BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Termomodernizacja - ul. Mickiewicza 1 Drygały


Znak sprawy 03/ZEC/WM/2012 Biała Piska, dnia 07.03.2012 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych pn.: „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. DRYGAŁY ul. Mickiewicza 1”

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska działając w imieniu i na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Mickiewicza 1 w Drygałach zaprasza do złożenia ofert na „Termomodernizację budynku mieszkalnego w m. Drygały ul. Mickiewicza 1”

I.Informacje ogólne

1.Zamawiający :
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Mickiewicza 1 DRYGAŁY..
12-230 Biała Piska
NIP 849-15-02-197

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :
Jan Bąbka
Wiesław Brzozowy

2.Niniejszym zamówienie będzie udzielane na podstawie decyzji Zarządu Wspólnoty w oparciu o cenę , referencje i udzieloną gwarancję .

II . Informacje szczegółowe:

1.Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. DRYGAŁY ul. Mickiewicza 1”

2.Zakres i warunki robót objętych niniejszym zapytaniem :
2.1.Zakres robót obejmuje:
- ocieplenie ścian zewnętrznych podłużnych i szczytowych budynku metodą lekko – mokrą w systemie WEBER (zgodnie z projektem) wraz z robotami remontowymi pomocniczymi i towarzyszącymi. tj.:
a) pomocniczymi związanymi bezpośrednio z robotami dociepleniowymi tj. roboty przygotowawcze , dekarskie , blacharskie, instalacji odgromowej łącznie z wykonaniem pomiarów uziemienia, osłony folią okien itp.,
b) towarzyszącymi w zakresie remontu , wejść do budynków, wymiany stolarki okiennej i stolarki drzwiowej.

- Likwidacja uskoków poprzez przyklejenie dodatkowej warstwy styropianu ok. 4 cm. We wszystkich wnękach, nierównościach i uskokach. Płytę styropianową przymocować do podłoża do wyrównania lica ze ścianą główną a następnie ocieplić tak jak ścianę główną.

- wykonanie na gotowym podłożu tynków cienkowarstwowych (tynk silikatowo – silikonowy). Kolorystyka wg projektu budowlanego , ościeża w kolorze białym.

- obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne z profilem zakończeniowym bocznym z blachy powlekanej z jednej długości blachy bez łączenia w kolorze białym

- Montaż rur spustowych z blachy ocynkowanej – śr. 12 cm.(mat z rozbiórki) . Obróbki blacharskie ( pas podrynnowy, murki ogniowe) z blachy stalowej ocynkowanej.

- Wymiana okien kl. schodowej drewnianych na stolarkę z PCV o współczynniku U=1.7 W/m2K
Okna – profil z PCV biały, najmniej pięciokomorowy, twardy na bazie stabilizatorów wapniowo – cynkowych o grubości zewnętrznej ścianek min. 3 mm z wkładką usztywniającą stalową ocynkowaną . Okucia obwiedniowe rozwierno – uchylne z rozszczelnieniem.

- Dwukrotne malowanie farbami dyspersyjnymi Eurolan C lub równoważnymi cokołu oraz powierzchni zewnętrznych ścian bocznych loggii. .

- Ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną gr. 6 cm. w systemie natryskowym – zgodnie z projektem budowlanym

- Ocieplenie stropodachu wentylowanego Ekofiber – grubość docelowa 14 cm.

- modernizację instalacji wewnętrznej c.o. obejmującą uzupełnienia izolacji przewodów, montaż zaworów odpowietrzających na pionach poprzedzonych zaworem przelotowym kulowym , montaż zaworów przygrzejnikowych termostatycznych DANFOSS RA-N 5115 lub równoważnych,zawory powrotne z możliwością opróźniania instalacji , płukanie i regulację instalacji c.o. regulację hydrauliczną, demontaz istniejącego odpowietrzenia grawitacyjnego

- Wymiana - demontaż zwykłych i montaż automatycznych zaworów podpionowych równoważących z regulatorem różnicy ciśnień firmy Honeywell lub równoważnych wg parametrów określonych w SST B.22 pkt.1.3 ppkt 1.3.1 zaworów podpionowych z przygotowaniem podejść.

- Modernizacja instalacji odgromowej polegająca na wymianie przewodów, wsporników naciągowych na ścianach ze złączkami przelotowymi naprężającymi, złączy instal.. do rynny na dachu, połączeń pręt – płaskownik, puszek.

- Wymiana oprawy z kloszem – wejście do budynku np. oprawa TL/P VEGAS

- Montaż wraz z konstrukcją skrzynki zewnętrznej o wym. 60x40 szt. 1

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych (stropodach)

- Obsadzenie tablicy informacyjnej (nr budynku) oraz wsporników do flag po robotach dociepleniowych.

- remont balkonów w zakresie : - skucie posadzek, demontaż starych obróbek blacharskich , renowacja płyt balkonowych w systemie WEBER lub równoważnym , montaz kapinosów systemowych z PCV, wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy G-200 S4, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej (bez łączenia) w tym obróbka podprogowa drzwi balkonowych, wylanie posadzek betonowych gr. 4 cm. Naprawa i malowanie olejne balustrad, wykonanie wyprawy elewacyjnej na płytach balkonowych – tynk silikatowo silikonowy (baranek 1,5 mm)
Szczegółowy opis robót przedstawiony jest w dalszej części SST,

2.2.Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia.
2.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia.
2.4.Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedłożyć szczegółowy kosztorys ofertowy,
2.5.Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 5 lat . Gwarancja jakości obowiązuje od chwili odbioru końcowego robót.
2.6.Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzone działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł.
2.7.Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i aby Wykonawca był przeszkolony w zakresie stosowania systemów BSO. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, iż w ostatnich 5 latach przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, (potwierdzone dokumentami że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone).
2.8.Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę kierowania prowadzonymi robotami przez kierownika robót.
Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku przez Wykonawcę, jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które zapewnią kierowanie budową i robotami tj.
- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623)
wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ) oraz posiadających aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.

- kierownikiem robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji centralnego – ogrzewania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz.42 z późn. zm. ) oraz posiadających aktualne zaświadczenie o członkostwie w izbie samorządu zawodowego.


2.9.Dokumentacja ( Projekt architektoniczno – budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych) wraz z przedmiarem robót znajduje się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-20 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe.
2.10.Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszystkie dodatkowe informacje , które mogą być konieczne do przygotowanie oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.
2.11.Zamawiający zastrzega, aby Wykonawca na etapie ubiegania się o udzielenia zamówienia jak również w jego realizacji nie zatrudniał i nie współpracował z pracownikami Zamawiającego w sposób, w którym zachodziłoby podejrzenie o naruszenie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003r Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami).
2.12.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2004 r Nr 92, poz.880 z późn. zm.)
2.13.Podczas realizacji zadania budynek będzie czynny i uzytkowany. Wszelkie prace uciążliwe dla uzytkowników należy na bieżąco uzgadniać z zamawiającym.
2.14.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia lub zlecenia opracowania planu BIOZ.

3.Termin wykonania zamówienia :
Zamawiający wymaga , aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 14.07.2012r.

4.Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie powinni złożyć Wykonawcy składający ofertę w niniejszym postępowaniu:
a) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. Wykonawca składa Formularz ofertowy na całe przedsięwzięcie budowlane. (Załącznik nr 1 ). (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument należy złożyć wspólnie).
b) Oświadczenie Wykonawcy (zał. nr 2).
c)Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2.
d)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
e) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200,000,00zł . (W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, dokument ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy wykazywać będą spełnienie danego warunku).
f) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum 3 roboty, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone) Zał. Nr 3
g) Wykaz osób, z którego wynikać będzie dysponowanie lub możliwość dysponowania co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz kierownikiem robót w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji centralnego – ogrzewania
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 4 )
h) Oświadczenie, że osoba/(y), o której/(ych) mowa w ppkt „g” posiada/(ją) odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów – Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) (Załącznik nr 5 ). Wykonawca zamiast w/w oświadczenia może dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoba, która uczestniczyć będzie w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia oraz aktualny dokument stwierdzający przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
i)W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie prac przez podwykonawców zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres i wartość tych prac.
j) Parafowany wzór umowy z załącznikiem .( Zał. nr 6)

5.Sposób przygotowania oferty.

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe
spowoduje jej odrzucenie. Ofertę oraz wszystkie wymagane załączniki należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem). Uprawnienie do podpisania oferty lub/i poświadczenia za zgodność z oryginałem powinno wynikać z treści dokumentów załączonych do oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę poprzez ustanowioneego pełnomocnika, Zamawiający , pod rygorem odrzucenia oferty, wymaga załączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa rodzajowego.
2.Oferta powinna zawierać:
a) Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 .
3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami – pkt.4.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5 Wszystkie wymagane od wykonawców dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia powinny przedstawiać aktualny stan faktyczny i prawny na dzień otwarcia ofert.
6. Wszystkie strony oferty muszą być podpisane przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i kolejno ponumerowane.
7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę/(y) podpisującą/(e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie poprawnego.
8. Wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty winny być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
9. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzone zmiany do złożonej oferty należy umieścić w dodatkowej kopercie z napisem „ Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. DRYGAŁY ul. Mickiewicza 1” oraz dane wykonawcy (pełna nazwa firmy i adres).
10. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opatrzonej adnotacją :
„ Termomodernizacja budynku mieszkalnego w m. DRYGAŁY ul. Mickiewicza 1”
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zapytaniem ofertowym mają zastosowanie .przepisy kodeksu cywilnego.

13.Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.


6. Opis sposobu obliczenia ceny oraz okresu gwarancji

Wykonawca w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i dokumentację techniczną , ustali cenę oferty. Przedmiary robót które są załączone do Zapytania ofertowego są orientacyjne i stanowią materiał pomocniczy do ustalenia ceny składanej oferty i mają stanowić jedynie ułatwienie do sporządzenia przez Wykonawcę własnych przedmiarów na podstawie dokumentacji projektowej, oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary wykonawca wykorzystuje wyłącznie na własne ryzyko. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z wykonawców jest zobowiązany przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej oraz zweryfikować dane z przedmiaru ze stanem rzeczywistym i dokumentacją projektową.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia powykonawczego, z wyjątkiem wytrącenia kosztu robót zaniechanych i niewykonanych oraz rozliczenia robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności przez Inspektora Nadzoru.

1.Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” (Załącznik Nr 1 ) – w kwocie brutto z wyodrębnieniem wartości podatku VAT. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
2.Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
3.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego jak również następujące koszty:-
- koszty wszystkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr .6 )
4.Cena oferty może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
5.Cena oferty nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 6 ).
7.Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
8. Przyjmuje się , że prawidłowo podano cenę oferty bez względu na sposób jej obliczenia.
9. Jeżeli cena oferty podana liczbą nie odpowiada cenie podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.
10. Podana cena oferty powinna gwarantować pełną realizację zamówienia.

7.Ocena ofert .
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o podaną cenę , dołączone referencje, udzieloną gwarancję.
Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom niniejszego zapytania ofertowego.

8.Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12-230 Biała Piska do dnia 30.03.2011r. do godz. 15.00

9. Zakonczenie postępowania :
1)Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o kryteria wskazane w pkt.7 zapytania oferetowego.
2)Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z uwzględnieniem zapisów zawartych w zapytaniu ofertowym i ofercie. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany w umowie w przypadku zaistnienia tródnych do przewidzenia okoliczności faktycznych i prawnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, a mających takie znaczenie dla przedmiotu umowy, że potrzeba dokonanej zmiany umowy ma na celu wykonanie zadania, przy zachowaniu słusznego interesu Stron umowy. Wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy.
3)Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a) dokonania czynności wstrzymujących postepowanie w każdym czasie i na każdym etapie ,
b) dokonania swobodnego wyboru Wykonawcy przy jednoczesnym zastosowaniu oceny ofert okreslonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki :

1/ Formularz ofertowy
2/ Oświadczenie Wykonawcy
3/ Wykaz zrealizowanych robót budowlanych
4/ Wykaz osób które będa uczestniczyły w wykonaniu zamówienia
5/ Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
6/ Wzór umowy z załącznikiem
7/ Przedmiar robót

Projekt architektoniczno – budowlany , Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót , przedmiar robót znajduje się w siedzibie ZEC Sp. z o.o. ul. Targowa 1 12 230 Biała Piska w godz. 7.00 – 15.00 oraz na stronie internetowej : bip.bialapiska.pl – Jednostki organizacyjne gminy – Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - Wspólnoty Mieszkaniowe.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 8 mar 2012 12:44
Data opublikowania: czwartek, 8 mar 2012 13:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lip 2013 07:16
Opublikował(a): Jan Bąbka
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1622 razy