BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Biuletyn Informacji Publicznej

REFERAT FINANSOWY

Do podstawowego zakresu działania Referatu Finansów należy prowadzenie gospodarki finansowej i budżetowej Gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego, prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem zobowiązań pieniężnych oraz podatków i opłat lokalnych, zapewnienie obsługi finansowo - księgowej, a w szczególności:

 

W zakresie księgowości budżetu Gminy:

 

 • przekazywanie określonych uchwałą budżetową środków finansowych podległym jednostkom oraz podmiotom, z którymi zawarto umowy na realizację zadań Gminy,
 • dokonywanie operacji finansowych i księgowych związanych z wpływem środków finansowych do budżetu Gminy, w tym w szczególności na realizację zadań zleconych,
 • prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych w układzie analitycznym
  i syntetycznym, rozliczenia z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa (VAT itp.),
 • prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) Urzędu, stanowiącego mienie komunalne Gminy,
 • przyjmowanie sprawozdań jednostkowych z wykonania budżetu, sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej oraz przekazywanie jej do ustalonych przepisami organów,
 • nadzór nad planami finansowymi podległych placówek oświaty w zakresie sposobu wykorzystania subwencji oświatowej oraz dotacji z budżetu Gminy
 • przygotowanie zarządzeń i instrukcji regulujących zasady gospodarki finansowej,
 • prowadzenia ewidencji księgowych,

 

W zakresie planowania i nadzoru nad realizacją budżetu:

 

 • opracowywanie projektu budżetu Gminy,
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących budżetu i zmian w budżecie,
 • nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz sposobu ich wykonania,
 • przygotowywanie opracowań informacji dotyczących wykonania i zmian w budżecie oraz przekazywanie ich do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Miejskiej,
 • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowej i budżetowej w zakresie wykonania budżetu Gminy.

 

W zakresie podatków i opłat lokalnych:

 

 • projektowanie oraz realizacja uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych na dany rok budżetowy,
 • wymiar, przypis, pobór podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
 • ewidencja wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wydawanie decyzji wynikających
  z realizacji przez podatników obowiązku podatkowego,
 • ewidencja wpłat z tytułu dochodów z majątku tj. opłat ze sprzedaży majątku,
  z tytułu zarządu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, administrowania lokalami użytkowymi,
 • zgłaszanie do sądów wierzytelności budżetu Gminy, z tytułu podatków i opłat lokalnych,
  w przypadku podmiotów gospodarczych postawionych w stan upadłości,
 • prowadzenie spraw związanych z umorzeniem, zaniechaniem poboru lub przesunięciem terminu płatności podatków i opłat lokalnych tj. wszczęcie i prowadzenie postępowania podatkowego, gromadzenie dokumentacji, opiniowanie wniosków oraz przedkładanie organowi podatkowemu celem podjęcia i wydania decyzji w sprawie,
 • prowadzenie kontroli opłaty miejscowej,
 • prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o opłacie skarbowej,

 

W zakresie obsługi finansowo - księgowej Urzędu:

 

 • rozrachunki wynagrodzeń z uwzględnieniem rozliczeń w zakresie należnych składek na ubezpieczenia oraz prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń i składek zgodnie
  z przepisami ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • rozrachunki i wypłata świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
 • prowadzenie spraw wynikających z rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • obsługa finansowa zawartych umów zleceń,
 • wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw realizowanych w referacie.
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej.
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji.
 • Nadzór nad rozliczaniem i sporządzaniem deklaracji VAT
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym:
 1. przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami,
 2. sporządzanie decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego,
 3. sporządzanie list wypłat zwrotu podatku akcyzowego,
 4. sporządzanie sprawozdawczości ze zwrotu podatku akcyzowego.

 

W zakresie windykacji należności:

 

 • wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty należności,
 • wystawianie tytułów wykonawczych,
 • sporządzanie pozwów o zapłatę należności,
 • współpraca z komornikami sądowymi i innymi organami egzekucyjnymi.
Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 08:22
Data opublikowania: wtorek, 24 cze 2003 08:25
Data edycji: piątek, 6 kwi 2007 13:37
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 11923 razy
Ilość edycji: 1