BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/108/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie zasad używania herbu Miasta i Gminy Biała Piska
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 6 Statutu Miasta i Gminy Biała Piska stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/27/03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Biała Piska(Dz. U. W. Warm. - Maz. Nr 34, poz. 495)- Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady używania herbu Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 2. 1. Herb umieszcza się:

1) na budynkach (przy głównym wejściu) siedzib zakładów pracy i jednostek budżetowych oraz podmiotów utworzonych na mocy uchwał Rady Miejskiej,

2) w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych będących własnością Gminy,

3) w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń innych instytucji samorządowych, państwowych czy zakładów pracy, mających swoje siedziby zarówno na terenie Miasta Gminy, jak i poza jego granicami, których przedstawiciele otrzymali herb od władz samorządowych Gminy Biała Piska,

4) z okazji publicznych uroczystości miejsko – gminnych w miejscu ich odbywania,

5) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy (np. na samochodach OSP, karetkach pogotowia itp.) zakupionych ze środków publicznych miejsko – gminnego samorządu.

2. Dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej gminy może umieszczać herb na terenie zakładu także w innych miejscach niż określone w § 2 ust.1 pkt. 2 dla podkreślenia podniosłego charakteru miejsca lub charakteru uroczystości i świąt lokalnych czy państwowych.

3. Herb ponadto umieszcza się na:

1) drukach urzędowych Burmistrza Miasta i Gminy oraz Rady Miejskiej,

2) pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych Gminy,

3) wizytówkach: Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Radcy Prawnego Urzędu, dyrektorów (kierowników zakładów i jednostek organizacyjnych Gminy,

4) wizytówkach radnych Rady Miejskiej,

5) oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy.

§ 3. Herb może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez Radę Miejską , Urząd Miasta i Gminy oraz za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy przez jednostki organizacyjne Gminy .

§ 4. Herb Miasta i Gminy Biała Piska nie może być wykorzystywany:

1) do promowania i reklamowania usług i towarów handlowych,

2) w kampanii w wyborach powszechnych każdego szczebla prowadzonej przesz komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 14:57
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 15:09
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2030 razy