BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/120/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póŸn. zm.) oraz art. 4¹ ust.2 ustawy z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z póŸn. zm.) Rada Miejska w Bia³ej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Biała Piska na 2004 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/120/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej

z dnia 11 grudnia 2003r.

MIEJSKO-GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI i ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w BIAŁEJ PISKIEJ na 2004 rok

SPIS TREŚCI:

Rozdział I

1. Wprowadzenie

2. Podmioty współdziałające na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi

3. Cele działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział II

Zasady wynagradzania członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pracę związaną z realizacją programu w 2004 r.

Rozdział III

Zadania ogólne wynikające z ustawy.

Rozdział IV

Preliminarz wydatków związanych z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział V

Zasady finansowania programu oraz sposób realizacji jego zadań.

ROZDZIAŁ I

 1. Wprowadzenie

Samorząd Gminny a ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawą prawną działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz..U. z 2001 r. Nr 128, poz.1401, Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231, Dz.U. Nr 167, poz.1372 z 2003r., Nr 80, poz.719 Dz.U. Nr 122, poz.1143 ). Zgodnie z zapisami art. 1 i 2 cytowanej ustawy samorząd gminny jest obowiązany do:

1. Podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

2. Popierania tworzenia i rozwoju organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewnienie warunków sprzyjających działaniom tych organizacji.

3. Współdziałania z Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz związkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi samorząd gminny wykonuje zgodnie z art.4 ustawy – w postaci Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, w szczególności:

Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu.

 1. Działalność wychowawczą i informacyjną.
 2. Ograniczanie dostępności alkoholu.
 3. Wspieranie lecznictwa, rehabilitacji i reintegracji osób uzależnionych od alkoholu.
 4. Zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.
 5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

2. PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI

Na terenie Miasta i Gminy Biała Piska następujące instytucje podejmują działania i współpracują na rzecz przeciwdziałaniu i rozwiązywania problemów alkoholowych:

 1. Miejsko-Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej,
 2. Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym w Białej Piskiej,
 3. Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej,
 4. Komisariat Policji w Białej Piskiej,
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 6. Ośrodek Kultury i Sportu w Białej Piskiej,
 7. Szkoły podstawowe z terenu Miasta i Gminy Biała Piska,
 8. Publiczne Gimnazja w : Białej Piskiej i w Drygałach,
 9. Zespół Szkół Nr 1 w Białej Piskiej,
 10. Stacja Opieki CARITAS w Białej Piskiej,
 11. Komenda Powiatowa Policji w Piszu,
 12. Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu,
 13. Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu,
 14. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Giżycku,
 15. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piszu.

 

 

3. CELE DZIAŁANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Analiza zjawisk patologicznych wśród dzieci i młodzieży pozwala stwierdzić, że są one często:

 • objawem nadużywania alkoholu przez rodziców,

 • zaniedbywania obowiązków rodzicielskich,

 • rozbicia rodziny,

 • aktualnych uwarunkowań bytowo-finansowych rodzin,

 • czy też przejawem stosowania przemocy w rodzinie.

Powyższe uwarunkowania wskazują na konieczność podjęcia działań skierowanych na całą rodzinę.

Jest to bardzo złożony problem i jego rozwiązanie możliwe jest przy koordynacji działań podejmowanych przez instytucje, zakłady pracy, grupy wsparcia etc.

Pozytywne efekty może przynieść ich dalsza zorganizowania współpraca, która powinna być koordynowana przez Punkt Konsultacyjny dla Rodzin z Problemem Alkoholowym w Białej Piskiej.

Dotychczasowa praca w zakresie profilaktyki na terenie Miasta i Gminy Biała Piska wskazuje na konieczność kontynuacji dalszych działań wychowawczych i terapeutycznych.

Alkoholizm jest chroniczną postępującą i potencjalnie śmiertelną chorobą. Można tę chorobę powstrzymać, jeżeli osoba uzależniona podejmie systematyczne leczenie.

Alkoholicy nie chcą się leczyć z własnej woli. Bardzo często potrzebna jest motywacja zewnętrzna, która spowoduje podjęcie leczenia. Alkoholizm jest problemem całej rodziny. Pomocy potrzebują wszyscy jej członkowie. Stąd praca Punktu Konsultacyjnego w dalszym ciągu powinna:

 • rozszerzać ofertę terapeutyczną dla członków rodzin alkoholowych,

 • nieść pomoc ofiarom przemocy, osobom uzależnionym i współuzależnionym,

- stworzyć lepsze warunki do osiągnięcia dalszego postępu w zwiększaniu skuteczności zapobiegania leczenia i ograniczania narkomanii oraz związanych z nią patologii.

Efekty tych działań będą bardziej skuteczne m.in. poprzez:

 1. organizowanie i kierowanie na szkolenia osób zawodowo związanych z problematyką alkoholową i przemocą w rodzinie,
 2. edukację rad pedagogicznych,
 3. realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 4. zwiększenie środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne dla młodzieży szkolnej,
 5. edukację rodziców w zakresie:

 • rozpoznawania,

 • szkodliwości brania środków odurzających,

 • sposobów postępowania w przypadku kontaktu z tymi środkami.

 1. zwiększenie kontroli punktów sprzedaży alkoholu w mieście i w gminie.

ROZDZIAŁ II

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA PRACĘ ZWIĄZANĄ Z REALIZACJĄ PROGRAMU w 2004r.

1. Wynagrodzenie członków komisji przysługuje za udział w następujących czynnościach związanych z realizacją Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w poniższych uregulowaniach:

a) przeprowadzenie wywiadu środowiskowego - 20 zł.,

b) kontrola punktu sprzedaży napojów alkoholowych – 20 zł.,

c) przeprowadzenie rozmowy z osobą uzależnioną – 20 zł..

c) wykonywanie czynności związanej z kierowaniem do Sądu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddaniu się leczeniu – 20 zł.

d) przygotowanie przez członka komisji dokumentacji dotyczącej prowadzenia zajęcia profilaktycznego dla dzieci i młodzieży – 30 zł.

2. Łączna kwota wynagrodzenia za pracę związaną z realizacją Miejsko - Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie może przekroczyć w ciągu miesiąca kwoty:

 1. w przypadku przewodniczącego komisji 15 % minimalnego wynagrodzenia,
 2. w przypadku sekretarza komisji 15 % minimalnego wynagrodzenia,
 3. w przypadku członków komisji 10 % minimalnego wynagrodzenia.

3. Przez minimalne wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.2 przysługuje członkom komisji tylko wówczas, gdy potwierdzi on swój udział w danej czynności składając własnoręczny podpis na stosownym dokumencie (np. liście obecności, czy pod protokołem z czynności, w której brał udział).

ROZDZIAŁ III

ZADANIE 1 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ I REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I NARKOTYKÓW

Lp.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Uwagi

1.

Kierowanie osób uzależnionych
i nadmiernie pijących alkohol na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne

W miarę potrzeb

Kierownik Punktu

Konsultacyjnego

Przewodniczący

MGKRPA

 

2.

Organizowanie szkoleń dla lekarzy rodzinnych w zakresie wczesnej diagnozy i krótkich interwencji wobec nadużywających środków psychoaktywnych pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej

Cały rok

MGKRPA

Kierownik Punktu

Konsultacyjnego

Służba Zdrowia

 

3.

Prowadzenie i udział kadry realizującej Miejsko-Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w różnorodnych formach szkoleniowych typu: warsztaty, szkolenia krótkoterminowe, konferencje itp.

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPA

ZADANIE 2 UDZIELANIE RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE

Lp.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny

za realizację

UWAGI

1.

Rozszerzenie oferty pracy Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy i ich rodzin oraz osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPAl

 

2.

Szkolenia osób zawodowo związanych
z problematyką w zakresie przemocy
w rodzinie (Policja, pracownicy MGOPS , Stacji ,,CARITAS, pedagodzy , kuratorzy społeczni)

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPAl

 

3.

Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej i prawnej dla osób doznających przemocy domowej

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPAl

 

4.

Organizowanie lokalnych kampanii edukacyjnych.

Cały rok

Kierownik

Punktu

MGKRPAl

 

5.

Zwiększanie skuteczności interwencji prawno-administracyjnych wobec zjawiska przemocy domowej

Cały rok

Kierownik

Punktu

MGKRPAl

 

6.

Rozpowszechnianie informacji o możliwościach korzystania z ochrony przed przemocą oraz udzielanie pomocy prawnej

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPAl

Policja

 

 

 

ZADANIE 3 PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM PROWADZENIE POZALEKCYJNYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH, A TAKŻE DZIAŁAŃ NA RZECZ DOŻYWIANIA DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W POZALEKCYJNYCH PROGRAMACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

L.p.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni
za realizację

Uwagi

1.

Wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych w szkołach dot. używania substancji psychoaktywnych.

Cały rok

Kierownik Punktu

Pedagodzy szkolni

Nauczyciele szkół

 

2.

Zorganizowanie konkursów o tematyce alkoholowej,

o przemocy w rodzinie i narkomanii:

-literackiego,

-plastycznego,

-testowego z wiedzy o szkodliwości alkoholu

i narkomanii

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPAl

OKiS

Szkoły

 

3.

Organizowanie form spędzania wolnego czasu zwłaszcza w postaci obozów terapeutycznych,

zimowisk, wycieczek dla dzieci z rodzin alkoholowych i dotkniętych przemocą oraz zajęć profilaktycznych pozalekcyjnych

Cały rok

Kierownik Punktu

Nauczyciele szkół

 

4.

Ograniczenie możliwości zakupu i spożycia alkoholu przez młodzież

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPAl

 

5.

Uczenie dorosłych wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na “picie szkodliwe”.

Cały rok

Kierownik

Punktu

MGKRPAl

 

6.

Kampanie edukacyjne skierowane do społeczności lokalnej.

Cały rok

Kierownik

Punktu

MGKRPAl

 

7.

Edukacja rodziców i nauczycieli w zakresie pomocy młodzieży w utrzymywaniu abstynencji

Cały rok

Kierownik Punktu

MGKRPAl

 

ZADANIE 4 WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH, SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Lp.

Sposób realizacji zadania

Termin
realizacji

Odpowiedzialni za

realizację

Uwagi

1.

Wspieranie edukacyjne i lokalowe podmiotów realizujących zadania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych

Cały rok

Kierownik Punktu

Przewodniczący

komisji

 

2.

Zaangażowanie organizacji pozarządowych w realizację zadań Gminnego Programu

Cały rok

Kierownik Punktu

 

3.

Finansowanie w miarę potrzeb treningów dla osób uzależnionych i współuzależnionych – wyjazdów na spotkania trzeźwościowe, obozy terapeutyczne, wycieczki ,rekolekcje itp.

Cały rok

Kierownik Punktu

 

ZADANIE 5 PODEJMOWANIE INTERWENCJI W ZWIĄZKU Z NARUSZENIEM ZAKAZU REKLAMY, ZAKAZU SPRZEDAŻY ALKOHOLU NIELETNIM I NIETRZEŹWYM ORAZ WYSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM W CHARAKTERZE OSKARŻYCIELA PUBLICZNEGO

Lp.

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialni za realizację

Uwagi

1.

Prowadzenie kontroli i rekontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości art. 13,14 i 15 ustawy

Cały rok

Upoważnieni członkowie Komisji ,

Policja

 

2

Prowadzenie kontroli stoisk sprzedaży napojów alkoholowych w czasie trwania imprez okolicznościowych

Cały rok

Upoważnieni członkowie Komisji,

Policja

 

ROZDZIAŁ IV PRELIMINARZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ MIEJSKO-GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 r.

Lp.

Nazwa zadania

Termin

Realizacji

Realizator

Kwota

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

 

 

4.

 

5.

 

6.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

 

Punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin.

 

Wdrażanie programów krótkiej interwencji nadużywania alkoholu .

 

Kierowanie osób uzależnionych nadmiernie na leczenie odwykowe – w tym koszty podróży za udział w sprawach sądowych oraz opłacenie kosztów biegłego powołanego do orzekania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Szkolenia doskonalące osób realizujących Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych.

 

Wynagrodzenie członków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

 

5 dni w tygodniu

 

 

3 godz. w tygodniu

 

cały rok

 

 

 

cały rok

 

raz w roku

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

Pracownik Punktu

 

MGKRPAl

 

 

MGKRPAl

 

 

 

MGKRPAl,

Kierownik Punktu

Instruktor szkoleń

 

MGKRPAl

 

 

 

14.000 zł

 

1.000 zł

 

 

2.000 zł

 

 

 

2.000 zł

 

500 zł

 

4.000 zł

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

4.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .

W zależności od potrzeb zatrudnienie psychologa i prawnika celem zapewnienia poradnictwa prawnego w zakresie rodzinnych problemów alkoholowych i przemocy domowej .

Organizowanie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dla młodzieży.

 

Prowadzenie grupy wsparcia dla osób z problemem alkoholowym.

Grupa profilaktyczno-terapeutyczna dla młodzieży.

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

3 godz. w tygodniu

3 godz. w tygodniu

 

 

 

Kierownik Punktu

MGKRPA

 

MGKRPAl

Kierownik Punktu

 

Terapeuta uzależnień

Psychoterapeuta

 

 

 

1.000 zł

 

 

2.000

 

 

5.000 zł

4.900 zł

 

 


 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

 

 

6.

7.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych .

Zajęcia profilaktyczno- edukacyjne w świetlicach dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych .

Wdrażanie programów profilaktycznych .

 

Organizowanie konkursów, imprez kulturalno-rozrywkowych i uroczystości promujących trzeźwe obyczaje i zdrowy styl życia.

Organizacja obozów terapeutyczno - profilaktycznych .

 

Zakup wydawnictw profilaktycznych i informacyjnych , plakatów, ulotek, ulotek informacyjnych zawierających informacje o możliwościach wsparcia i pomocy rodzinie przed przemocą .

 

 

Edukacja rodziców i nauczycieli.

Realizacja szkolnych programów prafilaktycznych

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Zimowe, letnie

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

Punkt Konsultacyjny

 

MGKRPAl

 

Kierownik Punktu

MGKRPAl

MGKRPA l

 

Kierownik Punktu

MGKRPAl

 

 

 

Specjaliści szkoleń

Realizatorzy szkolnych programów profilaktycznych

 

 

 

 

 

 

 

1.500 zł

 

8.000 zł

 

3.500 zł

 

7.500 zł

 

1.600 zł

 

 

 

 

1.000 zł

7.000 zł

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

3.

 

4.

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych .

Wspieranie w miarę możliwości finansowych działalności profilaktyczno- terapeutycznej prowadzonej w ramach świetlic i przez placówki oświatowe .

Organizowanie kursów, rekolekcji dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Organizowanie kursów i konferencji dla młodzieży pomagające kształtować postawy abstynenckie i trzeźwościowe.

Wyjazdy na spotkania trzeźwościowe dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

 

 

W trakcie realizacji programu

 

Cały rok

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

MGKRPAl

 

 

Specjaliści szkoleń

 

MGKRPAl,

Kierownik Punktu

Kierownik Punktu

 

 

1.000 zł

 

 

1.000 zł

 

1.500 zł

 

2.000 zł

 

ROZDZIAŁ V ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU ORAZ SPOZÓB REALIZACJI JEGO ZADAŃ

Finansowanie realizacji poszczególnych zadań określa preliminarz wydatków.

Środki pozyskiwane są z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Miejsko-Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będzie realizował Kierownik Punktu Konsultacyjnego w Białej Piskiej oraz członkowie Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białej Piskiej – bezpośrednio podlegający Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 14:59
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 15:02
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2787 razy