BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zapytanie ofertowe - "Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY


Znak sprawy 03/ZEC/WM/2012 Biała Piska, dnia 19.03.2012 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych pn.: „ Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej ' na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Mickiewicza 1 w Drygałach zaprasza do złożenia ofert na „ Wymianę pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej ' na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY

I.Informacje ogólne

1.Zamawiający :
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY
12-230 Biała Piska
NIP 849-15-02-197

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Jan Bąbka
Wiesław Brzozowy

2.Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę , referencje i udzieloną gwarancję .

II . Informacje szczegółowe:

1.Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest „ Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej” na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY

2.Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem :
2.1.Zakres robót obejmuje:
- rozbiórkę warstw papy asfaltowej na lepiku ,opierzeń ogniomurów , obróbek blacharskich rynien , wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizację ,
- wymianę rynien dachowych o śr. 15 cm. z zastosowaniem systemowych złączek rynny, łączników rynny z rurą , haków rynnowych - z blachy ocynkowanej
- wymianę pokrycia murków ogniowych, kołnierzy , pasów nadrynnowych i podrynnowych z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm,
- naprawę tynków murków i kominów,
- wymiana betonowych czapek kominowych z demontażem i ponownym montażem nasad wentylacyjnych
- po ułożeniu warstwy podkładowej zamontować w narożach murków ogniowych i kominów przy pomocy odpowiedniego kleju bitumicznego , trójkątne kliny styropianowe oklejone papą podkładową, wg rysunku nr 1 (w załączniku)
- pokrycie dachu papą dwuwarstwowo z zastosowaniem :
1/ papa podkładowa Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS
2/ papa wierzchniego krycia Extradach Top 5,2 Szybki Syntan SBS
3/ grunt Simplast Primer Szybki Grunt SBS
- obróbki kominów i murków z papy zgrzewalnej wierzchniego krycia , wg rysunku nr 1( w załączniku)
- wyciecie bruzdy w tynku i założenie kaplistwy z blachy ocynkowanej na obróbki kominów i murków oraz uszczelnienie silikonem lub kitem plastycznym,
- malowanie kominów farbą silikonową w kolorze uzgodnionym z inwestorem oraz nasad wentylacyjnych farbami poliwinylowymi do metalu
- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacji.
2.2.Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.
2.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.
2.4.Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy,
2.5.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat . Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.
2.6.Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
2.7.Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone).
Remont winni przeprowadzać Wykonawcy posiadający certyfikat producenta pap potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania zastosowanego produktu.
2.8.Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierowania prowadzonymi robotami przez kierownika robót.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) , wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ) oraz posiadających aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

2.9.Dokumentacja ( Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) wraz z przedmiarem robót znajduje się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-20 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe.
2.10.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą być konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
2.11.Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).
2.12.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2004 r Nr 92, poz.880 z późn. zm.)
2.13.Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i użytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla użytkowników należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.

3.Termin wykonania zamówienia :
Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 23.06.2012r.

4.Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:
a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca składa Formularz ofertowy na całe przedsięwzięcie budowlane. (Załącznik nr 1 ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie).
b) Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2).
c)Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2.
d)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50,000,00zł . (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku).
f) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 3 roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone) Zał. Nr 3
g) Wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 )
h) Oświadczenie, że osoba/(y), o której/(ych) mowa w ppkt „g” posiada/(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) (Załącznik nr 5 ). Wykonawca zamiast w/w oświadczenia może dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoba, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia oraz aktualny dokument stwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
i)W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie prac przez podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres i wartość tych prac.
j) Szczegółowy kosztorys ofertowy
j) Parafowany wzór umowy. Zał. nr 6

5.Sposób przygotowania oferty.

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe
spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowioneego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.
2.Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 .
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.4.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.
6. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
8. Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „ Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej ' na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).
10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją :
„ Wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej ' na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej - ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie .przepisy kodeksu cywilnego.

13.Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji

Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dokumentację techniczną , ustali cenę oferty. Przedmiary robót które są załączone do Zapytania ofertowego są orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów na podstawie wizji lokalnej oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary wykonawca wykorzystuje wyłącznie na własne ryzyko. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym .

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności przez Inspektora Nadzoru.

1.Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2.Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
3.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego jak również następujące koszty:-
- koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr .6 )
4.Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5.Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 6 ).
7.Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
8. Przyjmuje się , że prawidłowo podano cenę oferty bez względu na sposób jej obliczenia.
9. Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
10. Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

7.Ocena ofert .
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę , dołączone referencje, udzieloną gwarancję.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

8.Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska do dnia 06.04.2012r. do godz. 15.00

9. Zakończenie postępowania :
1)Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania oferetowego.
2)Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia tródnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.
3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a) dokonania czynności wstrzymujących postepowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,
b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert okreslonych w zapytaniu ofertowym.


Załączniki :

1/ Formularz ofertowy
2/ Oświadczenie Wykonawcy
3/ Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
4/ Wykaz osób które będa uczestniczyły w wykonaniu zamówienia
5/ Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
6/ Wzór umowy
7/ Przedmiar robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania o Odbioru Robót Budowlanych, przedmiar robót znajduje się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12 230 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe.
Data powstania: wtorek, 20 mar 2012 14:33
Data opublikowania: wtorek, 20 mar 2012 14:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 mar 2012 14:44
Opublikował(a): Jan Bąbka
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 977 razy