BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

za okres od 01 maja 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.
Pani Przewodnicząca,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo,


w okresie sprawozdawczym nadzorowałem realizację zadań własnych gminy określonych przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych. Między innymi podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów uchwał będących przedmiotem odbytych w okresie sprawozdawczym obrad Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej.
Ponadto wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy m.in. w sprawach
dotyczących:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2010 r.
2) przygotowania i udziału w ćwiczeniach powiatowych z zakresu zadań obronnych,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod nazwą ,,Śniardwy 2010”. Ćwiczenia
odbyły się w dniu 10 czerwca 2010 r., a ich celem było:
a) osiągnięcie gotowości do realizacji zadań operacyjnych ujętych w Gminnym Planie
Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Biała Piska,
b) we współpracy z administracją wojskową zrealizowanie na obszarze gminy Biała
Piska zasadniczych zadań podczas Akcji Kurierskiej,
c) przyjęcia ewakuowanej ludności oraz zwierząt ze wsi Gorzekały z gminy Orzysz,
d) likwidacja skutków zdarzenia kryzysowego.
3) rozpoczęcia prac związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego
2010, a w związku z tym powołanie Gminnego Biura Spisowego i Lidera Gminnego
spisu Powszechnego Rolnego 2010 r.
4) ogłoszenia II edycji konkursów na najładniejszą posesję, sołectwo/osiedle w gminie
Biała Piska. Informuję, że termin zgłoszenia udziału w w/w konkursach upływa
z dniem 10 lipca 2010 r.Realizacja zadań inwestycyjnych gminy Biała Piska za miniony okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

Zakończono realizację zadań o nazwie:
1. Modernizacja stadionu Miejskiego w Białej Piskiej.
2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Biała Piska.
3. Oznakowanie ulic w miejscowości Biała Piska, Bemowo Piskie, Drygały.
4. Zakup i montaż witaczy w miejscowości Biała Piska.

W trakcie realizacji są następujące zadnia:

1. Modernizacja fontanny zlokalizowanej przy ul. Plac Mickiewicza w Białej Piskiej.
2. Remont elewacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza 6, Moniuszki 5, 6, 8, 12 oraz ulicy Różanej 2, Sienkiewicza 7, Sikorskiego 5 i 9, Żeromskiego 4.
3. Budowa Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach – budowa świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu.
4. Utwardzenie nawierzchni (dojście i dojazd) przy ulicy Konopnickiej i Sienkiewicza
w Białej Piskiej
5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami Orłowo – Zabielne – Oblewo.
6. Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska:
• Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Zielona w Drygałach i w Komorowie.
• Budowa linii oświetlenia ciągu rowerowo-pieszego w rejonie ul. M. Konopnickiej
i ul. Wł. Sikorskiego w Białej Piskiej.
• Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. B. Prusa w Białej Piskiej – etap pierwszy.

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowa dla zadań:

1. Remont drogi w miejscowości Pogorzel Wielka.
2. Remont drogi w miejscowości Orłowo.
3. Remont ul. Zielonej w Drygałach.
4. Remont chodników w Bemowie Piskim.
5. Zagospodarowanie terenu przy ul. Targowej w Białej Piskiej.
6. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Kościuszki i Piłsudskiego w Białej Piskiej.
7. Przebudowa mostu zlokalizowanego na drodze Grodzisko – Truszki.
8. Budowa placów zabaw w miejscowościach:
Radysy, Sulimy, Zalesie, Rogale Wielkie, Myszki, Lisy, Nitki, Ruda, Cwaliny, Kózki, Wojny, Lipińskie, Konopki.

Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu wybrano Wykonawcę i podpisano umowy na:
1. Remont drogi dojazdowej do miejscowości Radysy (I etap).
2. Wykonanie zadaszenia wraz z oświetleniem przy scenie w parku miejskim w Białej Piskiej.
W trakcie rozpatrywania jest przetarg na:
Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dmusy.
Oczyszczenie i umocnienie nabrzeża oraz zagospodarowanie małej architektury jeziora Biała Piska (staw w Białej Piskiej).

W trakcie przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów na:
1. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z zapewnieniem inspektorów nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska.
2. „Modernizację oczyszczalni ścieków w Białej Piskiej” w ramach projektu pn. „Rozbudowa
i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich
– MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska.
3. „Budowę kanalizacji sanitarnej Bemowo Piskie – Drygały” w ramach projektu
pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich” Gmina Biała Piska.
4. „Remont budynku po byłym przedszkolu w miejscowości Drygały z przeznaczeniem na lokale mieszkalne”.
Jednocześnie informuje, że na bieżąco prowadzony jest nadzór i kontrola realizowanych inwestycji i remontów. Rozwiązywane są problemy i zagadnienia wynikłe na etapie realizacji.

W okresie sprawozdawczym realizowano m.in. zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami i rolnictwa, a w szczególności:
1. Przygotowano wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy oraz wykonywano towarzyszące temu czynności proceduralne.
2. Sporządzono ogłoszenia o przetargach na dzierżawę gruntów pod garaże w Bemowie Piskim.
3. Sporządzono umowy dzierżawy gruntów pod działki warzywne, pod garaże i na działki rolne
4. Przygotowano porozumienia w sprawie rozwiązania umów dzierżawy gruntu.
5. Windykowano dłużników z tytułu zaległych wpłat za wieczyste użytkowanie i czynszu dzierżawnego (wysłanie upomnień ).
6. Sporządzono umowy użyczenia gruntu pod budowę placu zabaw w miejscowości Lipińskie.
Ponadto:
1.Zakończono 18 postępowań związanych z usuwaniem drzew i krzewów.
2. Uczestniczono w wizjach lokalnych oraz czynnościach związanych z uzyskaniem zezwoleń na
wycięcie drzew na gruntach gminnych, prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Piszu.
Zakupiono sadzonki krzewów różanych, które zostały posadzone między innymi na zieleńcach; przed Ratuszem, przy Domu Kultury, Ośrodku Zdrowia.
Ukwiecono sadzonkami roślin jednorocznych zieleńce, donice i misy betonowe na terenach gminnych.
Kontynuowano wymianę oraz dobudowę opraw oświetlenia ulicznego.
Przystąpiono do realizacji budowy oświetlenia ulicznego w Komorowie, Drygałach przy ul. Zielonej, w Białej Piskiej przy ulicy Prusa i wzdłuż ciągu rowerowo pieszego pomiędzy ulicami Konopnickiej i Sikorskiego.
Interweniowano w sprawach opieszałości przy szacowaniu szkód od zwierzyny łownej przez koła łowieckie.
Przeprowadzono jedną mediację – zakończoną zawarciem ugody - w sprawie zaniżenia kwoty odszkodowania za uszkodzenie uprawy rolnej przez zwierzęta łowne.

Sporządzono wykazy na sprzedaż 5 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych w miejscowości Drygały ul. Grunwaldzka, Targowa i w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego oraz 2 nieruchomości zabudowane i niezabudowane położone w miejscowości Giętkie i Guzki.

Sporządzono ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość niezabudowaną oznaczoną działkami 67 i 68/1 o powierzchni ogólnej 1553 m2 położoną w Rogalach Wielkich, przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (kolejny przetarg).

Sprzedano w formie zawartych aktów notarialnych 3 lokale mieszkalne położone w Bemowie Piskim przy ul. Kętrzyńskiego, w Białej Piskiej przy ul. Piłsudskiego i w Drygałach przy ul. Sienkiewicza oraz nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki położoną w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 14.

Wydano 8 decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała Piska jak i osób fizycznych.

W okresie maj – czerwiec 2010 r. 754 osoby zostały zatrudnione przez Urząd Miejski w Białej Piskiej w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu.
Przedstawia się to następująco:
1.roboty publiczne – 79 osób w maju, 124 osoby w czerwcu,
2. prace interwencyjne na ½ etatu – 5 osób w maju, 6 w miesiącu czerwcu,
3. prace interwencyjne na pełen etat – 6 osób w maju, w miesiącu czerwcu 7 osób,
4. staż absolwencki – 5 osób w maju, 2 osoby w czerwcu,
5. w ramach prac społeczno – użytecznych – 260 osób w maju i 260 osób w czerwcu.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski
Data powstania: niedziela, 4 lip 2010 13:15
Data opublikowania: niedziela, 4 lip 2010 13:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:29
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1339 razy