BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Ogłoszenie o trzecim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna

TRZECI PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA
Burmistrz Białej Piskiej działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja
2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe ( Dz. U. z dnia 29 czerwca 2010 r. ) ogłasza trzeci
pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew z terenu działki
oznaczonej numerem geodezyjnym 20/135 położonej w Bemowie Piskim po zastosowaniu
obniżek w wysokości 45%.

1. Przedmiotem sprzedaŜy jest partia drewna według poniższych parametrów,
*sosna nr 1 – średnica 17 cm x długość 16 m = 0,36 m3 – sortyment WCO
*sosna nr 2 – średnica 22 cm x długość 13 m = 0,49 m3 – sortyment WCO
*sosna nr 3 – średnica 27 cm x długość 17 m = 1,00 m3 – sortyment WCO
*sosna nr 4 – średnica 23 cm x długość 18 m = 0,75 m3 – sortyment WCO
*sosna nr 5 – średnica 30 cm x długość 22 m = 1,56 m3 – sortyment WCO
*sosna nr 6 – średnica 23 cm x długość 17 m = 0,71 m3 – sortyment WCO
*sosna nr 7 – średnica 24 cm x długość 19 m = 0,86 m3 – sortyment WBO
*sosna nr 8 – średnica 27 cm x długość 16 m = 0,97 m3 – sortyment WCO
*sosna nr 9 – średnica 30 cm x długość 20 m = 1,44 m3 – sortyment WBO
*sosna nr 10 – średnica 29 cm x długość 24 m = 1,59 m3 – sortyment WCO
*świerk – średnica 15 cm x długość 13 m = 0,23 m3 – sortyment WCO
Miąższość drewna gatunek sosna ogółem wynosi: 9,73 m3
Miąższość drewna o gatunku świerk wynosi: 0,23 m3
Miąższość drewna ogółem wynosi: 9,96 m3

Drewno ułożone jest w Bemowie Piskim obok wyrębu tuŜ przy drodze gruntowej utwardzonej.
2. Drugi przetarg wyznaczony na dzień 29 listopada 2011 r. z poprzednią ceną wywoławczą drewna
2 475 zł nie doszedł do skutku z uwagi na brak ofert.
3. Cena wywoławcza obecna całej partii wykazanego drewna po zastosowaniu obniżek
w wysokości 45% wynosi 1 945 zł brutto.
4. Przystępujący do przetargu powinien wpłacić wadium w kwocie 150 zł na rachunek Urzędu
Miejskiego w Białej Piskiej Nr 12 9364 0000 2007 0003 0316 0002 w Warmińsko Mazurskim
Banku Spółdzielczym Oddział w Białej Piskiej w terminie do dnia 09 grudnia 2011 r.
5. Oferty pisemne powinny być sporządzone na druku ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego ogłoszenia oraz składane w zamkniętych i następująco opisanych kopertach
“ trzeci przetarg na sprzedaŜ drewna Gminy Biała Piska” “ Nie otwierać przed dniem 14 12 2011 r.
do godz. 14:00 ”.
Kopertę należy zaadresować: Urząd Miejski w Białej Piskiej ul. Mickiewicza 25, 12 230 Biała Piska.
6. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pokój nr 16 ( sekretariat ) w terminie do dnia
14 grudnia 2011 r. do godz. 13:00
7. Termin i miejsce otwarcia ofert ustala się na 14B12B2011 r. o godz. 14:00 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 25 pokój nr 18 ( sala narad ).
8. Oferent może złoŜyć tylko jedną ofertę dotyczącą zakupu całej partii drewna.
9. Oferta podlega odrzuceniu:
jeŜeli została złoŜona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
jest niekompletna, nieczytelna lub budzi inne wątpliwości a złoŜenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
gdy wadium nie zostało wpłacone w terminie,
uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.
10. Drewno będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniu 05B12B2011 r w godzinach od 10:00
do 14:00 na terenie nieruchomości nr 20/135 połoŜonej w Bemowie Piskim.
Druk oferty można pobrać ze strony internetowej www.bip.bialapiska.pl ( zakładka wykaz
nieruchomości do sprzedaŜy ) lub uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej w pokoju nr 15.
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Wiesław Siemion tel. 87 424 13 69.


Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 30 lis 2011 10:20
Data opublikowania: wtorek, 6 gru 2011 10:38
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 sty 2012 14:26
Opublikował(a): Administrator
Zaakceptował(a): Administrator
Artykuł był czytany: 1428 razy