BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na części
Biała Piska: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 37487/ 2011; data zamieszczenia: 09.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. T . Kościuszki w Białej Piskiej , Ul. Kajki 1, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (087) 423 90 16, faks (087) 423 90 16.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.spbialapiska.republika.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. T . Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na części.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na 7 części.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1, 15.22.00.00-6, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.33.11.70-9, 15.81.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.01 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.01 do SIWZ
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.01 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.01 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną, osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczenia według druku stanowiącego załącznik nr 2.01 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny netto przedmiotu umowy w drodze aneksu na pisemny i uzasadniony wniosek, w przypadku zmian cen podyktowanych zmianami cen u producenta. Zmiana cen może nastąpić również w przypadku zaoferowania cen niższych, zgodnie z aktualną promocyjną ceną przedstawioną przez Wykonawcę. Zmiana stawki VAT nie wymaga aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spbialapiska.republika.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej, ul. Kajki1, 12-230 Biała Piska, sekretariat (pokój nr 16).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2011 godzina 13:00, miejsce Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Białej Piskiej, ul. Kajki1, 12-230 Biała Piska, sekretariat (pokój nr 16).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Mięso, produkty mięsne, wędliny, drób.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świeże-schłodzone, wg załącznika 3.01 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Produkty owocowo-warzywne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Warzywa korzeniowe workowane od 5 kg do 15kg, ziemniaki workowane 15 kg, bez zanieczyszczeń, warzywa zielone świeże, gat. I wg załącznika 3.02 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Ryby mrożone, filety rybne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filety mrożone, wg załącznika 3.03 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.22.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Różne produkty spożywcze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wg załącznika 3.04 do SIWZ, produkty polskie, kl. I, wysokiej jakości pod względem organoleptycznym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Produkty mleczarskie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: g załącznika 3.05 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Warzywa mrożone - owoce mrożone.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mrożone w opakowaniach do 3 kg. wg załącznika 3.06 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.33.11.70-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pieczywo świeże w odpowiednich opakowaniach i pojemnikach, chleb krojony, wg załącznika 3.07 do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 gru 2011 13:02
Data opublikowania: piątek, 9 gru 2011 13:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 lip 2012 12:37
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1091 razy