BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Roboty rem. - budowlane - docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą pokrycia dachowego z dachówki - ul. Sienkiewicza 9 Biała Piska

Numer ogłoszenia: 236920 - 2010; data zamieszczenia: 04.08.2010
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa , ul. Sienkiewicza 9, 12-230 Biała Piska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 0-87 42 39 003, faks 0-87 42 39 003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty rem. - budowlane - docieplenie ścian zewnętrznych z wymianą pokrycia dachowego z dachówki - ul. Sienkiewicza 9 Biała Piska.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne ścian zewnętrznych z wymianą pokrycia dachowego i przebudową kominów z cegły. Zakres prac obejmuje: a)roboty przygotowawcze - rozbiórka, b)zbrojenie i betonowanie czapek kominowych, c)roboty murarskie , d)roboty blacharskie - obróbki e)wymiana pokrycia dachu z dachówki holenderki na dachówkę cementową , f)roboty dociepleniowe - bezspoinowy system dociepleń, g)roboty tynkarskiej, h)wymian stolarki okiennej, i) roboty malarskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.30.00-2, 45.26.23.10-7, 45.26.23.00-4, 45.26.25.00-6, 45.26.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.45.00.00-6, 45.26.21.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w rozdziale VIII pkt 2 SWIZ oraz złożenie oświadczenia określonego w rozdziale VIII pkt 6 SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzy zamówienia (potwierdzone dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone) polegające na wymianie pokrycia dachowego z dachówki, przebudowie kominów z cegły oraz pracach termomodernizacyjnych w systemie BSO.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz wymogami określonymi w § 3 ust.3 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 150 poz. 1579) lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia w/w osoby zdolnej do wykonania zamówienia (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.bialapiska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 12-230 Biała Piska ul. Targowa 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 12-230 Biała Piska ul. Targowa 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:

 • SIWZ Data dodania: 4 sie 2010 14:17
 • PRZEDMIAR ROBÓT Data dodania: 4 sie 2010 14:18
 • SST Data dodania: 4 sie 2010 14:20
 • SST Data dodania: 4 sie 2010 14:20
 • SST Data dodania: 4 sie 2010 14:20
 • SST Data dodania: 4 sie 2010 14:21
 • SST Data dodania: 4 sie 2010 14:26
 • SST Data dodania: 4 sie 2010 14:22
 • SST Data dodania: 4 sie 2010 14:23
 • SST Data dodania: 4 sie 2010 14:23
 • SST Data dodania: 4 sie 2010 14:24
Data powstania: środa, 4 sie 2010 13:57
Data opublikowania: środa, 4 sie 2010 14:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 mar 2011 12:24
Opublikował(a): Jan Bąbka
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1358 razy