BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XVI/149/2004

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie obrębu wsi Kumielsk.
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 ) art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124 ), oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:

§ 1Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości jak niżej:

1. Nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerami geodezyjnymi 28/3, 28/5 i 28/8 o ogólnej powierzchni 355 m2 położonej na terenie obrębu wsi Kumielsk , stanowiącej własność Gminy Biała Piska, - na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną numerami geodezyjnymi 28/11, 27/3 i 27/5 o ogólnej powierzchni 350 m2 położoną na terenie obrębu wsi Kumielsk, stanowiącą własność i wieczyste użytkowanie Marka i Jolanty Florczyk.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2004 11:48
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2004 13:03
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1872 razy