BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE - WM ul. Mickiewicza 12, 12-230 Biała Piska

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP)
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Roboty elewacyjne budynku mieszkalnego położonego przy ul.Pl. Adama Mickiewicza 12, 12-230 Biała Piska"

Termin realizacji zamówienia: do 15 sierpnia 2010 roku

Miejsce składania ofert: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Targowa 1, 12-230 Biała Piska

Termin składania ofert: 5 lipca 2010 roku

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są „Roboty elewacyjne budynku mieszkalnego położonego przy ul. Pl. Adama Mickiewicza 12, 12-230 Biała Piska. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę, roboty murowe, roboty pokrywcze – obróbki blacharskie, roboty tynkowe, roboty izolacyjne ścian zewnętrznych budynku
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Występujące w dokumentacji nazwy własne producentów lub wyrobów użyto wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych.

Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:
1. Oferta ma być sporządzona w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
2. Oferta ma być podpisana przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy i opatrzona pieczęcią.
3. Każdy oferent przedłoży tylko jedną ofertę. Oferta wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostanie odrzucona.
4. Oferta ma obejmować całość zamówienia.
5. Ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.

Do oferty należy dołączyć:
- kosztorys ofertowy,
- parafowany wzór umowy.

Osoba uprawniona do bezpośredniego kontaktu: Wiesław Brzozowy, tel./fax /087/ 42 59 264

Uwaga!

Przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz projekt umowy w załączeniu.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 17 cze 2010 13:00
Data opublikowania: czwartek, 17 cze 2010 13:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 mar 2011 12:26
Opublikował(a): Agnieszka Szumowska
Zaakceptował(a): Jan Bąbka
Artykuł był czytany: 1279 razy