BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/104/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2001 r: Nr 142. poz. 1591 ze zm:, z 2002 r: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 r: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 200. poz. 1953, Nr 203. poz. 1966/, w związku z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 46, poz. 543, zm.: z 2001 r. Nr 6 poz. 70, Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 112/ - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co nastŕpuje:

§ 11.Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej:

a/ wybudowaniem sieci wodoci¦gowej - 10 %,
b/ wybudowaniem sieci kanalizacyjnej - 10 %,
c/ urz¦dzeniem lub modernizacj¦ drogi - 10 %.

§ 2


Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do spraw wszczętych po wejściu w życie tej uchwały.

§ 1


Wartość nieruchomości przed wybudowaniem i po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej, różnicy jej wartości, określana będzie przez rzeczoznawców majątkowych według stanu i cen na dzień wydania decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej.

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 11:33
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 11:40
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1976 razy