BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/109/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Biała Piska
      Na podstawie art. 5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 8 pkt.1 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V(27)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Biała Piska (Dz. U. W. Warm .- Maz. Nr 34, poz. 495) – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Biała Piska zgodnie z zasadami i w trybie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.
§ 3 Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia opublikowania.Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONSULTACJI
Z MIESZKAŃCAMI MIASTA i GMINY BIAŁA PISKA

§ 1. 1. Ilekroć mowa o:

1) mieszkańcach –należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska uprawnionych do głosowania,

2) mieszkańcach jednostki pomocniczej Gminy – należy przez to rozumieć mieszkańców sołectw i osiedli uprawnionych do głosowania,

3) konsultacjach – należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami, konsultacje z mieszkańcami jednostki pomocniczej Gminy,

4) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Biała Piska,

5) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Białej Piskiej,

6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Biała Piska,

7) Zebraniu – należy przez to rozumieć zebranie wiejskie i zebranie osiedlowe którego przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji,

8) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Białej Piskiej,

9) Statucie – należy przez to rozumieć statut jednostki pomocniczej Gminy.

§ 2. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy, w szczególności:

1) w sprawach zmian granic gmin naruszających granice powiatów lub województw,

2) w sprawach zmian granic Gminy polegającej na wyłączeniu obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej Gminy i jego włączeniu do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej Gminy.

3) w sprawach tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz ustalania jej granicy,

4) w sprawach organizacji i zakresu działania jednostki pomocniczej gminy określonych odrębnym statutem.

2. Konsultacje mogą zostać ograniczone do mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy, jeżeli przedmiot konsultacji dotyczy tylko spraw tej jednostki.

§ 3.1. Konsultacje mogą być przeprowadzone z inicjatywy Rady lub Burmistrza.

2. Mieszkańcy i mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy mogą wystąpić do właściwego organu Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji w sprawach ważnych dla Gminy lub tej jednostki.

3. Wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia konsultacji z inicjatywy mieszkańców uważa się za ważny jeżeli z inicjatywą wystąpiło, co najmniej 10 % mieszkańców.

4. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji z inicjatywy mieszkańców ma prawo wystąpić sołtys lub Rada Sołecka , Przewodniczący Samorządów Mieszkańców i Rady Osiedla.

5. Wniosek mieszkańców jednostki pomocniczej Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji uważa się za przyjęty jeżeli konsultacje dotyczą jednostki pomocniczej Gminy i z inicjatywą wystąpiło co najmniej 10 % jej mieszkańców.

§ 4. 1. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami podejmuje rada w formie uchwały.

2. Odrębne przepisy mogą stanowić inaczej.

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadzane są na zebraniach, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 2.

2. Zebranie zwołuje burmistrz, z zastrzeżeniem ust. 3 przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

3. Gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada, zebranie zwołuje Przewodniczący Rady z upoważnienia Rady w terminie 7 dni do dnia wejścia w życie uchwały w sprawie konsultacji.

4. W zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Burmistrz podaje:

a) przedmiot konsultacji,
b) datę, godzinę oraz miejsce konsultacji.

§ 6. 1. Zebranie prowadzi Przewodniczący zebrania.

2. Przewodniczącego zebrania wyznacza Rada, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Rada, z zastrzeżeniem ust.3.

3. Przewodniczącego zebrania wyznacza Burmistrz, gdy inicjatorem przeprowadzenia konsultacji jest Burmistrz lub mieszkańcy jednostki pomocniczej Gminy z wyłączeniem konsultacji w sprawie zmiany granic Gminy.

4. Informację o zebraniu Burmistrz przekazuje mieszkańcom jednostki pomocniczej Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Ważność podjętych uchwał określa się według zasad określonych w Statucie Miasta i Gminy.

§ 7. 1. Z zebrania pracownik Urzędu wyznaczony przez Burmistrza sporządza protokół, który powinien zawierać:

a) datę zebrania,
b) listę obecności,
c) stwierdzenie ważności zebrania (quorum),
d) przedmiot zebrania i przebieg dyskusji,
e) wyniki konsultacji,
f) podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta.

2. Protokół Przewodniczący zebrania niezwłocznie przekazuje do Urzędu.

§ 8. 1. Konsultacje dotyczące mieszkańców Gminy uważa się za dokonane, jeżeli zostały przeprowadzone we wszystkich jednostkach pomocniczych Gminy.

2. Uchwała Rady określająca inny sposób przeprowadzenia konsultacji niż na zebraniach określa także formę konsultacji i ich skuteczność.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 14:58
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 15:07
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2064 razy