BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/101/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 5 ust. 1, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.: z 2002 r. Nr 200, poz.1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200 poz.1953, Nr 203 poz. 1966 oraz pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 51, poz. 804)- Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:

1) budynki i grunty lub ich części zajęte na cele publiczne przez gminne jednostki budżetowe, instytucje kultury tworzone przez gminę,

2) hale sportowe,

3) boiska, stadiony, które nie są związane z działalnością gospodarczą.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 14:55
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 15:13
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1891 razy