BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/103/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568) art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 9 poz. 84 ze zm.: z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966), art. 6 ust. 8 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000r. nr 56 poz.679 z późn. zm.), art. 65 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. nr 94 poz.431 z późn. zm.) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się pobór w formie inkasa należności łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Do poboru powyższych należności upoważnia się sołtysów w obrębie ich sołectw.

§ 3. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 15 % zainkasowanej sumy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/14/2002 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz terminu rozliczania się z inkasa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 14:57
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 15:10
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1881 razy