BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/102/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568) i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.: z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840) Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od posiadania psów w wysokości .20,00 zł. za każdego psa.

§ 2. Poboru podatku od posiadania psów następuje w drodze inkasa.

§ 3. 1. Inkasentem podatku od posiadania psów może być osoba, która jest:

1) obywatelem polskim i posiada zdolność do czynności prawnych,

2) nie była karana,

3) złoży przyrzeczenie o zachowaniu tajemnicy skarbowej.

2. Na inkasentów podatku od psów wyznacza się:

1) na terenie wiejskim – sołtysów w obrębie ich sołectw,

2) w mieście – administratorów zasobów mieszkaniowych.

§ 4. Ustanawia się wynagrodzenie za inkaso od posiadania psów w wysokości 40 % zainkasowanej sumy.

§ 5. 1. Podatek od posiadania psów jest płatny bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego.

2. Zainkasowane kwoty podatku od posiadania psów inkasenci wpłacają bezpośrednio na konto Urzędu lub za pośrednictwem poczty.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 14:56
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 15:11
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1850 razy