BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/99/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568), art. 10 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 9 poz.84 zm.: z 2002 r. Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz.1840, Nr 200 poz. 1953,Nr 203 poz. 1966), pkt. 3 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. z 2003r. Nr 51 poz. 804), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004 r. (Dz. Urz. M. F. Nr 15 poz.83) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Podatek od środków transportowych od samochodu ciężarowego wynosi rocznie:

1) o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 410 zł.

2) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 610 zł

3) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 760 zł

2. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą rocznie:

Liczba osi, dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

STAWKA PODATKU OD OŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie mnie niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne)

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

   

DWIE OSIE

 

12

13

510 zł

530 zł

13

14

610 zł

630 zł

14

15

720 zł

740 zł

15

 

780 zł

1252 zł

   

TRZY OSIE

 

12

17

510 zł

610 zł

17

19

610 zł

720 zł

19

21

680 zł

780 zł

21

23

720 zł

1014 zł

23

25

1014 zł

1577 zł

25

 

1014 zł

1577 zł

   

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

 

12

25

820 zł

880 zł

25

27

880 zł

1042 zł

27

29

1042 zł

1654 zł

29

31

1654 zł

2452, 80 zł

31

 

1654 zł

2452, 80 zł

3. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą stawka podatku od środków transportowych wynosi rocznie:

  1. o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 920zł

4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osi. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy plus przyczepa (w tonach)

STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inny system zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

DWIE OSIE

12

18

610 zł

720 zł

18

25

720 zł

820 zł

25

31

820 zł

920 zł

31

 

1413 zł

1937,76 zł

TRZY OSIE

12

40

1247 zł

1723 zł

40

 

1723 zł

2548,65 zł

5. Od przyczepy lub naczepy z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez odatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym dopuszczalną masę całkowitą:

  1. od 7 ton i poniżej 12 ton stawka podatku wynosi rocznie – 250 zł

6. Od przyczepy lub naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłacznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzju zawieszenia, stawki podatku wynoszą rocznie:

Liczba osi, dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.

2.

3.

4.

JEDNA OŚ

12

18

210 zł

310 zł

18

25

310 zł

410 zł

25

 

410 zł

562 zł

DWIE OSIE

12

28

510 zł

610 zł

28

33

614 zł

850 zł

33

38

850 zł

1292 zł

38

 

1150 zł

1700 zł

TRZY OSIE

12

38

820 zł

943 zł

38

 

1020 zł

1281 zł

  1. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia, stawki podatku wynoszą rocznie

  1. mniejszej niż 30 miejsc - 720 zł
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1330 zł.

§ 2. Zwalnia się z podatku od środków transportowych, środki transportowe będące w posiadaniu Gminy Biała Piska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/12/2002 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego i obowiązuje od 01.01.2004 r.

Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 15:14
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 2017 razy