BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Zaproszenie na XIX sesję Rady Miejskiej w Białej Piskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) z w o ł u j ę XIX Sesję Rady Miejskiej
w Białej Piskiej na dzień 29 grudnia 2011 r. /czwartek / o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej przy ul. Sikorskiego 21 w Białej Piskiej – Urząd Miejski - Referat Robót Publicznych
i Gospodarki Komunalnej.

Porządek dzienny obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 listopada 2011 r.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Białej Piskiej w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
8. Odczytanie projektu uchwały budżetowej,
9. Odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady,
10. Odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Gospodarczego i ds. Bezrobocia .
11. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz prognozie długu.
12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biala Piska na lata 2011-2021
2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Biała Piska na 2011 r.,
3. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała Piska na lata 2012-2021,
4. uchwalenia budżetu Gminy Biała Piska na rok 2012.
5. ustalenia wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Biała Piska,
6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2012 r.
7. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 -2014
8. przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2012 r.,
9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2012 r.
10. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej na 2012 r.
11. zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej Piskiej zbadania zasadności skargi na działalność Burmistrza Białej Piskiej.

14. Zamknięcie obrad.
Data powstania: czwartek, 15 gru 2011 12:47
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2011 12:47
Data przejścia do archiwum: środa, 18 lis 2015 07:22
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1281 razy