BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr XIV/118/2003

Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych na terenie obrębu Sokoły Jeziorne stanowiących własność Gminy Biała Piska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591ze zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568 ) , art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874 i 124, poz. 1152 ) oraz Uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X(61)03 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI(158)2000 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Piska – Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala co następuje:


§ 1


Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości, jak niżej:

1. Nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi 5/47 i 5/50 położonych na terenie obrębu Sokoły Jeziorne po dokonaniu podziału polegającego na wydzieleniu działek gruntu zabudowanych domkami letniskowymi wybudowanymi ze środków własnych poszczególnych nabywców, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Sokoły Jeziorne uchwalonym na podstawie uchwały Nr XLVI/321/02 Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 29 sierpnia 2002 roku, jako istniejąca zabudowa letniskowa o niskim standardzie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2003 10:52
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2003 11:11
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a): Damian Modzelewski
Artykuł był czytany: 1971 razy