BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

Rejestr instytucji kultury

PODSTAWA PRAWNA

prowadzenia rejestru instytucji kultury przez Gminę Biała Piska Art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu. Z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.

2. Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

3. Dane zwarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej),
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

6. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

7. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

8. W przypadku odpisów potwierdzanych za zgodność i wydawanych przez organizatora, obowiązuje art 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.).


Miejsce udostępnienia
Pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej Informacja tel. 87/424 13 72 fax 87/424 13 51

Sposób udostępnienia
1. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej.
2. Każdy ma prawo przeglądać bezpłatnie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, tj. od 700 do 1500, akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
3. Odpis z rejestru instytucji kultury jest udostępniany na wniosek.

Data powstania: czwartek, 20 wrz 2012 14:59
Data opublikowania: czwartek, 20 wrz 2012 15:02
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 10195 razy