BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XV/127/2003

Rady Miejskiej Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2003 r w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich.
      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 oraz art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz Dz. U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz.1806) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1Przyjmuje się Statut Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/127/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 30 grudnia 2003r.

S T A T U T
ZWIĄZKU GMIN WARMIŃSKO - MAZURSKICH
Część I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 11. Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich jest związkiem komunalnym utworzonym na podstawie uchwał zainteresowanych rad gmin, zarejestrowanym w rejestrze prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pod Nr 66.
2. Związek działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr.142 poz. 1591 z późn. zm.)
3. Związek jest organizacją dobrowolną i otwartą.

§ 2


Ilekroć w statucie jest mowa o:

1. Związku - należy przez to rozumieć Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich.
2. Zgromadzeniu - należy przez to rozumieć Zgromadzenie Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich.
4. Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia.
5. Komisji - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
6. Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
7. Przewodniczącym Zarządu - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

§ 3


Siedzibą Związku jest miasto Olsztyn.

§ 4


W skład Związku wchodzą:

Gminy:
Barciany, Bartoszyce, Biskupiec (powiat nowomiejski), Braniewo, Budry, Dywity, Gietrzwałd, Górowo Iławeckie, Iława, Iłowo Osada, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jonkowo, Kętrzyn, Kiwity, Kolno, Kowale Oleckie, Kurzętnik, Lelkowo, Lidzbark Warmiński, Lubomino, Piecki, Płoskinia, Pozezdrze, Purda, Rozogi, Rychliki, Sorkwity, Srokowo, Stawiguda, Świątki, Świętajno (powiat szczycieński), Świętajno (powiat olecki),Wielbark, Wieliczki,

Miasta:
Barczewo, Bartoszyce, Biała Piska, Biskupiec (powiat olsztyński), Bisztynek, Braniewo, Dobre Miasto, Działdowo, Gołdap, Górowo Iławeckie, Jeziorany, Korsze, Lidzbark Warmiński, Mikołajki, Mrągowo, Olsztyn, Olsztynek, Orneta, Pasym, Sępopol, Szczytno, Węgorzewo, Zalewo.§ 5Czas trwania Związku jest nieokreślony.

§ 61. Związek wykonuje zadania publiczne gmin zrzeszonych w Związku, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 71. Posiedzenia organów Związku są jawne. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Każdy zainteresowany ma prawo do uzyskiwania informacji, wstępu na posiedzenia Zgromadzenia i posiedzenia komisji a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Związku, w tym protokołów posiedzeń Zgromadzenia, Zarządu oraz Komisji Zgromadzenia.
3. Dokumenty zainteresowanemu udostępniane są w biurze Związku przez pracowników właściwych w danej sprawie w godzinach pracy biura Związku.
4. Przeglądanie dokumentów może odbywać się w obecności pracownika. Z dokumentów zainteresowany może sporządzać notatki i odpisy.


Część II

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA I WYSTĘPOWANIA CZŁONKÓW

§ 81. Zmiany w składzie członkowskim Związku stanowią zmianę statutu.
2. Uchwałę o przyjęciu nowego członka Związku podejmuje Zgromadzenie.
3. Przystąpienie gminy do Związku jest dobrowolne i wymaga podjęcia przez radę gminy uchwały o przystąpieniu i uchwały przyjęciu Statutu Związku oraz podjęcia stosownych uchwał przez rady gmin członków Związku.

§ 9Członkom Związku przysługują następujące prawa:

1) prawo udziału w Zgromadzeniu poprzez swojego przedstawiciela, w tym czynne
i bierne prawo wyboru organów Związku
2) branie udziału w pracach Związku, w tym podejmowanie inicjatyw i zgłaszanie wniosków oraz projektów uchwał
3) korzystanie z mienia Związku i usług świadczonych przez Związek

§ 10Członkowie Związku zobowiązani są do:
1) przestrzegania uchwał Zgromadzenia, postanowień statutu oraz regulaminów Związku
2) udziału w Zgromadzeniu poprzez swoich przedstawicieli
3) wykonywania zobowiązań na rzecz Związku

§ 111. Członkowie Związku zobowiązani są do płacenia rocznej składki członkowskiej na rzecz związku w wysokości proporcjonalnej do liczby mieszkańców stale zamieszkałych w gminie, według stanu na 30 czerwca roku poprzedniego, opublikowanej przez Wojewódzki Urząd Statystyczny.
2. Składka jest płacona w ratach kwartalnych, z terminem płatności na koniec każdego kwartału.

§ 12Członkostwo w Związku ustaje w razie :
1. Wystąpienia członka ze Związku.
2. Wykluczenia członka ze Związku.
3. Likwidacji jednostki podziału terytorialnego (zniesienia gminy).

§ 13Zmiana granic gminy nie powoduje ustania członkostwa w Związku, jednakże gmina jest zobowiązana do powiadomienia Związku o zmianie jej granic.

§ 141. Członek Związku oznajmia zamiar wystąpienia ze Związku, najpóźniej na 3 miesiące przed końcem roku budżetowego w drodze uchwały rady gminy.
2. Wystąpienie członka ze Związku następuje na koniec roku budżetowego w drodze uchwały rady gminy.
3. Fakt wystąpienia członka ze Związku potwierdza uchwala Zgromadzenia.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku zniesienia gminy.

§ 151. Związek może wykluczyć członka w drodze uchwały Zgromadzenia w następujących przypadkach:
1) udowodnionego działania na szkodę Związku;
2) niewywiązywania się ze zobowiązań na rzecz Związku, w tym zaleganie z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy;
3) niestosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza postanowień statutu.
2. Zarząd Związku obowiązany jest powiadomić gminę o istnieniu przesłanek o których mowa w ust. l co najmniej na 3 miesiące przed dniem zamierzonego wykluczenia, ze Związku.

§ 16Gminie występującej ze Związku można zwrócić to, co wniosła lub wpłaciła na rzecz Związku. Rozliczeniu nie podlegają składki członkowskie.


Część III

ZADANIA ZWIĄZKU

§ 17Związek wykonuje zadania publiczne gmin zrzeszonych, przekraczające ich możliwości organizacyjne, a w szczególności:

1. Podejmuje działania w celu zwiększenia możliwości rozwojowych gmin Związku;
2. Stanowi forum do wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zleconych gmin zrzeszonych w Związku.
3. Inicjuje i opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących samorządu terytorialnego.
4. Reprezentuje interesy gmin członkowskich wobec władz administracji rządowej i samorządowej poprzez podejmowanie stanowisk i wyrażanie opinii w zakresie działań statutowych.
5. Prowadzi działalność szkoleniową i promocyjną dotycząca problematyki Związku i jej członków.
6. Wspiera wymianę doświadczeń między członkami Związku, a gminami i powiatami w kraju i za granicą. Może w tym celu podejmować współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i zagranicą, reprezentując interesy gmin w tym zakresie.
7. Promuje walory turystyczne i przyrodnicze Regionu Warmińsko-Mazurskiego oraz wspiera inicjatywy lokalne w tym zakresie.
8. Utrzymuje obiekty i urządzenia Związku.
9. Poprzez realizację swych zadań Związek wspiera ideę samorządu terytorialnego.


Część IV

ORGANY ZWIĄZKU

§ 181. Organami związku są:
1) Zgromadzenie Związku
2) Zarząd Związku
2. Obsługę Zgromadzenia i Zarządu wykonuje Biuro Związku.


Rozdział I

ZGROMADZENIE ZWIĄZKU

§ 191. Zgromadzenie Związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.
2. W skład Zgromadzenia wchodzą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin zrzeszonych w Związku.


§ 20Gminy zrzeszone w Związku reprezentowane są w Zgromadzeniu przez jednego przedstawiciela i przysługuje im jeden głos, z wyjątkiem Gminy Olsztyn, która reprezentowana jest w Zgromadzeniu przez trzech przedstawicieli i przysługują jej trzy głosy.

§ 21Kadencja Zgromadzenia jest równa kadencji rad gmin.

§ 22Do wyłącznej właściwości zgromadzenia należy:

1. Uchwalenie i zmiana statutu Związku, ustalanie regulaminów.
2. Wybór i odwoływanie Zarządu Związku, określenie kierunków jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu.
3. Uchwalanie budżetu i jego zmian oraz przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu i udzielanie Zarządowi absolutorium z tego tytułu.
4. Tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych Związku.
5. Określenie wysokości diet lub wynagrodzenia dla członków Zarządu i wysokości diet dla członków Zgromadzenia.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
a) określanie zasad użytkowania i zarządzania majątkiem Związku.
b) zbywanie i obciążanie majątku Związku, przyjmowanie na jego rzecz darowizn, spadków i zapisów
c) zaciągania długoterminowych pożyczek, kredytów
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym
e) zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Zgromadzenie
f) wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd
g) rozliczenie z gminą występującą ze Związku
7. Określenie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
8. Uchwalanie planów i kierunków realizacji statutowych zadań Związku.
9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowego członka do Związku oraz uchwał dotyczących ustania członkostwa.
10. Powoływanie stałych lub doraźnych komisji do określonych zadań.
11. Ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń oraz składek członkowskich na rzecz Związku.
12. Podejmowanie uchwał dotyczących rozwiązania Związku i przyjęcia planu jego likwidacji.
13. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami oraz niniejszym statutem do kompetencji Zgromadzenia.

§ 231. Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Zgromadzenia organizuje pracę Zgromadzenia i prowadzi jego obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.
3. Funkcji, o których mowa w ust. l nie można łączyć z funkcją Członka Zarządu Związku.
4. Odwołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza następuje w trybie określonym w ust. 1.

§ 241. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Zwyczajne posiedzenia Zgromadzenia odbywają się nie rzadziej, niż raz na pół roku.
3. Na wniosek Zarządu, lub co najmniej 1/4 statutowej liczby Członków Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia zwołuje posiedzenia Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 251. Pierwsze Zgromadzenie w danej kadencji zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia poprzedniej kadencji w ciągu 3 miesięcy od wyłonienia całego nowego składu Zgromadzenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia dokonuje się wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia oraz Zarząd Związku.
3. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia w danej kadencji, do czasu wyboru Przewodniczącego zgromadzenia, prowadzi najstarszy wiekiem przedstawiciel gminy obecny podczas Zgromadzenia.

§ 26O zwołaniu posiedzenia oraz porządku obrad Zgromadzenia Członkowie Zgromadzenia powinni być powiadomieni co najmniej na 7 dni przed terminem obrad. Do zawiadomienia o porządku obrad dołącza się niezbędne dokumenty i materiały będące przedmiotem obrad.

§ 27


§
1. Posiedzenia zgromadzenia są protokołowane.
2. Protokół przyjmowany jest przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

§ 281. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.
2. Każdy Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w stosunku do uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.
3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.
4. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

§ 291. Zgromadzenie może powoływać stałe lub doraźne komisje do wykonania określonych zadań, ustalając ich przedmiot działania i skład osobowy.
2. Komisje podlegają Zgromadzeniu, przedkładają mu sprawozdania z ich działalności.

§ 30W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do Zgromadzenia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rady gminy.


Rozdział II

Zarząd Związku

§ 311. Organem wykonawczym Związku jest sześcioosobowy Zarząd powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie.
2. W skład Zarządu wchodzą wyłącznie członkowie Zgromadzenia wybrani w głosowaniu tajnym, w tym 1 przedstawiciel gminy Olsztyn wybierany spośród 3 przedstawicieli tej gminy.

§ 32Przewodniczącego Zarządu oraz jego zastępcę wybiera Zgromadzenie w drodze odrębnego głosowania, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia.

§ 331. Odwołanie całego składu Zarządu może nastąpić z powodu nieudzielenia przez Zgromadzenie absolutorium za wykonanie budżetu. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu.
2. Odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków może nastąpić także z innej przyczyny niż określona w ust. l., na pisemny i uzasadniony wniosek 1/4 statutowego składu członków Zgromadzenia.
3. Odwołanie poszczególnych członków Zarządu może nastąpić także na pisemny i uzasadniony wniosek Przewodniczącego Zarządu.

§ 341. Uchwała Zgromadzenia w sprawie odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia na najbliższym posiedzeniu Zgromadzenia, następującym po tym, na którym przedstawiony został wniosek w tej sprawie, lub podjęta została uchwała w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium.
2. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o której mowa w ust, l. po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, wyjaśnieniami osób odwoływanych, a ponadto w przypadku odwoływania Zarządu z powodu nieudzielenia absolutorium, także z opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

§ 35Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego składu Zarządu.

§ 361. W razie złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Zgromadzenie podejmuje na najbliższym zgromadzeniu uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązku członka Zarządu.
2. Jeżeli Zgromadzenie nie podjęło uchwały w tej sprawie w ciągu l miesiąca od dnia złożenia rezygnacji, uważa się ją za przyjętą z upływem ostatniego dnia tego miesiąca.

§ 371. Wszelkie zmiany w składzie Zarządu, powinny być uzupełnione w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy.
2. W przypadku odwołania całego składu Zarządu, do czasu wyboru nowego Zarządu, obowiązki wykonuje dotychczasowy Zarząd.

§ 381. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Związku, nie zastrzeżone ustawą o samorządzie gminnym i statutem dla Zgromadzenia.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) wykonywanie zwykłego zarządu majątkiem Związku
2) przygotowanie projektów uchwał Zgromadzenia
3) określenie sposobu wykonania uchwał Zgromadzenia
4) sporządzenie projektu budżetu Związku
5) realizacja budżetu i składanie Zgromadzeniu sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarowanie finansami Związku w granicach określonych przez Zgromadzenie.
6) gospodarowanie majątkiem Związku i składanie sprawozdań ze stanu majątkowego Związku.
7) nawiązywanie stosunku pracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Związku i kierowanie administracją Związku.
8) nadzorowanie jednostek organizacyjnych Związku
3. W realizacji zadań Zarząd podlega wyłącznie Zgromadzeniu.

§ 39Do zadań Przewodniczącego Zarządu należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zarządu, prowadzenie ich oraz organizowanie pracy Zarządu.
2) reprezentowanie Związku na zewnątrz.
3) nawiązywanie stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w administracji Związku oraz pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników administracyjnych Związku oraz kierowników jednostek organizacyjnych Związku.
4) uczestniczenie w posiedzeniach Zgromadzenia.
5) podejmowanie czynności należących do właściwości Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki, a następnie przedstawienie ich do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Zarządu Związku.
6) podpisywanie uchwal oraz decyzji Zarządu Związku.
7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Zgromadzenia.
8) wykonywanie innych czynności z upoważnienia Zarządu Związku.

§ 40Jeżeli Przewodniczący Zarządu nie może pełnić swoich obowiązków, jego funkcję wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 41Po upływie kadencji Zgromadzenia Zarząd Związku działa do czasu wyboru nowego Zarządu.

Rozdział III

Komisja Rewizyjna

§ 421. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu, administracji Związku oraz jednostek organizacyjnych Związku i w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.
2. Komisja pracuje na podstawie planu kontroli zatwierdzonego przez Zgromadzenie, a także wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.

§ 431. Komisja Rewizyjna składa się z 7 osób. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie Związku bezwzględną większość głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
2. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić tylko członkowie Zgromadzenia. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie mogą być: Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, Sekretarz Zgromadzenia oraz członkowie Zarządu Związku.
3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępcę .

§ 441. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
1) kontrola realizacji uchwał Zgromadzenia;
2) bieżąca kontrola wykonania budżetu;
3) kontrola w zakresie gospodarowania mieniem Związku;
4) opiniowanie wykonania budżetu;
5) występowanie do Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi;
6) opiniowanie wniosków w sprawie odwołania Zarządu Związku lub jego poszczególnych członków.
2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. l, Komisja opracowuje opinie i wnioski oraz zalecenia pokontrolne.

§ 45Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli z punktu widzenia interesów związku na podstawie kryteriów : legalności, rzetelności, gospodarności i sprawności organizacyjnej.

§ 46Komisja składa zgromadzeniu roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 47


§
1. Kontroli dokonuje zespól kontrolny złożony co najmniej z 3 osób wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
2. Podstawą wszczęcia kontroli jest pisemne upoważnienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, wpis w rejestrze kontroli oraz powiadomienie Przewodniczącego Zgromadzenia i Przewodniczącego Zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i przedmiocie kontroli.
3. Kontroli należy dokonywać w sposób nie zakłócający zwykłego funkcjonowania jednostki kontrolowanej. Członkowie Komisji Rewizyjnej obowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz innych wynikających z ustaw.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej obowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenie kontroli, składania wyjaśnień, udostępnienia dokumentów oraz pomieszczeń, umożliwienie sporządzania odpisów, bądź kopii dokumentów.
5. Po zakończeniu kontroli zespół kontrolny sporządza protokół, który wraz z załącznikami przedstawia Komisji Rewizyjnej do zatwierdzenia. Członek Komisji ma prawo złożyć do protokołu z kontroli votum separatum w zakresie wyniku kontroli.
6. Na podstawie zatwierdzonego protokołu z kontroli. Komisja Rewizyjna wypracowuje opinie lub wnioski pokontrolne, które wraz z załącznikami przekazuje Przewodniczącemu Zgromadzenia. Przewodniczący Zgromadzenia przekazuje wnioski z kontroli Zarządowi Związku.
7. Zarząd obowiązany jest ustosunkować się w terminie 14 dni do przedstawionych wniosków z kontroli. Termin ten biegnie od dnia przekazania protokołu kontroli Przewodniczącemu Zarządu.

§ 481. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu związku i występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium zarządowi.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. l podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową.
3. Wniosek absolutoryjny Komisja udostępnia Zarządowi najpóźniej na tydzień przed Zgromadzeniem, na którym ma być rozpatrywany.

§ 491. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.
2. Opinie i wnioski pokontrolne ustalane są przez Komisję w wyniku głosowania zwykłą większością głosów.

§ 501. Posiedzenia Komisji są jawne. Ograniczenie jawności może wynikać wyłącznie z ustaw.

§ 511. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
2. Protokoły przechowuje się w biurze Związku.
3. Obsługę Komisji wykonuje Biuro Związku.

§ 52


W razie potrzeby Komisja, po uzyskaniu zgody Przewodniczącego Zgromadzenia, występuje do Zarządu o zlecenie określonej czynności lub opracowania ekspertyzy biegłym rzeczoznawcom z określonej branży.

Część V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA ZWIĄZKU

§ 531. Majątek Związku stanowi własność oraz inne prawa majątkowe należące do Związku oraz jego jednostek organizacyjnych.
2. Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku i jest odrębnie zarządzany.
3. Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości poszczególnych członków Związku.

§ 54Dochody z majątku Związku mogą być użyte wyłącznie na prowadzenie działalności i utrzymanie Związku. O przeznaczeniu nadwyżki nad dochodami decyduje Zgromadzenie.

§ 55


Dochodami Związku są:
1) składki członkowskie
2) dotacje, darowizny, spadki i zapisy
3) dochody z majątku Związku
4) wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku Związku
5) inne dochody

§ 561. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu należy do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia.
2. Z zastrzeżeniem ust. l. majątkiem Związku gospodaruje Zarząd.

§ 571. Oświadczenia woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem składają :
1) Przewodniczący Zarządu i jego Zastępca
2) Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca oraz inny członek Zarządu

2. Zarząd może udzielić Przewodniczącemu Zarządu upoważniona do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Związku.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego Związku.
4. Główny księgowy Związku, który odmówił kontrasygnaty, dokonuje jej na pisemne polecenie Przewodniczącego Zarządu, powiadamiając o tym Zgromadzenie oraz regionalną izbę obrachunkową.

§ 581. Gospodarowanie majątkiem Związku może być powierzone jednostkom organizacyjnym Związku nie posiadającym osobowości prawnej.
2. Kierownicy jednostek o których mowa w ust. l. działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd. Pełnomocnictwo nie może przekraczać zakresu działania danej jednostki. Czynność przekraczająca zakres udzielonego pełnomocnictwa wymaga zgody Zarządu.

§ 59Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem Związku jest jego ochrona oraz zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu, zgodnie z przeznaczeniem tego mienia.

§ 60Za zobowiązania wobec osób trzecich Związek odpowiada całym majątkiem.

§ 61Wszystkie gminy wchodzące w skład Związku korzystają z majątku Związku na równych prawach w sposób określony przez Zgromadzenie.

§ 621. Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zwanego "budżetem", uchwalanego przez Zgromadzenie.
2. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu określa Zgromadzenie.

§ 631. Dyspozycja środkami pieniężnymi Związku jest oddzielona jest od jej kasowego wykonania.
2. Obsługę bankową Związku prowadzi bank wybrany przez Zarząd w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

§ 641. Za prawidłową gospodarkę finansową Związku odpowiada Zarząd, który przedkłada Zgromadzeniu corocznie sprawozdanie z wykonania budżetu.
2. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.

Część VI

ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 65Rozwiązanie Związku następuje na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie.

§ 66Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Związku na wniosek co najmniej 2/3 gmin wchodzących w skład Związku.

§ 67Likwidatora Związku powołuje Zgromadzenie. Do obowiązków likwidatora należy przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji majątku Związku, kontroli dokumentacji, opracowanie planu likwidacji i jej przeprowadzenie.

§ 681. Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej.
2. Zatwierdzony plan likwidacji wywiesza się w siedzibie Związku i przesyła się do wiadomości organów nadzoru.

§ 69O zakończeniu likwidacji związku likwidator powiadamia Prezesa Rady Ministrów celem wykreślenia związku z rejestru Związków międzygminnych.


Część VII

NADZÓR NAD ZWIĄZKIEM

§ 701. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje wojewoda, a w zakresie spraw finansowych regionalna izba obrachunkowa.
2. Nadzór nad działalnością Związku sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
3. Zakres i sposób nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym


Część VIII

Postanowienia końcowe

§ 71W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisy innych ustaw dotyczących samorządu gminnego oraz regulaminów uchwalonych przez Zgromadzenie.

§ 72Zmiana statutu następuje w trybie przyjętym dla jego ustanowienia, z tym, że projekt zmian przygotowuje Komisja Statutowa powołana przez Zgromadzenie.

§ 73Postanowienia statutu wchodzą w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data powstania: wtorek, 6 sty 2004 14:07
Data opublikowania: wtorek, 6 sty 2004 14:09
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2505 razy