BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

Uchwała Nr VIII/49/2003

UCHWAŁA Nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Białej Piskiej
z dnia 12 maja 2003r.

w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Orłowie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn. zm. ) oraz art.58 ust. 2 i art. 59 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U.
z 1996r. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.) - Rada Miejska w Białej Piskiej uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 31sierpnia 2003r likwiduje się Szkołę Filialną w Orłowie podległą Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki
w Białej Piskiej.

§ 2. Obwód Szkoły Filialnej w Orłowie przejmuje Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Biała Piska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Dobrzycki

Data powstania: wtorek, 24 cze 2003 08:05
Data opublikowania: piątek, 27 cze 2003 17:54
Opublikował(a): Damian Modzelewski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2263 razy