BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Szkolny Program Wychowawczy

Program Wychowawczy

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Białej Piskiej
Szkolny Program Wychowawczy„ Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia…”

(Seneka Młodszy)


MISJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PISKIEJ„Każdy (…) ma prawo nie tylko do nauki,
ale także do sukcesu na miarę jego możliwości”.


(M. Grzegorzewska)Rada Pedagogiczna
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej

„ Do każdego dziecka i do każdego człowieka można trafić i można go zapalić do pracy nad sobą, jeżeli samemu pokaże się dobrą robotę, wysłucha innych, a tego czego się nie wie, doczyta……..”

( M.R. Kopmeyer)


WIZJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PISKIEJ


1. Nasza szkoła zapewnia wszechstronny rozwój młodzieży i przygotowuje ją do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.
2. Wielostronnemu rozwojowi ucznia sprzyjają dobre warunki lokalowe.
3. Profesjonalna kadra gwarantuje wysoki poziom kształcenia i wychowania.
4. Partnerstwo, zrozumienie i uczciwość to zasadnicze normy obowiązujące w sferze wychowania.
5. Priorytetem w szkole jest współpraca z rodzicami, współdziałanie z nauczycielami oraz demokratyczne zasady prowadzenia dialogu.
ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

„Szkolny Program Wychowawczy” wypływa z misji i wizji szkoły.
Założeniem „Szkolnego Programu Wychowawczego” jest dążenie do tego, aby placówka:

1. Stwarzała każdemu uczniowi warunki wszechstronnego rozwoju w aspekcie intelektualnym, społecznym, moralnym, duchowym, etycznym, psychicznym i zdrowotnym.

2. Przygotowywała uczniów do pełnienia określonych ról społecznych.

3. Rozwijała osobowość w takim stopniu, aby uczeń umiał dokonać pozytywnego wyboru w zetknięciu z patologią społeczną.

4. Integrowała społeczność szkolną i środowiskową oraz spełniała oczekiwania społeczne, zapewniając rodzicom udział w kształtowaniu wizerunku szkoły.

ZASADY OGÓLNE:

Przy opracowywaniu „Szkolnego Programu Wychowawczego” kierowaliśmy się następującymi zasadami:

1. Uznajemy i akceptujemy pierwotne prawo rodziców do wychowania dzieci.

2. Sfera dydaktyki i wychowania wzajemnie się przenikają, stanowiąc przedmiot współdziałania wszystkich grup społeczności szkolnej: nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników szkoły.

3. Dobór metod wychowania ma równie istotne znaczenie jak dobór metod nauczania.

4. Uczniowie mają prawo do zdobycia wszechstronnej informacji na temat celów i przebiegu działań wychowawczych oraz prawo do świadomego wyboru i podejmowania decyzji.

5. Podstawową formą rozwiązywania problemów między podmiotami procesu wychowawczego jest dialog.

WZORZEC OSOBOWY ABSOLWENTA
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PISKIEJ

Celem oddziaływań pedagogicznych jest takie ukształtowanie wychowanka, aby:

1. Posiadał wysoką kulturę osobistą.

2. Był świadomy negatywnych skutków uzależnień, właściwej organizacji wolnego czasu oraz zdrowego stylu życia.

3. Potrafił żyć w zgodzie z naturą, wskazywał na prawidłową relację człowiek – środowisko.

4. Umiał stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych.

5. Potrafił kontaktować się z innymi ludźmi.

6. Szanował pracę swoją i innych.

7. Znał właściwe postawy oraz formy zachowań asertywnych i stosował je w praktyce.

8. Miał poczucie przynależności, przywiązania do własnego kraju.

9. Był świadomy rangi kształcenia, zdawał sobie sprawę z tego, że nauka jest elementem przygotowania zawodowego i nie sprowadza się jedynie do obowiązku uczęszczania do szkoły .

10. Rozumiał, że aby wykonywać w przyszłości jakąś pracę, pełnić określone funkcje społeczne, trzeba posiadać odpowiednią wiedzę.
ZASADY SZCZEGÓŁOWE:

1. Wzorzec osobowy absolwenta jest ofertą wychowawczą niezbędną do podejmowania współdziałania i współpracy pomiędzy podmiotami szkolnymi.

2. Wzorzec osobowy absolwenta wyznacza granice między dobrem i złem.

3. Za zespół cech negatywnych uznawane są:

• okrucieństwo wobec ludzi, zwierząt i przyrody,
• przemoc we wszystkich jej przejawach,
• arogancja wobec kolegów i innych osób,
• lekceważenie zobowiązań wobec szkoły w następujących obszarach: nauka, udział w imprezach szkolnych i klasowych oraz zajęciach nadobowiązkowych,
• demoralizacja, czyli schodzenie z drogi uczciwości i prawowitości,
• niegrzeczność przejawiająca się unikaniem form grzecznościowych i nieodpowiednim zachowaniem zarówno w szkole jak też poza szkołą,
• wandalizm rozumiany jako bałaganiarstwo, zaśmiecanie otoczenia oraz niszczenie sprzętu szkolnego i rzeczy należących do innych,
• kłamstwo i oszustwo,
• wulgarne i obraźliwe słownictwo oraz zaczepki słowne,
• brak krytycyzmu wobec własnego postępowania,
• niewrażliwość i obojętność wobec negatywnych zachowań zarówno własnych jak i cudzych,
• niesumienność i opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia,
• brak odpowiedzialności za własne postępowanie,
• nierzetelne, wypełnianie obowiązków szkolnych,
• brak dbałości o zdrowie, higienę i bezpieczeństwo,
• powtarzające się przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć,
• wywoływanie konfliktów,
• realizowanie własnych potrzeb kosztem cudzych praw i interesów,
• brak refleksji nad własnym zachowaniem.


ZASADY I ZADANIA PRACY NAUCZYCIELI - WYCHOWAWCÓWSkuteczność i jakość działań wychowawczych nauczycieli zależy od uświadomienia sobie przez nich, że wychowanie jest podstawowym składnikiem działań pedagogicznych. Spójność poszczególnych działań nauczycieli i celów wychowawczych polega na tym, by nie było między nimi sprzeczności i aby nie wykluczały się wzajemnie.
Wychowawcą jest każdy nauczyciel, niezależnie od tego czy pełni formalną funkcję wychowawcy klasowego, czy też nie.
Zachowanie zgodności poczynań wychowawczych z zasadami i celami przyjętymi w niniejszym systemie jest więc obowiązkiem każdego nauczyciela Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej.


ZADANIA WYCHOWAWCY KLASOWEGO
Wychowawca:
1. Rozpoznaje sytuacje wychowawcze uczniów i informuje o nich nauczycieli, w wypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.

2. Opracowuje klasowy plan wychowawczy w oparciu o „Szkolny Program Wychowawczy”.
3. Podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery w klasie.

4. Uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy ujętych w planie wychowawczym. W „Planie Pracy wychowawcy” uwzględnia treści związane z patronem szkoły Janem Pawłem II oraz uczula wychowanków na właściwe zachowanie podczas obchodów świąt patronalnych.

5. Organizuje wyjazdy klasowe i ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanków.

6. Czuwa nad postępami w nauce i frekwencją uczniów, jest w stałym kontakcie z rodzicami, stara się poznać sytuacje pozaszkolne wychowanków.

7. Informuje pedagoga szkolnego o potrzebie zdiagnozowania przyczyn trudności uczniów w nauce przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i przygotowuje stosowną dokumentację.

8. Czuwa nad wynikami pracy swoich wychowanków i reaguje w wypadku nierealizowania przez nauczycieli zaleceń specjalistów.
9. Organizuje klasowe spotkania rodziców i uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Dyrekcję szkoły.

10. Prawidłowo i systematycznie prowadzi dokumentację klasową.

11. Każdego roku zapoznaje rodziców, podczas pierwszego spotkania, z obowiązującymi w szkole przepisami i wymaganiami (Statut, a w szczególności: „Zasady oceniania wewnątrzszkolnego”, „Szkolny Program Wychowawczy”).

12. Wypełnia zadania przewidziane w Regulaminie Projektu Edukacyjnego w rozdziale: „Zadania wychowawcy”.
13. Organizuje opiekę nad uczniami w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

14. W razie potrzeby uwzględnia zapisy z monitoringu wizyjnego, gromadząc informację o wychowankach i dokonując oceny z zachowania.

ZADANIA RODZICÓW(PRAWNYCH OPIEKUNÓW) UCZNIA

Rodzic (opiekun):

1. Powinien uczestniczyć w zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, prelekcjach i spotkaniach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.

2. Ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności ucznia oraz stałego kontaktu z wychowawcą. W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć szkolnych rodzic jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania o tym wychowawcy.

3. Ma obowiązek dbać o schludny wygląd dziecka.

4. Powinien zgłaszać do wychowawcy lub dyrektora szkoły informacje o niepokojącym zachowaniu uczniów.

5. Ponosi odpowiedzialność finansową za nieumyślne zniszczenie sprzętu szkolnego oraz kradzieże dokonane przez ich dziecko.

6. Powinien czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.


ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

• Podstawową formą współpracy szkoły z rodzicami są wywiadówki organizowane przez wychowawcę klasy.

• W razie potrzeby wychowawcy kontaktują się z rodzicami ucznia telefonicznie, listownie lub osobiście.WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI

Niezbędnym składnikiem procesu wychowawczego szkoły jest systematyczne i wielopłaszczyznowe komunikowanie się rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Wymiana opinii, przekazywanie sugestii, analiza różnych uwarunkowań funkcjonowania szkoły i uczniów są niezbędnymi elementami podejmowania współdziałania w atmosferze wzajemnego porozumienia. Bez przepływu odpowiednich informacji niemożliwe jest efektywne współdziałanie szkoły i domu rodzinnego.

Zacieśnianie współpracy z rodzicami będzie koncentrowało się na:

• ciągłej pracy nad przełamywaniem barier między szkołą, a rodzicami oraz wytworzeniem płaszczyzny partnerstwa w realizacji celów i zadań szkoły,
• stwarzaniu realnych możliwości wpływu na funkcjonowanie szkoły poprzez pracę w ramach Rady Rodziców, „Trójek Klasowych”,
• uświadamianie celów i zadań szkoły oraz wspólne wypracowywanie metod ich realizacji,
• organizowaniu wycieczek i imprez klasowych z udziałem rodziców,
• organizowaniu pedagogizacji dostosowanej do potrzeb i oczekiwań rodziców,
• zapraszaniu rodziców na prezentację osiągnięć uczniów – wręczanie listów gratulacyjnych,
• wręczaniu podziękowań rodzicom za pracę na rzecz szkoły.
ZADANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SZKOLNEJ I OBSŁUGI.

Sekretariat:
• wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas załatwiania spraw urzędowych,
• kształtowanie nawyku właściwego zachowania w miejscach publicznych.

Szatnia:
• wdrażanie do respektowania zarządzeń Dyrektora w sprawie obowiązku zmiany obuwia i pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni,
• kształtowanie nawyku kulturalnego zachowania podczas oczekiwania na wydanie odzieży,
• wdrażanie do okazywania szacunku pracownikom szkoły.

Stołówka:
• wdrażanie uczniów do kulturalnego spożywania posiłków,
• zwracanie uwagi na właściwe zachowanie podczas oczekiwania na posiłek oraz odpowiednie zachowanie wobec pracowników, kolegów i koleżanek.

Panie sprzątaczki:
• zwracanie uwagi uczniom na zachowanie czystości w szkole oraz obowiązek zmiany obuwia i pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni,
• wdrażanie do poszanowania mienia szkolnego,
• zapobieganie przejawom wandalizmu,
• kształtowanie szacunku do siebie i swojej pracy.

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Szkoła, realizując zadania wychowawcze, współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi jej działania na rzecz wychowanków i ich rodzin. Zakres i charakter współpracy zależny jest od potrzeb szkoły i możliwości kompetencyjnych danych instytucji. Dotyczy on takich zagadnień jak: przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, wychowanie w trzeźwości, przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii, udzielanie pomocy materialnej i psychologicznej rodzinie, diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, analizowanie trudności wychowawczych.

Integrację ze środowiskiem chcemy osiągnąć przez:

• organizowanie imprez szkolnych z udziałem rodziców i innych mieszkańców,
• współpracę z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Białej Piskiej,
• organizowanie akcji: „Sprzątanie Świata”, „Sprzątanie Warmii i Mazur” na terenie miasta,
• inaugurację „Gminnego Roku Sportowego”,
• wnioskowanie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o pomoc dla uczniów,
• współpracę z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej w kierunku zapobiegania i przeciwdziałania patologii wśród dzieci i młodzieży,
• pozyskiwanie od organu prowadzącego środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne,
• współpracę z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Piszu,
• współpracę z Parafią Rzymskokatolicką pw. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej.


WYCHOWAWCZA ROLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


1. Idea samorządności jako narzędzia oddziaływania wychowawczego zrośnięta jest integralnie z rozwojem szkoły, z dążeniem do aktywizacji dzieci i młodzieży oraz oparciem procesu nauczania i wychowania na ich zainteresowaniach.

2. Praca w Samorządzie Uczniowskim przygotowuje młodzież do aktywności społecznej i kulturalnej, kształtuje postawy twórcze.

3. Dzięki pracy samorządu chcemy kształtować właściwe postawy moralne i społeczne, uczyć planowania pracy w zespole, odpowiedzialności za własne postępowanie, samodzielności, samodyscypliny, współdziałania i współpracy w osiąganiu celów.

4. Samorządność grupy ma pobudzać jej członków do identyfikowania się z celami i zadaniami grupy, dążenia do realizacji tych zadań z własnej inicjatywy, własnymi sposobami oraz z poczuciem odpowiedzialności za nie.

5. Uczniowie nie mogą być traktowani w sposób przedmiotowy, nauczyciel może kierować nimi jedynie na bazie zdobytego zaufania.

ZADANIA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zapisy z monitoringu wspierają wychowawczą działalność szkoły i pracę dyrekcji, pedagoga szkolnego oraz nauczycieli.

Zapisy z monitoringu wizyjnego wpływają pozytywnie na:

• Stworzenie każdemu uczniowi warunków wszechstronnego rozwoju w aspekcie społecznym, psychicznym, zdrowotnym.

• Spełnienie oczekiwań społecznych.

Monitoring wizyjny wspiera takie ukształtowanie wychowanka, aby:
• posiadał wysoką kulturę osobistą,
• umiał dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych,
• szanował pracę innych,
• stosował właściwe formy zachowań asertywnych,
• nie wywoływał kłótni i konfliktów,
• dbał o bezpieczeństwo swoje i innych,
• nie opuszczał zajęć bez usprawiedliwienia,
• przeciwstawiał się demoralizacji,
• unikał niegrzeczności rozumianej m.in. jako nieodpowiednie zachowanie w szkole,
• unikał wandalizmu objawiającego się bałaganiarstwem, zaśmiecaniem otoczenia oraz niszczeniem sprzętu szkolnego i rzeczy należących do innych,
• reagował na zachowania negatywne.

CEL OGÓLNY: UCZEŃ UMIE ROZPOZNAWAĆ EMOCJE ORAZ PANOWAĆ NAD NIMI


Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do zrealizowania celu szczegółowego
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Termin
realizacji
Sposób dokumentacji
Uwagi

Uczeń jest traktowany w sposób podmiotowy, co ogranicza jego lęk przed szkołą


Zapoznanie uczniów z kryteriami wymagań na poszczególne oceny z przedmiotów szkolnych.


- przedstawienie uczniom zapisów ze Statutu na godzinach wychowawczych,
- przedstawienie uczniom PSO z poszczególnych przedmiotów nauczania.
Wszyscy nauczyciele, wychowawcy
Wrzesień
Zapisy w dzienniku

Zróżnicowanie sprawdzianów pod kątem możliwości ucznia.
-konstruowanie sprawdzianów zawierających zadania o różnym stopniu trudności
–tworzenie zróżnicowanych wersji sprawdzianu.
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Dokumentacja nauczyciela

Traktowanie przez nauczycieli ocen jako wskazówki do dalszej pracy z uczniem.
- analiza wyników sprawdzianów, prac klasowych itp. oraz wyciąganie wniosków do dalszej pracy,
- postrzeganie oceny jako wskazówki do dalszej pracy z uczniem,
- stosowanie oceny w funkcji motywującej,
- obiektywne przedstawienie uczniom mocnych i słabych stron,
- wspieranie ucznia w pracy nad przezwyciężaniem trudności.


Wszyscy nauczyciele
Cały rok
PSO
Analizy sprawdzianów

Unikanie stosowania ocen w sytuacji trudnej wychowawczo, jako kary za złe zachowanie.
- obiektywne ocenianie ucznia.
Wszyscy nauczyciele
Cały rok


Dostrzeganie i nagradzanie pozytywnych postaw uczniów.


- ocenianie na bieżąco pracy ucznia,
- uwzględnianie przy ocenianiu ucznia wysiłku i wkładu pracy,
- rozmowy z uczniem (motywowanie do pracy).
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Oceny z poszczególnych przedmiotów nauczania

Uczeń umie opanować swoje niezadowolenie i agresję

Przekazywanie uczniom informacji na temat źródeł agresji i niezadowolenia oraz wskazywanie sposobów opanowywania negatywnych emocji.
- pogadanki nt. agresji i sposobów jej przezwyciężania,
- filmy nt. agresji,
- rozmowy indywidualne.
Nauczyciele, wychowawcy
Raz w roku
Zapisy w dzienniku, scenariusze, referaty

Ćwiczenie z uczniami prawidłowych reakcji w sytuacjach konfliktowych:
- otrzymanie negatywnej oceny,
- niesprawiedliwa uwaga.

- metoda dramy,
- dyskusja nt. właściwego zachowania w przedstawionych sytuacjach.
Wychowawcy,
nauczyciele
Minimum dwa razy w roku szkolnym
(ewentualnie wg potrzeb)
Scenariusze zajęć
Zapisy w dzienniku lekcyjnym

Realizowanie zasady fair- play.
- przedstawienie zasad fair–play,
- egzekwowanie posłuszeństwa zawodnika wobec arbitra w grach zespołowych,
- ćwiczenie umiejętności godnego przegrywania,
- kształtowanie szacunku dla przeciwnika.

Nauczyciele wychowania fizycznego
Cały rok
Sprawozdanie z imprez sportowych

Uczeń jest asertywny (potrafi uszanować zdanie innych oraz umie bronić swojego zdania)
Uwzględnienie w planie pracy wychowawcy zajęć nt. asertywności.
(Uczeń wie, na czym polega asertywność, potrafi bronić swojego stanowiska w sposób daleki zarówno od agresji, jak i uległości).

- przeprowadzenie na gddw zajęć nt. asertywności.
- symulowanie sytuacji, w których uczeń wykazuje się umiejętnościami zachowań asertywnych (scenki dramowe),
- oglądanie filmów o tematyce związanej z asertywnością,
- ustalenie z uczniami zasad zabierania głosu na lekcji ;
- przestrzeganie podjętych ustaleń.

Wszyscy nauczyciele

Cały rok
Plany pracy wychowawców, zapisy w dzienniku

Ćwiczenie właściwych postaw uczniów w innych sytuacji budzących niepokój.
- gry dramowe pokazujące różne formy zachowań,
(stawianie ucznia w hipotetycznych sytuacjach wymagających zajęcia określonego stanowiska).

Wychowawcy klas
I półrocze
Scenariusze zajęć,
zapisy w dzienniku

Poznanie zasad właściwej dyskusji.
- przekazanie uczniom zasad prawidłowej dyskusji,
- respektowanie przestrzegania tych zasad.

Nauczyciele, wychowawcy klas
Cały rok
Zapisy w dzienniku

Kształtowanie umiejętności argumentowania własnego stanowiska.
- poznawanie sposobów budowania argumentów,
- ćwiczenie umiejętności uzasadniania i obrony własnego stanowiska.
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Zapisy w dziennikuCEL OGÓLNY: UCZEŃ JEST PARTNEREM WE WSPÓLNEJ PRACY

Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do zrealizowania celu szczegółowego
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji
Uwagi

Uczeń jest podmiotem procesu dydaktyczno - wychowawczego
Uwzględnienie w planie pracy wychowawcy potrzeb i oczekiwań uczniów.

- nauczyciel konsultuje z uczniami plan pracy wychowawczej na bieżący rok szkolny.

Wychowawcy klas
Wrzesień
Plany pracy

Aktywizacja ucznia w procesie nauczania – uczenia się.
-dostosowanie metod i form pracy do możliwości uczniów,
- motywowanie ucznia do podejmowania działań poprzez stosowanie metod aktywizujących.

Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Scenariusze zajęć

Udział uczniów w procesie oceniania.
- uczeń zna kryteria wystawiania ocen z zachowania oraz szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów edukacyjnych,
- uwzględnianie samooceny uczniów przy wystawianiu oceny z zachowania.

Wychowawcy,
nauczyciele
Cały rok
Teczka wychowawcy klasowego, zapisy w dzienniku szkolnym

Uczeń potrafi być kreatywny (wykazuje inicjatywę)
Uwzględnienie w planie pracy wychowawcy twórczych działań uczniów.
- organizacja imprez szkolnych i klasowych,
- współorganizacja i współtworzenie zajęć lekcyjnych oraz pozalekcyjnych.
Wychowawcy,
nauczyciele
Cały rok
Plan pracy wychowawcy, plan pracy SU, koła Caritas,
kronika szkolna,
sprawozdania z pracy zespołów

Planowanie i prezentacja projektów edukacyjnych. Wybieranie tematu projektu.
- przedstawienie pomysłów dotyczących realizacji projektów,
- systematyczna praca nad realizacją projektu,
- oryginalność, twórczość i terminowość prezentacji.
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Karty projektów zamieszczone w dokumentacji szkolnej

Promowanie postaw twórczych i inwencji uczniów.
- uwzględnienie twórczych działań uczniów przy ocenie z zachowania,
- uwzględnienie przy ocenie ucznia (zaangażowania) w realizację projektu.
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Zapisy w zeszycie uwag,
karty projektów

Zwiększenie roli Samorządu Uczniowskiego.
- przedstawianie przez SU Radzie Pedagogicznej wniosków do dalszej pracy szkoły,
- wyrażanie opinii w sprawie skreślania z listy uczniów oraz oceny pracy nauczycieli.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Cały rok
Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, dokumentacja Samorządu
Uczniowskiego

Uczeń ma świadomość większej wartości działań twórczych od działań naśladowczych
Uświadomienie uczniom znaczenia działań twórczych. Wdrażanie do podejmowania takich działań. - podczas pracy nad projektem i przy prezentacji efektów podejmowanych działań, uczeń wykazuje się pomysłowością i inicjatywą twórczą,
- podczas wystąpienia uczy się pracy w grupie oraz obowiązkowości w wypełnianiu podejmowanych działań.
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Karty projektów

Podejmowanie przez uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych działań charakteryzujących się twórczym podejściem do tematu.
- praca metodami aktywizującymi ucznia w procesie lekcyjnym,
- stosowanie metod twórczego rozwiązywania problemów.
Wszyscy nauczyciele
Cały rok
Scenariusze zajęć,
hospitacje dyrektora

Uczeń wie, że współdecydowanie wiąże się ze współodpowiedzia-lnością
Przekazywanie uczniom informacji o wzajemnych zależnościach pomiędzy współdecydowaniem, a współodpowiedzialnością.


- pogadanki,
- metody aktywizujące na lekcjach wychowawczych,
- kształtowanie nawyku współdecydowania i współodpowiedzialności za jakość pracy szkoły.
Wychowawcy
Listopad
Scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

Planowanie przez uczniów pracy samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego.
- opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego,
- organizowanie imprez szkolnych i klasowych.
Uczniowie, wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Cały rok
Zapisy w dzienniku, plan pracy SU,
zapisy w kronice szkolnej


Uczeń kultywuje obrzędowość szkoły. Ma poczucie przynależności do społeczności lokalnej, narodu, państwa
Włączenie uczniów do aktywnego udziału w życiu szkoły.- integracja zespołów klasowych i społeczności szkolnej,
- kształtowanie przywiązania do społeczności szkolnej, poczucia lokalnego patriotyzmu,
- przygotowywanie przez uczniów imprez i uroczystości szkolnych.

Nauczyciele
Cały rok
Plan pracy wychowawcy, zapisy w dzienniku, zapisy w kronice szkolnej, scenariusze uroczystości szkolnych


KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH


l.p.
Nazwa uroczystości
Odpowie-dzialni
Termin realizacji
Sposób ewaluacji

1.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor
Wrzesień


2.
Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego

Nauczyciele wychowania fizycznego
Wrzesień/
Październik
Scenariusze, projekty

3.
Ślubowanie klas pierwszych

Wychowawcy klas pierwszych
Październik

Sprawozdanie z pracy zespołu wychowawców klas I,
zapisy w kronice szkolnej,

4.
Dzień Edukacji Narodowej
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Październik

Zapisy w kronice szkolnej,

5.
Dzień Papieski – Powiatowy Konkurs Recytatorski

Dyrekcja,
Aldona Rogińska
Październik
Zapisy w kronice szkolnej,
sprawozdanie

6.
Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości

Nauczyciele historii
Listopad
Scenariusz uroczystości

7.
Andrzejki
Wychowawcy klas
Listopad

Zapisy w dzienniku lekcyjnym

8.
Kiermasz Bożonarodzeniowy

Nauczyciele świetlicy
Grudzień
Zapisy w kronice szkolnej,
zapisy w dziennikach lekcyjnych

9.
Wigilia
Nauczyciele religii
Grudzień

Scenariusze uroczystości

10.
Zabawa Karnawałowa
Wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Styczeń
Zapisy w kronice szkolnej

11.
Walentynki – poczta zakochanych
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Luty
Sprawozdanie z pracy SU

12.
Kiermasz Wielkanocny
Nauczyciele świetlicy, nauczyciele religii

Marzec - kwiecień
Zapisy w kronice szkolnej, zapisy w dziennikach lekcyjnych

13.
Święta Majowe
Nauczyciele historii
Maj

Scenariusz uroczystości

14.
Święto Szkoły

Wszyscy nauczyciele
Maj
Scenariusz uroczystości, zapisy w kronice szkolnej


15.
Dzień Sportu Szkolnego

Nauczyciele wychowania fizycznego
Wychowawcy
Czerwiec
Scenariusz uroczystości

16.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dyrektor, nauczyciele
Czerwiec
Zapisy w kronice szkolnej, zapisy w dzienniku lekcyjnymCEL OGÓLNY: W SZKOLE OSIĄGNIĘTO POPRAWNE KONTAKTY Z RODZICAMI


Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do zrealizowania celu szczegółowego
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
Uwagi

Rodzice rozumieją istotę społeczeństwa otwartego na współpracę ze szkołą

Zachęcanie rodziców do podjęcia współpracy ze szkołą.
Informowanie rodziców na bieżąco o zmianach zachodzących w systemie oświatowym.
Wskazywanie rodzicom obszarów współpracy.
- spotkania dyrektora z rodzicami,
-spotkania wychowawców klas z rodzicami,
-pedagogizacja rodziców,
- przekazywanie na zebraniach klasowych informacji nt. zmian w systemie oświatowym.

Dyrektor szkoły,
wychowawcy
Cały rok
Zapisy w dzienniku lekcyjnym

Zapoznanie rodziców z obowiązującą dokumentacją szkolną: Statutem, Zasadami Oceniania, Programem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programem Profilaktycznym.
- przedstawienie na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym obowiązujących dokumentów,
- uchwalenie przez radę rodziców programu wychowawczego.
Wychowawcy klas
Wrzesień
Październik

Zapisy w dzienniku

Rodzice potrafią pracować nad właściwym stosunkiem dziecka do obowiązków szkolnych
Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.
- zapoznanie rodziców z zapisami w Statucie.
Wychowawcy klas
Wrzesień
Październik
Zapisy w dzienniku,

Ustalenie strategii egzekwowania i wypełniania przez uczniów obowiązków szkolnych.
- egzekwowanie wypełniania przez uczniów obowiązków szkolnych,
- wypracowanie z wychowankami jednolitych zasad.

Wychowawcy klas
Wrzesień
Dokumentacja wychowawcy klasowego

Rodzice są podmiotem w szkole

Zwiększenie wpływu rodziców na organizację pracy szkoły.
-spotkania Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły,
-akceptacja dokumentów szkolnych,
- opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.
Wychowawcy klas,
Dyrektor szkoły,
Rada Rodziców
Cały rok
Protokoły spotkań,
opinie pracy nauczycieli,
zatwierdzona dokumentacja szkolna

Opracowanie planu pracy wychowawcy (akceptowanego przez rodziców) zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami rodziców.

- akceptacja przez rodziców planu pracy wychowawcy klasy.

Wychowawcy, rodzice.

Październik
Akceptacja planu pracy wychowawcy,
teczka wychowawcy

Rodzice czują się współgospodarzami szkoły


Udział rodziców w pracach na rzecz szkoły.
- pomoc rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych, wycieczek, biwaków,
- współorganizowanie kiermaszy świątecznych,
-sponsorowanie konkursów, imprez szkolnych,
-przekazywanie środków na zakup nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie,
- fundowanie nagród za udział w konkursach.

Rodzice,
Wychowawcy
Cały rok
Kronika szkolna

Rodzice są emocjonalnie związani ze szkołą
Wyróżnianie rodziców za wkład pracy oraz pomoc szkole w poprawie warunków pracy i nauki.

- wręczanie podziękowań lub ich przesyłanie.
Dyrektor
Czerwiec
Zapisy w dzienniku szkolnym, korespondencja

Wyróżnianie rodziców za osiągnięcia dydaktyczne dziecka oraz wzorowe wychowanie.

- składanie gratulacji,
-prezentacja wzorowych uczniów na forum szkoły.

Dyrektor
Luty,
Czerwiec
Zapisy w kronice szkolnej

Rodzice posiadają poszerzoną wiedzę pedagogiczną
Pedagogizacja w ramach spotkań z rodzicami na tematy dostosowane do aktualnych potrzeb i sytuacji.


- prelekcje,
- referaty,
- spotkania z pracownikami Policji, Sanepidu, z pracownikiem Punktu Konsultacji dla osób z Problemem Alkoholowym.

Wychowawcy,
członkowie Zespołu ds. Opieki i Profilaktyki
II półrocze
Protokoły spotkań,
zapisy w dziennikach lekcyjnych,
teczka wychowawcy,


Szkoła posiada wiedzę o domu rodzinnym i środowisku dziecka
Analizowanie przejawów negatywnych zachowań dziecka.
Gromadzenie informacji o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.- zbieranie przez wychowawcę informacji o sytuacji rodzinnej uczniów,
- wspólne poszukiwanie rozwiązań sytuacji problemowych,
- informowanie nauczycieli uczących dziecko o zaistniałej sytuacji problemowej
- przeprowadzenie rozmów z uczniem w obecności rodzica.
Wychowawcy klas
Cały rok
Zapisy w dzienniku

Udzielanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
- opiniowanie wniosków o stypendia pod kątem potrzeby udzielania pomocy dla wychowanków,
- udział w akcjach charytatywnych, organizowanych przez Samorząd Uczniowski i Szkolne Koło Caritas,
- rozpoznawanie sytuacji materialnej i rodzinnej wychowanków.Wychowawcy klas,
Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejCały rok
Wnioski o stypendia,
sprawozdania z działalności SU i szkolnego koła CaritasZapewnienie dzieciom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

- zbieranie informacji nt. możliwości zapewnienia przez rodziców opieki dzieciom w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych,
- opieka nad dziećmi pozostającymi bez nadzoru rodziców.

Wychowawcy klas,
rodzice
Cały rok
Informacje od rodziców zamieszczone w teczce wychowawcyCEL OGÓLNY: UCZEŃ POSIADA WYSOKI POZIOM KULTURY OSOBISTEJ


Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do zrealizowania celu szczegółowego
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Termin realizacji
Sposób
dokumentacji
Uwagi

Uczeń przestrzega podstawowych zasady właściwego zachowania
Egzekwowanie przestrzegania przez uczniów norm zachowania.

- przedstawienie na godzinach wychowawczych norm zachowań obowiązujących ucznia gimnazjum,
- pogadanki, rozmowy indywidualne,
-elementy dramy.

Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły
Cały rok
Zeszyt uwag

Uczeń właściwe zachowuje się podczas uroczystości szkolnych i w miejscach publicznych

Kształtowanie u uczniów właściwych zachowań w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.
- przeprowadzenie pogadanki na gddw na temat zasad kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych i na uroczystościach,
- rozmowy indywidualne z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze,
- wykorzystanie zapisów z monitoringu do uzyskania pełnej wiedzy o wychowanku.

Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkołyCały rok

Monitoring wizyjny, zeszyt uwag

Uczeń świadomie bierze udział w życiu szkoły, przygotowuje uroczystości i imprezy szkolne

Angażowanie uczniów w życie szkoły poprzez pracę w SU, Szkolnym Kole Caritas, kołach zainteresowań.


Wykazywanie się przez uczniów kreatywnością, pomysłowością, zaangażowaniem i obowiązkowością podczas organizacji imprez klasowych i szkolnych.

Kształtowanie u uczniów postaw otwartych na potrzeby środowiska szkolnego.


- praca w SU, trójkach klasowych, Kole Caritas, kołach zainteresowań.

- organizacja uroczystości, imprez szkolnych, dyskotek, akcji charytatywnych; wycieczek i biwaków.

Wychowawcy


Luty,
Czerwiec


Wpisy w zeszycie uwag listy gratulacyjne wysłane do rodziców,
sprawozdania z działalności kółUczeń ma właściwy stosunek do osób dorosłych
Kształtowanie postaw opartych na szacunku wobec osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników szkoły.
Kształtowanie właściwego stosunku do osób dorosłych.
- przeprowadzenie zajęć nt. kultury zachowania uczniów,
- poznanie zasad sawoire – vivre’u,
- rozmowy z uczniami.

Nauczyciele,
Pracownicy szkoły
Cały rok
Wpisy w dzienniku, scenariusz uroczystości, zapisy w kronice szkolnej, sprawozdanie z SU


Uczeń potrafi przyjąć prawidłową postawę w grupie rówieśniczej
Przeprowadzenie zajęć na temat prawidłowych zachowań ucznia wobec kolegów i koleżanek.
- elementy dramy,
- pogadanki.


Wychowawcy klasCały rok
Wpisy w dzienniku,

Przeprowadzanie pogadanek nt. tolerancji wobec osób niepełnosprawnych i z dysfunkcjami.


- rozmowy nt. tolerancji i problemu niepełnosprawności,
- filmy tematyczne,
- elementy dramy itp.
Wychowawcy klas
Cały rok
Wpisy w dzienniku

Uczeń dostrzega wzory do naśladowania
Wskazywanie uczniom patrona szkoły Jana Pawła II jako wzorca postępowania.
Czerpanie pozytywnych wzorców z literatury, filmu, historii i otoczenia bliskiego uczniowi.

- pogadanka nt. potrzeby wzorców, autorytetów (godzina wychowawcza),
- zwracanie uwagi na temat bohaterów pozytywnych podczas omawiania lektur, wydarzeń historycznych oraz podczas oglądania filmów,
- organizacja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
„ Ujrzeć Jana Pawła II w Jego słowach”,
- konkurs wiedzowy o Janie Pawle II,
- święta patronalne,
- obchody rocznic narodowych,
- gazetki, wystawy,
- promowanie wybitnych ludzi w środowisku lokalnym.

Wychowawcy,
nauczyciele języka polskiego,
historii
Październik,
Marzec,
Kwiecień

Uczeń szanuje cudzą własność
Kształtowanie nawyków gospodarności, poszanowania mienia szkolnego i własności kolegów.

- pogadanka nt. konieczności poszanowania zarówno własnego jak i cudzego mienia,
- czerpanie informacji z monitoringu wizyjnego, rozmów z pracownikami,
- naprawa szkód.

Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły

Cały rok
Monitoring wizyjny, naprawa szkód

Uczeń kształtuje swoją osobowość poprzez zaangażowanie w życie religijne
Zachęcanie uczniów do udziału w rekolekcjach, misjach i innych wydarzeniach religijnych parafii.


- przekazywanie informacji o planowanych uroczystościach religijnych,
- angażowanie uczniów do włączania się w uroczystości kościelne.

Nauczyciele religii
Cały rok (zależnie od potrzeb)
Scenariusze uroczystości kościelnych, projektyCEL OGÓLNY: UCZEŃ DBA O SWOJE ZDROWIE I CZYSTOŚĆ ŚRODOWISKA NATURALNEGO


Cele szczegółowe

Zadania prowadzące do zrealizowania celu szczegółowego
Sposób realizacji
Odpowiedzialni
Termin realizacji
Sposób dokumentacji
Uwagi

Uczeń kształtuje swoją osobowość poprzez wychowanie proekologiczne
Podejmowanie działań związanych z poszanowaniem środowiska naturalnego.

- uwzględnienie w planie pracy wychowawcy klasowego tematyki związanej z ekologią,
- przeprowadzenie pogadanek nt. wpływu człowieka na stan środowiska naturalnego,
- projekcje filmów nt. ochrony środowiska.
Wychowawcy, nauczyciel geografii, biologii, chemii
Wrzesień
Plany pracy,
scenariusze uroczystości, zapisy w dziennikach

Udział uczniów w wiosennej i jesiennej akcji „Sprzątanie świata”, „Sprzątanie Warmii i Mazur”.
- sprzątanie wyznaczonych terenów na obszarze miasta i poza nim.
M.O. Zabielska, nauczyciele
Cały rok
Zapisy w dzienniku

Organizacja konkursów, przedsięwzięć o tematyce ekologicznej.


- wykonanie gazetek, wystaw tematycznych,
- organizacja konkursów, np. wiedzowych, plastycznych, literackich,
- przeprowadzanie akcji dotyczących m.in. wykorzystania surowców wtórnych, segregacji śmieci,
- prowadzenie zbiórki zużytych baterii.

Wychowawcy, nauczyciel biologii
Kwiecień
Zapisy w dziennikach

Uczeń szanuje zdrowie oraz życie swoje i innych
Zapoznanie uczniów z zasadami higieny oraz zdrowego stylu życia.
- uwzględnienie w planie pracy wychowawcy i nauczycieli tematyki związanej z poszanowaniem zdrowia,
- projekcje filmów propagujących zdrowy styl życia,
- pogadanki na gddw lekcjach biologii oraz wychowaniu do życia w rodzinie,
- udział w imprezach sportowych.

Wychowawcy, nauczyciele biologii, nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciel zajęć technicznych
Cały rok
Plany pracy,
scenariusze uroczystości, zapisy w dziennikach

Przeciwdziałanie nałogom.
- praca w Zespole ds. Opieki i Profilaktyki,
- pogadanki na temat przyczyn i skutków używania środków psychotropowych oraz nadużywania leków,
-przeprowadzanie programu profilaktycznego
„NOE” dla uczniów klas II,
- organizowanie spotkań z pracownikami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej bądź pracownikiem Punktu Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisariatem Policji.
Wychowawcy, członkowie Zespołu ds. Opieki i Profilaktyki
Listopad, maj
Sprawozdanie z pracy Zespołu ds.Opieki i Profilaktyki, zapisy w dzienniku

Przekazywanie uczniom informacji nt. bezpiecznego spędzania wolnego czasu, bezpiecznej drogi do szkoły i domu oraz bezpieczeństwa podczas gier, zabaw i innych zajęć w szkole i poza szkołą.

- spotkania z pracownikami WOPR-u, pracownikami Nadleśnictwa i Straży Pożarnej, Komisariatu Policji,
- rozmowy z wychowawcą.

Wszyscy nauczyciele, a szczególnie nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Cały rok
Protokoły spotkań, zapisy w dzienniku.


Modyfikacji „Szkolnego Programu Wychowawczego” z 1 września 1999 roku dokonał Zespół do Modyfikacji Szkolnego Programu Wychowawczego powołany 1 września 2010 roku przez Panią Dyrektor Agnieszkę Barbarę Kowalczyk.

Członkowie zespołu:

1. mgr Aldona Rogińska
2. mgr Marlena Glińska
1. mgr Danuta Szumowska
2. mgr Hanna Romankiewicz

Podstawy prawne Szkolnego Programu Wychowawczego

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r. normuje sprawy odnoszące się do wychowania (art. 70, ust.1)
Artykuł 48. ust. 1. potwierdza prawo rodziców do wychowania: „Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania”. Nauczyciele mają więc spełniać funkcje wspomagające i uzupełniające w stosunku do rodziców.

Artykuł 53. ust. 3. Konstytucja stanowi, że: „Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami”.

Artykuł 53. ust. 4. Konstytucji przewiduje możliwość prowadzenia przez szkoły lekcji religii. Dokładniej kwestie te reguluje ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra do spraw Oświaty i Wychowania.
Art. 12. ust. 1. o systemie oświaty mówi, że: „Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców”. Szkoła powinna współdziałać z rodzicami w zakresie wychowania moralnego i religijnego dzieci.

Artykuł 70. ust. 1. Konstytucji RP określa czas trwania obowiązku szkolnego: „ Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonania obowiązku szkolnego określa ustawa”. Realizacji tego postanowienia służy nowy system szkolny wprowadzony w ramach reformy edukacji.
Nadrzędnymi celami reformy ustroju szkolnego w Polsce są powszechność i równy dostęp do edukacji. Ustęp 4 art. 70 Konstytucji mówi, że: „Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów”.

Artykuł 72. ust. 1. Konstytucji porusza kwestię ochrony praw dziecka. „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony praw dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”. Obowiązek ten dotyczy wszystkich władz państwowych.

2. Konkordat podejmuje szereg kwestii dotyczących religii, ważnych również z punktu widzenia wychowania.

Artykuł 12. reguluje sprawę nauki religii w szkołach: „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji, Państwo gwarantuje, że szkoły oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych, naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. (…)

Artykuł 13. mówi, że: „Dzieciom i młodzieży katolickiej przebywającym na koloniach i obozach oraz korzystającym z innych form zbiorowego wypoczynku zapewnia się możliwość wykonywania praktyk religijnych, a w szczególności uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta”. (Dz. U. z 1998 r. nr 51, poz. 318).3. Ustawa o systemie oświaty.
Preambuła o systemie oświaty przedstawia ogólne cele edukacji, formułując je w kategoriach wychowawczych. Określa również podstawy i ramy tego wychowania:
„Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji RP, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.
Ustawa o systemie oświaty określa obowiązki szkoły. Są to: kształcenie, wychowanie i opieka (art. 1. ust. 9, 10; art. 5. ust. 7; art. 22. ust. 2, pkt. 5; art. 33. ust. 1 i 3; art. 34 a. ust. 4; art. 40. ust. 1 i 2 i inne).
Podobnie zadania jednostek samorządu terytorialnego sformułowane są jako zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki (art. 3. ust. 14).

Artykuł 4. ustawy o systemie oświaty, ustalony w ramach nowelizacji z 25.07.1998 r., podejmuje istotną dla spraw wychowania kwestię. Mówi bowiem o obowiązkach kształcenia, wychowania i opieki jako wymiarach pracy nauczyciela: „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.
4.. Karta Nauczyciela
Artykuł 6. określa powinności edukacyjne nauczycieli: „Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny; w poszanowaniu Konstytucji RP; w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów”.
5. Problematyka wychowawcza obecna jest w polityce rządu.
Jednym z ważnych przykładów jest „Program Polityki Prorodzinnej Państwa”, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. Dokument ten został przyjęty 17.11.1998 r. przez Komitet Społeczny Rady Ministrów.
Rozdział V – „Wychowanie młodego pokolenia” zawiera opis następujących celów wychowania:
- podniesienie autorytetu rodziny,
- tworzenie kultur pozytywnych wzorów,
- pomoc rodzinie w wychowaniu,
- wprowadzenie wychowania do pracy szkoły,
- podniesienie prestiżu i szacunku wobec nauczycieli,
- współpraca szkoły z rodzicami,
- poprawa i rozszerzenie kształcenia młodych,
- rozwój zajęć pozaszkolnych,
- współpraca ze stowarzyszeniami wychowawczymi oraz organizacjami młodzieżowymi i religijnymi,
- włączenie młodych w podmiotowe współtworzenie Państwa,
- rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej,
- przygotowanie młodzieży uczącej się i studiującej do wejścia na rynek pracy,
- lepszy start młodych w dorosłe życie,
- ochrona przed negatywnym wpływem mediów i sekt,
- przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi,
- przeciwdziałanie przestępczości nieletnich,
- prowadzenie bieżącego systemu oceny zagrożeń.Podstawy prawne Szkolnego Programu Wychowawczego

Szkolny Program Wychowawczy został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

1. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej (1997 r.)
- art. 70. ust. 1.
- art. 48. ust. 1.
- art. 53. ust. 3.
- art. 53. ust. 4.
- art. 70. ust. 1 .
- art. 72. ust. 1 .
2. Konkordat
- art. 12. ust. 1.
- art. 13. DZ. U. z 1998 r. nr 51, poz. 318.
3. Ustawa o Systemie Oświaty
- art. 1. ust. 9., 10.
- art. 5. ust. 7.
- art. 22. ust. 22., pkt. 5.
- art. 33. ust.1. i 3.
- art. 34 a., ust. 4.
- art. 40. ust. 1. i 2. (i inne)
- art. 3. ust. 14.
- art. 1. pkt. 1. i 2.
- art. 4.
4. Karta Nauczyciela
- art. 6.
5. Problematyka Wychowawcza. Program Polityki Prorodzinnej Państwa (17.11.1998 r.)
- rozdz.5.
NORMY ZACHOWAŃ OBOWIĄZUJĄCE
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białej Piskiej
Uczeń:
1. Po przerwie ustawia się przed salą lekcyjną i wchodzi do niej spokojnie.
2. Czekając na zajęcia, nie może wejść do sali lekcyjnej bez pozwolenia nauczyciela (niedopuszczalne jest wchodzenie do sali zanim opuszczą ja uczniowie mający wcześniej zajęcia).
3. Nie wchodzi do szatni i na salę gimnastyczną, gdy nie ma lekcji wychowania fizycznego.
4. W klasie zajmuje miejsce wyznaczone przez nauczyciela.
5. Obowiązkowo przynosi podręczniki, zeszyty i potrzebne przybory szkolne.
6. W czasie lekcji zgłasza swój głos w dyskusji przez podniesienie ręki i odpowiada po uzyskaniu zezwolenia.
7. Nie chodzi po klasie ani nie opuszcza swego miejsca bez pozwolenia nauczyciela.
8. W czasie zajęć lekcyjnych nie może żuć gumy, jeść, gryźć pestek
9. Na lekcji nie odrabia zadań z innych przedmiotów.
10. Wychodzi w czasie lekcji do toalety tylko w wyjątkowych wypadkach.
11. Obowiązkowo korzysta z szatni, w czasie lekcji nie może mieć na sobie kurtki ani pozostawać w niezmienionym obuwiu .
12. Wstaje, gdy do klasy wchodzi osoba dorosła.
13. Odpowiada za miejsce swej pracy.
14. Po skończonej lekcji porządkuje swoje miejsce pracy oraz salę i wychodzi dopiero po wyraźnym pozwoleniu nauczyciela.
15. Zna zasady kulturalnego zachowania w szkole i stosuje je w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, a w związku z tym nie trzyma rąk w kieszeniach, nie żuje gumy, nie je w czasie rozmowy,.
nie pluje, nie chodzi w szkole w nakryciu głowy, zamyka po cichu drzwi.
16. W rozmowie stosuje zwroty grzecznościowe (proszę, dziękuję, przepraszam).
17. Pozytywnie reaguje na polecenia pracowników obsługi, okazuje im szacunek.
16. Zna zasady prowadzenia kulturalnej dyskusji i stosuje je w życiu. Nie używa wulgaryzmów.
17. Szanuje cudze mienie
18. Po skończonych lekcjach i przed lekcjami przebywa w świetlicy szkolnej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 2 mar 2011 12:56
Data opublikowania: środa, 9 mar 2011 08:21
Opublikował(a): Daniel Łuba
Zaakceptował(a): Agnieszka Barbara Kowalczyk
Artykuł był czytany: 1594 razy