BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XV/126/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia terminu wypłaty przysługujących diet radnym.
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591,Dz.U. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568) – oraz Uchwały Nr XII(72)2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym gminy za pracę w organach gminy oraz przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 11. Ustala się termin wypłaty przysługujących diet radnym na dzień 25 każdego miesiąca.
2. O ile data wskazana w ust 1 przypada w dzień wolny od pracy, wypłata dietnastępuje w najbliższy poprzedzający dzień roboczy.

§ 2Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: wtorek, 6 sty 2004 13:54
Data opublikowania: wtorek, 6 sty 2004 14:13
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1891 razy