BIP Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA BIAŁEJ PISKIEJ

za okres od 01 lutego 2010 r. do 29 kwietnia 2010 r.
Pani Przewodnicząca,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni Państwo,

w okresie sprawozdawczym nadzorowałem realizację zadań własnych gminy określonych przepisami prawa, wykonywałem zadania kierownika Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, realizowałem uchwały Rady Miejskiej w Białej Piskiej, a także rozstrzygałem sprawy należące do mojej kompetencji, wynikające z ustaw oraz przepisów prawnych wydawanych na podstawie i w granicach upoważnień ustawowych, a w tym między innymi:
1.Podejmowałem inicjatywę uchwałodawczą w zakresie przygotowania projektów
uchwał będących przedmiotem odbytych w okresie sprawozdawczym obrad Sesji
Rady Miejskiej w Białej Piskiej,
2.Wydawałem akty normatywne, tj. zarządzenia organu gminy m.in. w sprawach
dotyczących:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Biała Piska na 2010 r.
2) Ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania własnego gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
3) Realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w gminie Biała Piska w 2010 r.
4) Wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Gminy Biała Piska w zakresie kultury fizycznej w 2010 r.
5) Wyboru oferty i udzielenia dotacji na realizację zadania własnego gminy o nazwie ,,Medyczna i pielęgnacyjna opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i osobami w starszym wieku, zadania opieki rehabilitacyjnej stacjonarnej, długoterminowa pielęgniarska opieka domowa”.
6) Przedstawienia Radzie Miejskiej w Białej Piskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Biała Piska za 2009 r.
7) Podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Białej Piskiej.

3. Jako kierownik Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej wydałem zarządzenia w sprawach dotyczących m.in. powołania komisji przetargowych do przeprowadzenia postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych na:
1. remont drogi dojazdowej do miejscowości Radysy (I etap).
2. remont elewacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej .
Zadanie I obejmuje: remont elewacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych
zlokalizowanych w Białej Piskiej przy ul. Mickiewicza 6 oraz Moniuszki 5,6,8 i 12.
Zadanie drugie dotyczy remontu elewacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych
zlokalizowanych przy ul. Różanej 2, Sienkiewicza 7, Sikorskiego 5 i 9 oraz
Żeromskiego 4 i 3.
3. budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Orłowo - Zabielne – Oblewo.
4. zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kruszewie.
Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że w dniu 19 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa na Budowę stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej. Budowa tej stacji jest częścią dużego projektu dotyczącego ,,Budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota dofinansowania jaką uzyskały gminy będące w Związku to 41 mln 929 tys.185 zł, z czego proporcjonalnie umownie dla naszej gminy przypadnie dofinansowanie ok. 8 mln. zł. Koszt partycypacji gminy Biała Piska w powyższym projekcie to kwota ok. 4 mln. zł.. Na ustaloną kwotę 4 mln. zł, już przekazaliśmy ok. 2 mln. zł. W poprzedniej kadencji tego wkładu nie przekazywano. Jak Państwo widzą chcąc pozyskiwać środki unijne i realizować zadania niezbędne dla gminy, trzeba dawać wkład własny. I niestety na to trzeba zaciągać kredyty, bo zawsze stoi się przed dylematem: czy zrobić coś co będzie na lata służyć i nie bać się kredytowania, czy nic nie robić? Ponadto informuję Państwa, że ze spłatą rozłożonych na lata kredytów nie będzie problemu.
Od wartości tej inwestycji nasza gmina pozyska rocznie ok.100 tys. zł. podatku. Projekt zakłada, że cały system obsługiwać będzie 154 tys. mieszkańców zamieszkujących obszar 2974 km².
Powyższa inwestycja usprawni cały system gospodarowania odpadami komunalnymi. Centrum systemu będzie pełnić Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, gdzie nastąpi przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów, zbieranych selektywnie i zmieszanych. Stacja w Białej Piskiej o przepustowości 3 200 MG/rok obsłuży gminę Biała Piska i będzie jednym z trzech miejsc przeładunku i dobrowolnego gromadzenia odpadów. Po zakończeniu inwestycji na Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej powstaną nowe miejsca pracy. Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów, zdecydowanie usprawni selektywną zbiórkę odpadów. Jako mieszkańcy gminy Biała Piska będziemy mogli w sposób całkowicie bezpłatny korzystać z Punktu, pozbywając się w ten sposób odpadów problemowych i uciążliwych, takich jak: odpady wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne, budowlane, oleje, złom, papier, kartony, baterie, akumulatory oraz inne odpady niebezpieczne. Przewiduje się, że do każdego z punktów będzie trafiało ok. 500 Mg odpadów na rok. Uważam, że z tego rozwiązania przede wszystkim będą zadowoleni rolnicy, którzy niejednokrotnie mają problem ze zbyciem odpadów rolniczych takich jak: worki po nawozach, folie, sznury sizalowe itp. Pierwsze prace rozpoczną się już jesienią 2010 r.

4. W w/w okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
1) Utwardzono nawierzchnię przy ulicy Tatarskiej (działka nr 183/11), dojście do budynku wielorodzinnego przy ulicy Kościuszki ( działki nr 60/6, 60/7), wybudowano parking o 10 miejscach postojowych i ciąg pieszo - jezdny (ul. Słowackiego).
2) Wykonano remont 2 przepustów na drogach gminnych w miejscowości Rakowo Małe i Wojny.
5. W trakcie realizacji są następujące zadnia:
1) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach stanowiących własność Gminy Biała
Piska.
2) Modernizacja stadionu Miejskiego w Białej Piskiej.
3) Modernizacja fontanny zlokalizowanej przy ul. Plac Mickiewicza w Białej Piskiej.
4) Budowa Sołeckiego Centrum Kultury w Drygałach – budowa świetlicy wiejskiej wraz
z zagospodarowaniem terenu.
6. Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu wybrano Wykonawcę i podpisano
umowy na:
1) Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami Orłowo – Zabielne – Oblewo.
2) Remont elewacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Białej Piskiej zlokalizowanych przy ulicy Mickiewicza 6, Moniuszki 5, 6, 8, 12 oraz ulicy Różanej 2, Sienkiewicza 7, Sikorskiego 5 i 9, Żeromskiego 4.
7. Przygotowano i ogłoszono przetargi na:
1. Świadczenie usług transportowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej
w 2010 r. Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych
i wewnętrznych gruntowych oraz wykonanie innych prac transportowych.
2. Zakup pospółki do wykonania bieżących remontów dróg gminnych i wewnętrznych
o nawierzchniach żwirowych.
8. W trakcie rozpatrywania jest przetarg na:
1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kruszewo.

9. W trakcie przygotowywania jest dokumentacja do ogłoszenia przetargów na:
1) Budowę linii oświetlenia ulicznego w Gminie Biała Piska, tj.:
• Budowę linii oświetlenia ulicznego ul. Zielona w Drygałach i w Komorowie.
• Budowę linii oświetlenia ciągu rowerowo-pieszego w rejonie ul. M. Konopnickiej
i ul. Wł. Sikorskiego w Białej Piskiej.
• Budowę linii oświetlenia ulicznego ul. B. Prusa w Białej Piskiej – etap pierwszy.
2) Remont elewacji oraz wymianę stolarki okiennej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej.
3) Remont drogi dojazdowej do miejscowości Radysy (I etap).
4) Remont budynku po byłym przedszkolu w miejscowości Drygały z przeznaczeniem na lokale mieszkalne.
5) Wykonanie zadaszenia wraz z oświetleniem przy scenie w parku miejskim w Białej Piskiej.
10. Przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania o nazwie ,,Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu
w miejscowości Dmusy”.

11. Zlecono przygotowanie (wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń i uzgodnień) dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy mostu zlokalizowanego na drodze Grodzisko – Truszki.
12. Jednocześnie informuję, że w okresie sprawozdawczym zakupiono 215 nowych opraw i lamp oświetlenia ulicznego.

13 . Z zakresu spraw rolnych, leśnych, łowiectwa oraz sprzedaży nieruchomości gminnych:
1) Przygotowano wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy.
2) Sporządzono umowy dzierżawy gruntów pod działki warzywne, pod garaże, na działki
rolne i inne.
3) Prowadzono windykację dłużników z tytułu zaległych wpłat za wieczyste użytkowanie
i czynszu dzierżawnego.
4) Przygotowano 19 decyzji na wycinkę drzew oraz wszczęto 1 postępowanie w sprawie
wycinki drzew bez zezwolenia.
5) Uczestniczono w 10 wizjach lokalnych oraz czynnościach związanych z uzyskaniem
zezwoleń na wycięcie drzew na gruntach gminnych, prowadzonych przez Starostwo
Powiatowe w Piszu.
6) Interweniowano w sprawach opieszałości przez koła łowiecki przy szacowaniu szkód od
zwierzyny łownej.
Sporządzono wykazy na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców
8 lokali mieszkalnych położonych w budynkach wielorodzinnych w Bemowie Piskim (ul. Kętrzyńskiego 108/24 i 108 m 11/12, Lipowa 92, Sienkiewicza 18, Sienkiewicza 6, Kościuszki 21, Piłsudskiego 2, Piłsudskiego 4).

Sporządzono ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na 7nieruchomości niezabudowanych położonych w Bemowie Piskim przy ul. Pocztowej przeznaczonych pod zabudowę usługową i budowę garaży oraz na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym położoną w Białej Piskiej przy ul. Moniuszki 14, przeznaczoną do rozbiórki.

W formie zawartych aktów notarialnych sprzedano:
1. Sześć lokali mieszkalnych położonych w Bemowie Piskiem przy ul. Kętrzyńskiego
109/6, 184/7, w Białej Piskiej przy ul.Konopnickiej 3/6, Kościuszki 7/1, w Monetach 16/4.
2. Pięć nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych w Białej Piskiej przy
ul. Mickiewicza ( na rzecz dzierżawcy), przy ul.Batorego ( na poprawę warunków
zagospodarowania działki nr 94), przy ul. Prusa, w Bemowie Piskim przy ul. Bema i przy
ul. Pocztowej z przeznaczeniem pod budowę garaży
i dokonano zamiany nieruchomości niezbudowanych położonych w Grodzisku.

Wydano 4 decyzje w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych.

W analizowanym okresie sprawozdawczym średnio ok. 264 osoby comiesięcznie
uzyskało zatrudnienie w różnych formach zatrudnienia w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu. I tak:
- w ramach prac społeczno – użytecznych zatrudniono ok. 200 osób,
- w ramach robót publicznych zatrudniono ok. 47 osób,
- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono ok.6 osób na pełny etat i ok. 5 osób na ½
etatu,
- w ramach staży absolwenckich zatrudniono ok. 5 osób,
- w ramach zobowiązań Urzędu 1 osobę na ½ etatu.
Informuję, że zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu od dnia 19 kwietnia 2010 r. rejestracja osób bezrobotnych z gminy Biała Piska odbywać się będzie w godzinach od 8.00 do 13.00 w Lokalnym Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (budynek przy ul. Sikorskiego 21a) w każdy poniedziałek, środę i piątek. Serdecznie zapraszam
Informuję także, że wykonując obowiązki jednoosobowego Wspólnika zwołałem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Białej Piskiej i Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białej Piskiej i zatwierdziłem sprawozdania finansowe w/w Spółek za rok obrotowy 2009 udzielając absolutorium władzom Spółek. W tym miejscu pragnę pogratulować P. Janowi Bąbka Dyrektorowi ZEC Sp. z o.o. w Białej Piskiej i P. Lechowi Jabłońskiemu Dyrektorowi ZWiK Sp. z o.o. w Białej Piskiej, radom nadzorczym obu spółek i wszystkim pracownikom tych zakładów pracy, osiągnięcia dobrych, dodatków wyników finansowych za poprzedni rok obrotowy.

Pragnę także poinformować, że w okresie sprawozdawczym gmina Biała Piska współorganizowała programy profilaktyczno – zdrowotne dla Mieszkańców Miasta i Gminy Biała Piska dotyczące badań mammograficznych i badania ciśnienia tętniczego.

W związku z zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 r. wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta i Gminy Biała Piska wyznaczyłem miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych, o czym za pośrednictwem Pań i Panów Sołtysów zostali powiadomieni mieszkańcy naszego miasta i gminy.

Ponadto w imieniu własnym i Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej zapraszam Państwa w dniu 1 maja 2010 r. (sobota) do Parku Miejskiego w Białej Piskiej na Majówkę.
Początek godz. 16.00, zakończenie godz. 1.00 w nocy. Program Majówki przewiduje m.in. blok rekreacyjny dla dzieci, turniej rodzinny, występy zespołów i zabawę taneczną do godz. 1.00 w nocy. Zapraszamy.

Burmistrz Białej Piskiej
Ryszard Sławomir Szumowski


Data powstania: piątek, 7 maj 2010 14:06
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2010 14:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 lis 2018 08:29
Opublikował(a): Krystyna Marcińczyk
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 1276 razy