BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/100/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
      Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), art. 5 ust. 1, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.: z 2002 r. Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966) oraz pkt. 1 i 2 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2003 r. Nr 51 poz. 804)- Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje :

§ 1 Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1) Od budynków :

a) mieszkalnych lub ich części od 1 m² powierzchni użytkowej 0,26 zł.

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m² pow. użytkowej – 10,79 zł.

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m² pow. użytkowej - 5,09 zł.

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,01 zł.

2.Od pozostałych budynków lub ich części, w tym:

a) gospodarcze – 2,50 zł.

b) garaży - 3,50 zł.

c) letniskowo – rekreacyjnych - 4,16 zł.

d) innych pozostałych - 2,83 zł.

3. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 – 7 ustawy

4. Od 1 m² powierzchni gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni - 0,39 zł.

b) działki siedliskowej i budowlanej – 0,06 zł.

c) działki letniskowo-rekreacyjnej - 0,10 zł.

d)pod jeziorami zajętymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - .2,83 zł.

e) innych pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m² . 0,06 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/13/2002 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 stycznia 2004 r.