BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
Regulamin realizacji projektów edukacyjnych
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej
Ustalenia ogólne
1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na
podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
20.08.2010r.
2. Temat projektu realizowanego przez ucznia jest wpisywany uczniowi na
świadectwie ukończenia szkoły i w arkuszu ocen ucznia.
3. Projekty edukacyjne realizowane są w grupach klasowych lub
międzyoddziałowych.
4. Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę
zachowania.
5. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia w
projekcie edukacyjnym, zawarte są w statucie szkoły.
6. Każdy nauczyciel co najmniej raz na trzy lata zobowiązany jest do
sprawowania opieki nad uczniami realizującymi projekty edukacyjne.
7. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora projektów edukacyjnych
realizowanych w danym roku szkolnym, który jest odpowiedzialny za
realizację projektów edukacyjnych w szkole.
8. Projekt realizowany w klasie trzeciej musi zakończyć się w pierwszym
półroczu.
9. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun projektu.
I. Do zadań szkolnego koordynatora projektów należy:
1. Przygotowanie harmonogramu pracy na dany rok szkolny.
2. Współpraca z wychowawcami w celu ustalenia, czy wszyscy uczniowie
w danym roku szkolnym realizują projekt
3. Gromadzenie propozycji tematów zgłoszonych przez
nauczycieli/opiekunów projektów/.
4. Opracowanie i wyeksponowanie listy tematów projektów zawierającej
formy ich prezentacji.
5. Przeprowadzenie spotkania podsumowującego, na którym zostaną
sformułowane wnioski i propozycje pracy nad projektami w następnym
roku szkolnym.
II. Zadania nauczyciela/opiekuna/:
1. Wybranie zakresu tematycznego projektu.
2. Wprowadzenie uczniów w tematykę projektu.
3. Dokonanie podziału uczniów na zespoły.
4. Ustalenie z uczniami rozwiązywanego przez projekt problemu i celów
projektu.
5. Określenie zakresu, w jakim projekt realizuje podstawę programową
kształcenia ogólnego.
6. Przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej
prowadzenia:
 karty projektu /kontrakt, kryteria oceny/,
 karty samooceny ucznia,
 karty oceny projektu i jego prezentacji (w miarę potrzeb).
7. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu.
8. Organizowanie opieki nad uczniami podczas konsultacji.
9. Motywowanie uczniów do systematycznej pracy.
10. Pomoc w przygotowaniu prezentacji projektu.
11. Ocena projektu.
12. Komunikacja z wychowawcą ucznia na temat jego udziału w projekcie
/wpis do dzienników lekcyjnych, wpis na karcie propozycji ocen z
zachowania i inne formy ustalone przez opiekuna/.
13. Koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny
jest międzyprzedmiotowy.
14. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją
projektu do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy klasę trzecią.
III. Wychowawca klasy jest zobowiązany do:
1. Poinformowania uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/ o
warunkach realizacji projektu edukacyjnego /na pierwszym zebraniu z
rodzicami w danym roku szkolnym/.
2. Prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu
przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:
 wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy,
 przekazywania rodzicom informacji o udziale uczniów w projektach,
 komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania
zachowania,
 prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej,
związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego
/świadectwa, arkusze ocen, inne dokumenty ustalone przez szkołę/,
 motywowania uczniów do systematycznej pracy,
Wychowawca może sprawować jednocześnie funkcję opiekuna
projektu.
Działania projektowe
I. Wybór tematu projektu
1. W terminie do 31 października każdego roku szkolnego nauczyciele
ustalają tematy projektów edukacyjnych do realizacji w bieżącym roku
szkolnym, określając również typy projektów/ np. badawczy, lokalnego
działania/ i przekazują je koordynatorowi projektów.
2. Projekty mogą być realizowane przez jednego nauczyciela w jednej klasie
lub międzyoddziałowo bądź przez kilku nauczycieli międzyprzedmiotowo.
II. Określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji
1. Opiekunowie projektów omawiają z uczniami: temat projektu,
harmonogram działań projektowych, wspomagają podział zadań w grupie,
omawiają wzory dokumentów i kryteria oceniania projektu, i jego
prezentacji (kontrakt – zał. 1)
2. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami wyznaczają
miejsce i terminy konsultacji (kontrakt – zał.1)
3. Opiekunowie projektów i nauczyciele pracujący z uczniami przygotowują
kartę projektu. Jeśli projekt jest rozbudowany, to poza kartą projektu
uczniowie mogą wypełniać karty działań lub zadań.
III. Wykonanie zaplanowanych działań
1. Uczniowie pod opieką nauczycieli pracują nad realizacją projektu najdłużej
do końca maja danego roku szkolnego.
2. Uczniowie dokonują samooceny projektu.
3. Uczniowie pracują nad realizacją projektu minimum trzy tygodnie,
maksymalnie trzy miesiące.
4. Opiekun projektu dokonuje oceny projektu.
IV. Publiczne przedstawienie rezultatów projektu.
1. Projekty edukacyjne prezentowane są publicznie ( na forum klasy, szkoły,
innych gremiów) .
2. Po prezentacji dokonuje się oceny.
3. Uczniowie wraz z opiekunami projektów dokonują ewaluacji swojej pracy.
V. Kryteria oceny projektu
1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi
nauczycielami przed jej dokonaniem .
2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:
 kartę projektu,
 wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie
były planowane i powstały,
 sposób prezentacji projektu,
 pracę zespołową i indywidualną ucznia,
 samoocenę ucznia.
Ocena może mieć charakter opisowy, pisemny lub ustny albo postać oceny
szkolnej.
Po zakończeniu realizacji projektu edukacyjnego nauczyciele- opiekunowie
projektu zapisują tytuł projektu, imię i nazwisko opiekuna, datę zakończenia
projektu oraz dla udokumentowania uczestnictwa ucznia w projekcie symbol
,,u”- uczestniczył w dzienniku lekcyjnym /wolne strony ,,Oceny osiągnięć
edukacyjnych”/ odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie.
Zapisy te są podstawą do dokonania wpisu na świadectwie ukończenia
gimnazjum i w arkuszu ocen ucznia- uczestniczył/ nie uczestniczył/.
VI. Sposoby dokumentowania projektu
Podstawową dokumentacją pracy zespołu uczniów jest karta projektu,
która zawiera w szczególności:
 temat projektu,
 zobowiązania uczniów do realizacji projektu,
 problem postawiony zespołowi lub zespołom uczniów.
1. Karta projektu powinna być podpisana przez nauczyciela/opiekuna
projektu i uczniów podejmujących się prowadzenia projektu
(zobowiązania).
2. Dokumentacja powinna zawierać oprócz karty projektu dokumentację
ewaluacji.
3. Dodatkowo dokumentacja uczniowska może być gromadzona w formie:
 teczki projektu /portfolio/;
 internetowego blogu;
 zdjęć, nagrań, filmów, rysunków;
 omówień przeprowadzonych rozmów i konsultacji;
 zbieranych przez uczniów przedmiotów i materiałów związanych
z projektem;
 notatek /np. z lektur materiałów znalezionych w Internecie lub
własnych obserwacji/;
 innej niż wymienione.
Ustalenia dodatkowe
1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje o zwalnianiu ucznia z realizacji
projektu edukacyjnego w uzasadnionych przypadkach na udokumentowany
wniosek rodziców.
2. Dyrektor podejmuje decyzję o umożliwieniu uczniowi realizowania
projektu edukacyjnego na jego prośbę w sytuacjach uniemożliwiających
jego obecność w szkole / np. nauczanie indywidualne, inne sytuacje
zdrowotne bądź losowe/.
3. Koordynator w porozumieniu z Dyrektorem szkoły rozstrzyga sytuacje
problemowe mogące się pojawić podczas realizacji projektów
edukacyjnych.
4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może zmienić
zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości
organizacyjnych szkoły.
5. W przypadku udziału ucznia w kilku projektach, uczeń lub jego rodzic
decydują o tym, który z nich umieścić na świadectwie ukończenia szkoły
i w arkuszu ocen ucznia.
Zapisy przejściowe:
1. W roku szkolnym 2010/2011 w terminie do 15 stycznia 2011 r.
nauczyciele ustalają tematy projektów edukacyjnych do realizacji w
bieżącym roku szkolnym, określając również typy projektów/ np.
badawczy, lokalnego działania/ i przekazują je koordynatorowi projektów.
Opracowali: członkowie zespołów przedmiotowych
Sporządziła: Izabela Albińska
Data powstania: niedziela, 8 sty 2012 11:32
Data opublikowania: poniedziałek, 9 sty 2012 13:02
Opublikował(a): Daniel Łuba
Zaakceptował(a): Agnieszka Barbara Kowalczyk
Artykuł był czytany: 1309 razy