej zniszczonej opaski betonowej. 9) Utylizacja papy pochodzącej z rozbiórki 10) Zamurowanie na pełną grubość istniejącego muru ,czterech okienek piwnicznych po zlikwidowanych okienkach 11) Wykonanie innych robót naprawczych i wykończeniowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.26.25.00-6, 45.42.10.00-4, 45.44.21.10-1, 45.32.10.00-3, 45.33.11.00-7, 45.26.21.20-8, 45.31.12.00-2, 45.23.32.22-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.06.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w rozdziale 8 pkt 2 SWIZ oraz złożenie oświadczenia określonego w rozdziale 8 pkt 7 SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone) polegające na pracach termomodernizacyjnych w systemie BSO o wartości brutto min.120.000,00 zł. każda.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: - 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót budowlanych ,posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby zdolnej do wykonania zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie). - 1 osobą która będzie pełnić funkcję kierownika robót , posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby zdolnej do wykonania zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 150.000,00 zł. (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialapiska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 lut 2013 10:10
Data opublikowania: środa, 27 lut 2013 10:25
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lut 2013 10:28
Opublikował(a): Jan Bąbka
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1101 razy